Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | PANANGPADAKKEL ITI ANNAK

Isuro Dagiti Annak nga Agtulnog

Isuro Dagiti Annak nga Agtulnog

TI PROBLEMA

Kanayon nga agpinnapilitkayo iti uppat ti tawenna nga anakmo, ket kanayon a ti kayatna ti masurot.

  • No dina kayat ti ipapaaramidmo, saannaka nga ikaskaso.

  • No ibagam a dina ar-aramiden dagiti kaykayatna nga aramiden, agmuriot sa agsangit.

‘Paset laeng kadi daytoy ti panagubingna?’ mabalin a mapanunotmo. ‘Bareng agbalbaliwto met laeng inton dumakkel.’

Kabaelam nga isuro ti anakmo nga agbalin a natulnog. Ngem usigentayo pay nga umuna ti maysa a posible a makagapu no apay a kasta ti ugalina.

DAGITI MAKAGAPU

Idi kappasngay ti anakmo, agtagibi ti kangrunaan a papelmo. Kanayon nga addaka iti asidegna tapno dagus a maipaaymo dagiti kasapulanna. Agsangit laeng ket matarantakan. Siempre, napateg ken maiparbeng laeng dayta. Kasapulan ti maladaga ti patinayon nga atension dagiti nagannak.

Kalpasan ti adu a bulan a kasta ti pannakatratona, gagangay laeng a panunoten ti ubing nga isu ti ari iti pagtaengan ket dagiti nagannak ti adipenna, a sumurot iti amin nga ibagana. Inton agtawenen iti dua, mabigbignan ti kinapudno: Saan gayam nga isu ti “ari.” Saanen nga isu ti sursuroten dagiti nagannakna; namnamaenda nga isun ti sumurot kadakuada. Maikawa dagiti annak iti kasta a panagbalbaliw. Gapu iti dayta, adda dagiti agmuriot wenno agpakaloko. Adda met dagiti mangsubok iti autoridad dagiti nagannakda babaen ti saanda a panagtulnog.

Iti dayta a napateg a tiempo, masapul nga akmen dagiti nagannak ti baro a papelda, kas addaan autoridad a mangted iti nalawag a bilin no ania ti manamnama iti anakda. Ngem kasanon no saan nga ipangag wenno awaten ti anak ti bilin, kas iti nadakamat iti rugi?

TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Mangidauloka. Saan a bigbigen ti anakmo ti akemmo kas lider no dina makita ti panangidaulom. Isu nga ipakitam  ti autoridadmo ngem iti balanse a pamay-an. Kadagiti naglabas a dekada, pinagbalin dagiti agkunkuna nga eksperto a naulpit ti sao nga “autoridad.” Adda pay nangibaga a ti autoridad dagiti nagannak ket “saan a nainkalintegan” ken “dakes.” Ngem no agbalin a konsintidor dagiti nagannak, dumakkel dagiti annak a dida ammo no ania ti husto, mapanuynoyanda, ken dumakkel ti uloda. Saanda a maisagana nga agbalin a responsable inton dumakkelda.—Prinsipio ti Biblia: Proverbio 29:15.

Ipakatmo ti disiplina. Depinaren ti maysa a diksionario ti disiplina kas “panangsanay tapno agbalin a natulnog wenno managteppel, masansan a babaen kadagiti paglintegan, ken pannusa no saan a masurot dagita.” Siempre, nainkalintegan koma ken saan a nalabes ti disiplina. Nalawag koma met iti ubing no apay a madisiplina ken maawatanna nga adda dakes nga epekto ti inaramidna tapno matignay nga agbalbaliw.—Prinsipio ti Biblia: Proverbio 23:13.

Mangtedka iti nalawag a bilin. Dadduma a nagannak ti kasla mangipakaasi laeng nga agtulnog koma ti anakda. (“Anakko, di la mabalin nga agdaluska idiay kuartom?”) Ti panagkunada, panangipakita dayta iti nasayaat a kababalin. Ngem no kasta ti aramiden dagiti nagannak, kasla isudan ti agpasakup ket addan iti anak no agtulnog wenno saan. Imbes nga isukom ti autoridadmo, nalawag koma ti panangibagam kadagiti bilin, saan ket a kasla agkidkiddaw laeng.—Prinsipio ti Biblia: 1 Corinto 14:9.

Tungpalem ti imbagam. No imbagam a saan, tungpalem dayta, ken siguraduem nga agpadakayo nga agassawa iti desision. No imbagayo a madusa no agsukir, aramidenyo dayta. Saanyo koma nga ibabawi ti disiplina no makitinnawar. Diyo met ipalubos a maulit-ulit ti diskusionyo no apay a kasta ti desisionyo. Nalaklaka para kadakayo ken iti anakyo no “ti koma Wenyo kaipapananna ti Wen, ket ti Saanyo, Saan.”—Santiago 5:12.

Agbalinka a naayat. Iti uneg ti pamilia, saan koma a dagiti annak ti masursurot ken saan met nga agbalin a diktador dagiti nagannak. Ti pamilia ket urnos ti Dios a sadiay, siaayat a maisuro dagiti annak nga agbalin a responsable nga adulto. Ti disiplina ket paset dayta a proseso, ta isurona ti anakmo nga agtulnog ken makatulong dayta tapno mariknana a pudno nga ay-ayatem.