Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | MAKATULONG PAY LAENG KADI TI BIBLIA AGINGGA ITA?

Dagiti Di Agkupas a Prinsipio—Ayat

Dagiti Di Agkupas a Prinsipio—Ayat

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Kawesanyo ti bagbagiyo iti ayat, ta dayta ket naan-anay a singgalut ti panagkaykaysa.”Colosas 3:14.

DAGITI PAGIMBAGANNA: Ti ayat a masansan a nadakamat iti Biblia ket saan a ti romantiko nga ayat wenno maipapan iti seksual a rikna. Imbes ketdi, dayta ket ayat a naibatay iti prinsipio a makita babaen kadagiti galad a kas iti pannakipagrikna, kinamanangpakawan, kinapakumbaba, kinasungdo, kinaasi, kinaalumamay, ken kinaanus. (Mikias 6:8; Colosas 3:12, 13) Ti ayat ket agtultuloy a dumakdakkel, saan a kas iti romantiko a rikna a masansan nga agkupas iti panaglabas ti tiempo.

Kuna ni Brenda nga ag-30 a tawenen a naasawaan: “Ti panaginnayat dagiti kakaskasar ket kikit laeng no idilig iti dumakdakkel a panaginnayat dagiti agassawa bayat a bumaybayag ti relasionda.”

Kinuna met ni Sam a kasado iti nasurok a 12 a tawenen: “Ap-apresiarenmi ken baketko—ken pagsidsiddaawanmi pay ketdi—ti kinaepektibo ken kinasimple dagiti balakad ti Biblia! No iyaplikarmo dagita, naannayas dagiti bambanag. Ngem uray ikagumaak a kanayon nga iyaplikar dagita, adda latta tiempo a diak masurot, kas koma no nabannogak, arsagidak unay, wenno medio ti la bagik ti pampanunotek. No kastan ti mapasamak, agkararagak ken Jehova a tulongannak a mangiwaksi kadagita a rikna. Kalpasanna, arakupek ni baketko ket sumayaaten dagiti bambanag!”

“Ti kinasirib mapaneknekan a nalinteg babaen iti ar-aramidna”

Imbaga ni Jesus a “ti kinasirib mapaneknekan a nalinteg babaen iti ar-aramidna.” (Mateo 11:19) No kasta, adda iti Biblia ti amin a pakakitaan ti pudno a kinasirib. Epektibo ken di agkupas dagiti pannursuro ken prinsipiona. Agaplikar dagita iti amin a kultura ken nasionalidad. Makita met kadagita ti nauneg a pannakaawat kadagiti bambanag a nainkasigudan iti tao a mangipatuldo nga adda nangatngato a Gubuayan dagita—ti Namarsua kadatayo a ni Jehova a Dios. Siempre, mapaneknekantayo laeng nga epektibo ti Biblia no iyaplikartayo dagiti balakadna. Gapuna, aw-awisennatayo ti Biblia a ‘nanamen ken kitaentayo a ni Jehova naimbag.’ (Salmo 34:8) Patgam kadi dayta nga awis?