Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Panagrigrigat

Panagrigrigat

Patien ti dadduma a nagtaud iti Dios ti panagrigrigat wenno panagsagaba ti tao wenno, no saan man, isu ket saan a maseknan iti dayta. Ngem kasta kadi ti isursuro ti Biblia? Nalabit masdaawka iti sungbat.

Ti Dios kadi ti mangparparigat kadatayo?

“Kinapudnona, ti met laeng Dios saan nga agtignay a sidadangkes.”Job 34:12.

TI KUNA TI TATTAO

Kuna ti dadduma a nakem ti Dios ti amin a mapaspasamak. Isu a mamatida a ti Dios ti mangparparigat kadatayo. Kas pagarigan, no dumteng dagiti natural a didigra, ipagarupda a dagita ti pamay-an ti Dios a mangdusa kadagiti nakabasol.

TI KUNA TI BIBLIA

Nalawag nga isursuro ti Biblia a saan a ti Dios ti mangparparigat kadatayo. Kas pagarigan, kuna ti Biblia a no masusuottayo, saan nga umiso a kunaentayo: “Susuotennak ti Dios.” Apay? Gapu “ta iti dakes a bambanag saan a mabalin a suoten ti Dios ket isu saanna met a suoten ti asinoman.” (Santiago 1:13) Iti sabali a pannao, saan a pulos a ti Dios ti pagtataudan dagiti suot a mapaspasarantayo wenno ti panagrigrigat a resulta dagita. Nagdakes ti panangaramid iti dayta idinto ta ti “Dios saan nga agtignay a sidadangkes.”—Job 34:12.

No saan a ti Dios ti mangparparigat kadatayo, asino wenno ania ngarud? Nakalkaldaang ta dagiti tattao ket masansan a biktimaen dagiti padada nga imperpekto a tattao. (Eclesiastes 8:9) Mabalin met a maapektarantayo kadagiti kalamidad gapu kadagiti “di mapakpakadaan a pasamak”—kayatna a sawen, gapu ta addatayo iti di umiso a lugar iti di umiso a tiempo. (Eclesiastes 9:11) Isursuro ti Biblia a ti talaga nga “agturay iti daytoy a lubong” a ni Satanas a Diablo ti mangparparigat kadagiti tattao, ta “ti intero a lubong adda iti pannakabalin daydiay nadangkes.” (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Ni Satanas—saan a ti Dios—ti mangparparigat kadagiti tattao.

 Makipagrikna kadi ti Dios iti panagrigrigattayo?

“Iti amin a ladingitda isu napaladingit.”Isaias 63:9, Ti Biblia, PBS.

TI KUNA TI TATTAO

Para iti dadduma, awan ti pannakipagrikna ti Dios kadagiti pakasuotantayo. Kas pagarigan, dinakamat ti maysa a mannurat ti ibilangna a “nalawag a kinaawan asi [ti Dios] no maipapan kadagiti panagrigrigattayo.” Inrason dayta a mannurat a no adda Dios, sigurado nga “awan asi ken simpatiana” kadagiti tattao.

TI KUNA TI BIBLIA

Imbes nga iladawanna ti Dios kas awanan asi wenno simpatia, isursuro ti Biblia a maasian unay ti Dios iti panagrigrigattayo—ken asidegen a pagpatinggaenna dayta. Usigem ti tallo a makaliwliwa a kinapudno a masarakan iti Biblia.

Makitkita ken ammo ti Dios ti panagrigrigattayo. Manipud idi nangrugi ti panagrigrigat ti tao, amin a lua ket makitkita ni Jehova, * a ‘dagiti matana sukimatenda’ ti amin a bambanag. (Salmo 11:4; 56:8) Kas pagarigan, idi nairurumen dagiti agdaydayaw kenkuana idi un-unana, kinuna ti Dios: “Di mapagduaduaan a nakitak ti pannakaparigat ti ilik.” Ngem basta nakitana la kadi ti pannakaparigatda? Saan, ta innayonna: “Ammok unay dagiti rigat a sagsagabaenda.” (Exodo 3:7) Adun ti naliwliwa idi naammuanda dayta a kinapudno—a makitkita ken ammo ti Dios ti amin a panagrigrigattayo, uray dagiti pakasuotan a mabalin a saan a makitkita wenno naan-anay a maawatan ti dadduma.—Salmo 31:7; Proverbio 14:10.

Makipagrikna ti Dios kadatayo no agrigrigattayo. Saan laeng a basta makitkita ken ammo ni Jehova a Dios ti panagrigrigat dagiti tattao no di ket matignay unay a tumulong. Kas pagarigan, talaga a naladingitan ti Dios idi naipasango kadagiti suot dagiti nagkauna nga agdaydayaw kenkuana. “Iti amin a ladingitda isu napaladingit,” kuna ti Biblia. (Isaias 63:9, Ti Biblia, PBS) Nupay adayo a natantan-ok ti Dios ngem kadagiti tattao, adda empatiana kadagiti agrigrigat—marikriknana ti nasaem a mapaspasaranda! Kinapudnona, “ni Jehova nadungngo unay iti panagayat ken naasi.” (Santiago 5:11) Malaksid iti dayta, tultulongannatayo ni Jehova a mangibtur iti panagrigrigattayo.—Filipos 4:12, 13.

Pagpatinggaento ti Dios ti amin a panagrigrigat ti tao. Sigun iti Biblia, pagpatinggaento ti Dios ti panagrigrigat ti amin a tattao ditoy daga. Babaen ti nailangitan a Pagarianna, interamente a pasayaatento ni Jehova ti kasasaad ti tao. Maipapan iti dayta a tiempo, inkari ti Biblia a ti Dios “punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.” (Apocalipsis 21:4) Kasano ngay dagiti natayen? Pagungarento ti Dios ida ditoy daga tapno agbiagdanto met a siraragsak nga awananen iti panagrigrigat. (Juan 5:28, 29) Addanto pay kadi ti asinoman a maburiboran gapu iti nasaem a pannakalagipna kadagiti napalabas a panagrigrigatna? Awanen, ta inkari ni Jehova: “Dagiti immun-una a banag saandanto a maipalagip, saandanto met a tumpuar iti puso.”—Isaias 65:17. *

^ par. 13 Jehova ti nagan ti Dios kas iti ipakpakaammo ti Biblia.

^ par. 15 Tapno maammuam no apay nga ipalpalubos pay laeng ti Dios ti panagsagaba wenno panagrigrigat ken no kasano a pagpatinggaennanto dayta, kitaem ti kapitulo 8 ken kapitulo 11 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.