Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  Disiembre 2014

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Ti Daga

Ti Daga

Ania ti panggep ti Dios para iti daga?

“Daytoy ti kinuna ni Jehova, . . . ti Nangporma iti daga . . . a saanna a pinarsua a maipaay laeng iti awan kapapay-anna, a nangbukel iti dayta tapno mapagnaedan.” —Isaias 45:18.

TI KUNA TI TATTAO

Adu ti mangibaga a basta timmaud lattan ti daga. Isursuro ti dadduma a relihion a ti daga ket temporario a lugar a pangsubokan ti Dios kadagiti tattao tapno makitana no maikarida a magunggonaan iti biag idiay langit wenno madusada iti umap-apuy nga impierno.

TI KUNA TI BIBLIA

Kuna ti Biblia a “ti Dios pinarsuana ti langlangit ken ti daga.” (Genesis 1:1) Imbagana iti umuna nga agassawa: “Agbungakayo ken agadukayo ket punnuenyo ti daga ken parukmaenyo, ket pagpasakupenyo dagiti . . . sibibiag a parsua nga aggargaraw iti rabaw ti daga.” (Genesis 1:28) Ti kakaisuna a pannakadakamat ti ipapatay ket mainaig iti isusukir. (Genesis 2:17) Panggep ngarud ti Dios a ti daga ti agbalin nga agnanayon a pagnaedan ti sangatauan. Nairanta daytoy a mapno kadagiti natulnog a tattao a mangaywan ken agbiag nga agnanayon iti dayta.

 Madadaelto kadi ti daga?

‘Imbangonna ti daga kadagiti naipasdek a dissona; saanto a mapagdiwengdiweng dayta agingga iti agnanayon.’—Salmo 104:5.

TI KUNA TI TATTAO

Adda imbaga dagiti sientista a nadumaduma a senario a mabalin a madadael ti daga wenno agbalin a di mapagnaedan. Dagiti risgo a mamagpeggad kano iti masakbayan ti sangatauan ket pakairamanan dagiti natural a didigra—kas iti idadalapus wenno panagtinnag ti asteroid wenno kometa, napigsa a panagbettak dagiti bulkan, ipapatay ti init, wenno panagbara ti globo—agraman dagiti aramid-tao a kalamidad—kas iti nuklear a gubat wenno terorismo a mangusar kadagiti banag a pakaigapuan ti sakit wenno ipapatay.

TI KUNA TI BIBLIA

Saan a nagbalbaliw ti panggep ti Dios para iti daga. Nalawag a kuna ti Biblia: “Ti daga agtalinaed uray agingga iti tiempo a di nakedngan.” (Eclesiastes 1:4) Kanayon a mapagnaedanto met dayta: “Dagiti nalinteg tagikuaendanto ti daga, ket agtaengdanto nga agnanayon iti dayta.”—Salmo 37:29.

APAY A RUMBENG A PANUNOTEM?

Gapu ta mamati ti dadduma a madadaelto met laeng ti daga, ib-ibusenda dagiti agkakapateg a gamengna. Dayta pay ti makagapu nga adda dagiti awananen iti namnama para iti masakbayan isu a ti agdama lattan ti pampanunotenda. Kas resultana, saan unay a naragsak wenno awan ti masnup a direksion ti biagda. Ngem no mamatitayo a mabalintayo ti agbiag nga agnanayon ditoy daga, ad-adda a makaaramidtayo kadagiti desision a pakagunggonaantayo ken ti pamiliatayo—uray iti adayo a masanguanan.

Ti kadi langit ti maudi a destinasion ti sangatauan?

“Kukua ni Jehova ti langlangit, ngem ti daga intedna iti annak ti tattao.” —Salmo 115:16.

TI KUNA TI TATTAO

Adu ti mamati nga amin a naimbag a tattao ket mapan idiay langit.

TI KUNA TI BIBLIA

Ti langit ket kukua ti Dios ngem inaramidna ti daga para iti tao. Dinakamat ti Biblia ti maipapan iti “mapagnaedan a daga nga umay.” (Hebreo 2:5) Ni Jesus ti kaunaan a tao a napagungar nga immuli idiay langit, ket ipakita ti Biblia nga adda pinili ti Dios a limitado a bilang a mapan idiay langit para iti espesipiko a panggep. Kaduadanto ni Jesus nga ‘agturay kas ar-ari iti daga.’—Apocalipsis 5:9, 10; Lucas 12:32; Juan 3:13.

APAY A RUMBENG A PANUNOTEM?

Ti panamati a mapan idiay langit ti amin a naimbag a tattao ket maikontra iti pudno nga isursuro ti Biblia. No alaen ti Dios idiay langit ti amin a naimbag a tattao, ipasimudaag dayta a saanna a natungpal ti orihinal a panggepna para iti daga. Saan met no kuan nga agpayso dagiti karina maipapan iti biag nga agnanayon ditoy daga, idinto ta inkari ti Sao ti Dios: “Manginanamaka ken Jehova ket salimetmetam ti dalanna, ket itan-oknakanto a mangtagikua iti daga.”—Salmo 37:34.