Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Ti Daga

Ti Daga

Ania ti panggep ti Dios para iti daga?

“Daytoy ti kinuna ni Jehova, . . . ti Nangporma iti daga . . . a saanna a pinarsua a maipaay laeng iti awan kapapay-anna, a nangbukel iti dayta tapno mapagnaedan.” —Isaias 45:18.

TI KUNA TI TATTAO

Adu ti mangibaga a basta timmaud lattan ti daga. Isursuro ti dadduma a relihion a ti daga ket temporario a lugar a pangsubokan ti Dios kadagiti tattao tapno makitana no maikarida a magunggonaan iti biag idiay langit wenno madusada iti umap-apuy nga impierno.

TI KUNA TI BIBLIA

Kuna ti Biblia a “ti Dios pinarsuana ti langlangit ken ti daga.” (Genesis 1:1) Imbagana iti umuna nga agassawa: “Agbungakayo ken agadukayo ket punnuenyo ti daga ken parukmaenyo, ket pagpasakupenyo dagiti . . . sibibiag a parsua nga aggargaraw iti rabaw ti daga.” (Genesis 1:28) Ti kakaisuna a pannakadakamat ti ipapatay ket mainaig iti isusukir. (Genesis 2:17) Panggep ngarud ti Dios a ti daga ti agbalin nga agnanayon a pagnaedan ti sangatauan. Nairanta daytoy a mapno kadagiti natulnog a tattao a mangaywan ken agbiag nga agnanayon iti dayta.

 Madadaelto kadi ti daga?

‘Imbangonna ti daga kadagiti naipasdek a dissona; saanto a mapagdiwengdiweng dayta agingga iti agnanayon.’—Salmo 104:5.

TI KUNA TI TATTAO

Adda imbaga dagiti sientista a nadumaduma a senario a mabalin a madadael ti daga wenno agbalin a di mapagnaedan. Dagiti risgo a mamagpeggad kano iti masakbayan ti sangatauan ket pakairamanan dagiti natural a didigra—kas iti idadalapus wenno panagtinnag ti asteroid wenno kometa, napigsa a panagbettak dagiti bulkan, ipapatay ti init, wenno panagbara ti globo—agraman dagiti aramid-tao a kalamidad—kas iti nuklear a gubat wenno terorismo a mangusar kadagiti banag a pakaigapuan ti sakit wenno ipapatay.

TI KUNA TI BIBLIA

Saan a nagbalbaliw ti panggep ti Dios para iti daga. Nalawag a kuna ti Biblia: “Ti daga agtalinaed uray agingga iti tiempo a di nakedngan.” (Eclesiastes 1:4) Kanayon a mapagnaedanto met dayta: “Dagiti nalinteg tagikuaendanto ti daga, ket agtaengdanto nga agnanayon iti dayta.”—Salmo 37:29.

APAY A RUMBENG A PANUNOTEM?

Gapu ta mamati ti dadduma a madadaelto met laeng ti daga, ib-ibusenda dagiti agkakapateg a gamengna. Dayta pay ti makagapu nga adda dagiti awananen iti namnama para iti masakbayan isu a ti agdama lattan ti pampanunotenda. Kas resultana, saan unay a naragsak wenno awan ti masnup a direksion ti biagda. Ngem no mamatitayo a mabalintayo ti agbiag nga agnanayon ditoy daga, ad-adda a makaaramidtayo kadagiti desision a pakagunggonaantayo ken ti pamiliatayo—uray iti adayo a masanguanan.

Ti kadi langit ti maudi a destinasion ti sangatauan?

“Kukua ni Jehova ti langlangit, ngem ti daga intedna iti annak ti tattao.” —Salmo 115:16.

TI KUNA TI TATTAO

Adu ti mamati nga amin a naimbag a tattao ket mapan idiay langit.

TI KUNA TI BIBLIA

Ti langit ket kukua ti Dios ngem inaramidna ti daga para iti tao. Dinakamat ti Biblia ti maipapan iti “mapagnaedan a daga nga umay.” (Hebreo 2:5) Ni Jesus ti kaunaan a tao a napagungar nga immuli idiay langit, ket ipakita ti Biblia nga adda pinili ti Dios a limitado a bilang a mapan idiay langit para iti espesipiko a panggep. Kaduadanto ni Jesus nga ‘agturay kas ar-ari iti daga.’—Apocalipsis 5:9, 10; Lucas 12:32; Juan 3:13.

APAY A RUMBENG A PANUNOTEM?

Ti panamati a mapan idiay langit ti amin a naimbag a tattao ket maikontra iti pudno nga isursuro ti Biblia. No alaen ti Dios idiay langit ti amin a naimbag a tattao, ipasimudaag dayta a saanna a natungpal ti orihinal a panggepna para iti daga. Saan met no kuan nga agpayso dagiti karina maipapan iti biag nga agnanayon ditoy daga, idinto ta inkari ti Sao ti Dios: “Manginanamaka ken Jehova ket salimetmetam ti dalanna, ket itan-oknakanto a mangtagikua iti daga.”—Salmo 37:34.