Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | PANAGASAWA

No Kasano ti Agpinnabus-oy

No Kasano ti Agpinnabus-oy

TI PROBLEMA

Agduma ti kayatyo nga agassawa maipapan iti maysa a banag. Adda di kumurang a tallo a pagpilianyo:

  1. Ipapilitmo latta agingga a maalam ti kayatmo.

  2. Basta tumulokka lattan iti kayat ti asawam.

  3. Agpinnabus-oykayo.

‘Ngem diak kayat nga agpinnabus-oykami,’ nalabit kunam. ‘Kasla agpadakami no kuan a lugi!’

Namnamaem a ti panagpinnabus-oy ket saanyo a pakalugian a dua—no la ket ta umiso ti panangaramidyo iti dayta. Ngem sakbay a mausig no kasano ti agpinnabus-oy, adda sumagmamano a nasken a maammuam maipapan iti daytoy a napateg nga abilidad.

TI MASAPUL A MAAMMUAM

Kasapulan ti kooperasion iti panagpinnabus-oy. Sakbay a nagkasarkayo, nalabit naruamka a siksika ti agdesision. Ita, saanen a kasta, ken masapul nga ipangpangrunayon nga agassawa ti relasionyo ngem kadagiti bukodyo a pagayatan. Imbes nga ibilangmo dayta a disbentaha, ibilangmo ketdi kas bentaha. “No pagtiponenyo dagiti kapanunotanyo a dua, makaaramidkayo iti nasaysayaat a solusion ngem no bukbukodan ti tunggal maysa kadakayo ti agpanunot,” kuna ti adda asawanan a ni Alexandra.

Kasapulan ti silulukat a panunot iti panagpinnabus-oy. “Saan a kasapulan nga anamongam ti amin nga ibaga wenno patpatien ti asawam, ngem masapul a nakasaganaka a mangikabilangan kadagiti opinionna,” insurat ti mamalbalakad kadagiti agassawa a ni John M. Gottman. “No agtugtugawka a nakadalikepkep ken agwingwingiwing (wenno uray pampanunotem la dayta) bayat nga ikagkagumaan ti asawam nga ilawlawag ti maysa a problema, awanto a pulos ti pagturturongan ti tungtonganyo.” *

Kasapulan ti panagsakripisio iti panagpinnabus-oy. Awan ti naragsak iti denna ti asawa nga ipapatina a ti la kayatna ti masurot ta dayta kano ti kasayaatan. Nasaysayaat nga amang no agpadada a managsakripisio. “Adda tiempo a tumulokak iti kayat ni lakayko tapno maparagsakko isuna, ngem kasta met ti aramidenna no dadduma,” kuna ti adda asawanan a ni June. “Dayta ti kaipapanan ti panagasawa—mangted ken umawat, saan la nga awat nga awat.”

 TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Rugiam iti nasayaat a pamay-an. Ti pamay-am a mangirugi iti saritaan ket masansan nga isunto met laeng ti pamay-an a panagpatinggana. No rugiam babaen iti makapasakit a sasao, dakdakkel ti posibilidadna a dikay makapagpinnabus-oy. Surotenyo ngarud daytoy a balakad: “Kawesanyo ti bagbagiyo kadagiti . . . pannakipagrikna, kinamanangngaasi, kinapakumbaba iti panagpampanunot, kinaalumamay, ken mabayag a panagitured.” (Colosas 3:12) Dagita a galad ti makatulong kadakayo nga agassawa a mangliklik iti panagsinnungbat ken mangsolbar iti problema.—Prinsipio ti Biblia: Colosas 4:6.

Agbirokka iti pagtunosanyo. No ti panangikagumaam nga agpabus-oy ket agtungpal laeng iti panagpinnudot ti uloyo, nalabit sobra ti panangipamaysayo iti nagdumaan dagiti kapanunotanyo. Ti ketdi pagtunosanyo ti kangrunaan a panunotenyo. Tapno makitayo ti pagtunosanyo, padasenyo daytoy:

Tunggal maysa kadakayo ket mangaramid iti listaan nga addaan iti dua a kolum. Iti umuna a kolum, isuratyo dagiti aspeto ti problema a diyo maipabus-oy. Iti maikadua a kolum, ilistayo dagiti mabalinyo a maipabus-oy. Kalpasanna, pagsaritaanyo dagiti listaanyo. Amangan no adu met gayam ti pagtunosanyo kadagiti aspeto a panagriknayo ket diyo maipabus-oy. No kasta, saanen a narigat ti agpinnabus-oy. Uray no saan nga agpada dagita, tangay insuratyon ti amin nga aspeto, dayta ti makatulong kadakayo nga agassawa tapno ad-adda a maawatanyo ti problema.

Agtinnulongkayo. Mabalin a medio nalaka a solbaren ti dadduma a problema. Ngem kadagiti mas komplikado, mapasinged ti agassawa ti relasionda no agtinnulongda nga agpanunot iti solusion a nalabit dida mapanunot no maymaysada a mangaramid iti kasta.—Prinsipio ti Biblia: Eclesiastes 4:9.

Situtulokka koma a mangbalbaliw iti kapanunotam. Kuna ti Biblia: “Ayaten koma ti tinunggal maysa kadakayo ti asawana a babai a kas ti panagayatna iti bagina; iti sabali a bangir, ti babai rebbeng nga addaan iti nauneg a panagraem iti asawana.” (Efeso 5:33) No marikna ti agassawa a maay-ayat ken mararaemda, situtulokda a mangikabilangan iti kapanunotan ti tunggal maysa kadakuada—isu a balbaliwandanto payen ti kapanunotanda. Kuna ti maysa nga asawa a lalaki nga agnagan iti Cameron, “Adda dagiti dimo kayat nga aramiden ngem—gapu iti impluensia ti asawam—magustuamto met laengen dagita.”—Prinsipio ti Biblia: Genesis 2:18.

^ par. 12 Manipud iti libro a The Seven Principles for Making Marriage Work.