AGRIINGKAYO! Nobiembre 2014 | Dagiti Tulbek ti Naragsak a Biag

Aglaon ti Biblia kadagiti praktikal a balakad a makatulong kenka nga agbiag a naragsak. Usigem ti uppat a pagarigan ti mapagpannurayan a kinasirib nga isursuro ti Biblia.

Damdamag iti Lubong

Karaman a suheto: nabaybay-an a pannakasalaknib ti kabakiran ti Ecuador, narigat a madetek ti dara a kontaminado iti HIV, kaso idiay Australia maipapan iti pakaipoderan ti taraken.

TOPIKO ITI AKKUB

Dagiti Tulbek ti Naragsak a Biag

Talaga kadi a makatulong kenka ti kinasirib nga isursuro ti Biblia tapno agbalin a naragsak ti biagmo? Usigen daytoy nga artikulo ti uppat a prinsipio ti Biblia a talaga nga epektibo.

Aqueduct nga Inaramid Dagiti Romano—Pagsidsiddaawan iti Inhenieria

Apay a nagaramid dagiti nagkauna a Romano iti adu a pagayusan ti danum? Apay a dagita a pagayusan ket pagsidsiddaawan iti tay-ak ti inhenieria?

TULONG PARA ITI PAMILIA

No Agulbod ti Anakmo

Ania ti rumbeng nga aramidem no agulbod ti anakmo? Ilawlawag daytoy nga artikulo dagiti balakad ti Biblia a makatulong kenka a mangisuro iti anakmo iti kinapateg ti panangibaga iti kinapudno.

PAKASARITAAN TI BIAG

Naaddaanak iti Namnama Idi Kasapulak Unay Dayta

Idi agtawen iti 20, naparalisado ni Miklós Aleksza gapu iti nakaro nga aksidente. Kasano a tinulongan ti Biblia a maaddaan iti pudpudno a namnama a nasaysayaat a masakbayan?

NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Kinadalus

Usigem dagiti rasonable a balakad ti Biblia a nakatulongen iti minilion nga agbalin a nadalus ken nasalun-at.

“Nalawag ken Nabileg a Simbolo”

Apay a saan a natarimaan dagiti nadadael a paset ti pasdek idiay Hiroshima City, Japan sipud idi 1945? Basaem ti maipapan iti daytoy a nagpaiduma nga estruktura ken no kasano a nainaig dayta iti inkari ti Biblia maipapan iti masanguanan.

Dagiti Features a Makita Online

Kasano nga Agpatingga ti Nakaro a Kinalidayko?

Ammuem ti aramiden no nalidayka latta.

Apay a Masapul a Tulongak ti Sabsabali?

Adda dua a magunggonam no mangaramidka iti naimbag iti sabsabali. Ania dagita?

Ti Kuna Dagiti Agtutubo Maipapan iti Kuarta

Ammuem dagiti tips maipapan iti panagurnong, panaggasto, ken ti balanse a panangusar iti kuarta.

Miriam Bible Card

Ania nga instrumento ti musika ti toktokaren idi ni Miriam? Ammuem ti ad-adu maipapan kenkuana babaen ti panangi-download-mo iti daytoy a Bible card.