Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  Oktubre 2014

 SUHETO ITI AKKUB | ANIA TI PUDPUDNO A BALLIGI?

No Kasano ti Agbalin a Pudpudno a Naballigi

No Kasano ti Agbalin a Pudpudno a Naballigi

Iparparegta ti Biblia ti umiso a panangmatmat maipapan iti balligi. Saanna nga isursuro a manmano laeng ti agbalin a naballigi. Ngem dina met supsuportaran ti pantasia a no basta ‘surotem ti arapaapmo,’ pumayso ti amin a kayatmo. Dayta a kapanunotan—a masansan a maisursuro kadagiti ubbing—ket masansan nga agtungpal iti pannakapaay.

Kinapudnona, posible nga agbalin a pudpudno a naballigi ti asinoman—ngem kasapulan ti panagregget. Usigem dagiti sumaganad a prinsipio.

 • TI KUNA TI BIBLIA:

  “Ti managayat laeng iti pirak saanto a mapnek iti pirak, uray ti asinoman a managayat iti kinabaknang saanto a mapnek iti sapul.”—Eclesiastes 5:10.

  TI KAIPAPANANNA. Ti materialistiko nga estilo ti panagbiag ket saan a garantia iti pannakapnek. Kinaagpaysuanna, ti kasumbangirna ti mapasamak. “Dagidiay sangkapanunotda ti kuarta ket masansan a mas madanagan ken madepres ngem kadagidiay mangipatpateg iti natibker a relasionda iti sabsabali,” insurat ni Dr. Jean M. Twenge iti librona a Generation Me. Kunana pay: “Kanayon a maammuan ti panagsirarak a ti kinaragsak ket saan a magatang ti kuarta—no addan umdas a pagbiagmo, ti kuarta a mabirokan ket awan unayen ti pakainaiganna iti pannakapnek iti biag.”

  TI MABALIN NGA ARAMIDEM. Pagbalinem a kalat ti banag a napatpateg ngem iti kinabaknang ken sanikua. “Agannadkay iti amin a kita ti kinaagum,” kinuna ni Jesus, “ta ti pudno a biag ti tao saan a maibatay iti sanikua, uray no kasano ti kinabaknangna.”—Lucas 12:15, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

 •  TI KUNA TI BIBLIA:

  “Agturong ti kinatangsit iti pannakadadael ket ti kinapalangguad iti pannakatnag.”—Proverbio 16:18, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

  TI KAIPAPANANNA. Saannaka a matulongan ti ambision ken kinapannakkel tapno agbalinka a pudpudno a naballigi. Kinapudnona, kuna ti libro a Good to Great a dagiti boss iti kompania a nabayagen a naballigi ket “napakumbaba, dida kayat a maiturong ti atension iti bagida, ken simpleda laeng. Iti kasumbangirna, 2/3 kadagiti napagdidilig a kompania ket addaan kadagiti boss a nangato unay ti panagkitada iti bagida isu a nalugi wenno nagtultuloy a saan unay nga immasenso ti kompaniada.” Ti leksion? No nangato unay ti panangmatmatmo iti bagim, dakdakkel ti posibilidadna a mapaayka imbes nga agballigika.

  TI MABALIN NGA ARAMIDEM. Imbes nga arapaapem ti agbalin a nalatak, agbalinka a naemma. Kuna ti Biblia: “No pagarupen ti maysa a tao nga adda kabaelanna, idinto nga awan met, al-allilawenna laeng ti bagina”—dayta ket saan a pulos a pakakitaan iti balligi!—Galacia 6:3, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

 •  TI KUNA TI BIBLIA:

  “Awanen ti nasaysayaat nga aramiden ti maysa a tao no di . . . nanamenna ti nagbambannoganna.”Eclesiastes 2:24, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

  TI KAIPAPANANNA. No patanorem ti kinapinget iti trabahom, ad-adda a matagiragsakmo dayta. Insurat ni Dr. Madeline Levine iti librona a Teach Your Children Well: “Ti maysa a rason a mariknam a naballigika iti maysa a banag ket ti panagbalinmo a nalaing iti dayta ken kaaduanna a tapno nalaingka iti maysa a banag, kasapulam ti panagregget ken determinasion.” Karaman iti dayta ti kinatibker ti pakinakem uray no maipasango iti sagpaminsan a pannakapaay.

  TI MABALIN NGA ARAMIDEM. Agreggetka tapno mapasayaatmo ti abilidadmo ken dika sumuksuko kadagiti pakarigatan. No adda annakmo, ikkam ida (sigun iti edad ken abilidadda) iti gundaway a mangsolbar kadagiti problemada. Dika makibiang a dagus ken dimo solbaren ti amin a problemada. Makarikna dagiti agtutubo iti pudpudno a pannakapnek—ken masanayda a naimbag para iti masanguanan—no patibkerenda ti pakinakemda.

 • TI KUNA TI BIBLIA:

  “Ti sibibiag nga aso nasaysayaat ngem iti natay a leon.”—Eclesiastes 9:4.

  TI KAIPAPANANNA. No adda trabahom, rumbeng nga agbalin dayta a paset ti biagmo—ngem saan koma a dayta ti intero a biagmo. Ngamin, mariknam kadi a naballigika no immasensoka nga agpayso iti propesionmo ngem agsakitka wenno mapukawmo met ti respeto ti pamiliam? Dagidiay pudpudno a naballigi ikagkagumaanda a kanayon nga umiso ti panangbalanseda iti trabaho, salun-at, ken biag ti pamiliada.

  TI MABALIN NGA ARAMIDEM. Aywanam ta bagim. Aginanaka a naimbag. Awan unay ti maganabmo no trabahoka la a trabaho ngem maisakripisiom met ti amin—ti salun-atmo, pamiliam, ken gagayyemmo—para iti sinsinan balligi.

 • TI KUNA TI BIBLIA:

  “Naragsak dagidiay sipapanunot iti naespirituan a kasapulanda.”—Mateo 5:3.

  TI KAIPAPANANNA. Ti panagadal iti Biblia ken panangyaplikar kadagiti prinsipiona ket nagpateg iti pudpudno a balligi. Kinapudnona, napaneknekanen ti minilion a Saksi ni Jehova a naksayan dagiti pakaringgoranda idi inyun-unada dagiti naespirituan a bambanag imbes a dagiti material a bambanag.—Mateo 6:31-33.

  TI MABALIN NGA ARAMIDEM. Ammuem no kasano a makatulong kenka ti Biblia tapno agbalinka a pudpudno a naballigi. Para iti ad-adu pay nga impormasion, kontakem dagiti Saksi ni Jehova iti lugaryo wenno kitaem ti Web site-mi a www.jw.org/ilo.