Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB

Apay a Dika Sumuksuko?

Apay a Dika Sumuksuko?

NO MAAM-AMMOM ni Diana, * isu ket intelihente, mannakigayyem, ken naragsak nga agtutubo. Ngem kinaagpaysuanna, agsagsagaba gayam iti nakaro a depresion nga agpaut iti adu nga aldaw, lawas, wenno bulan pay ketdi isu a mariknana nga awan serserbina. “Inaldaw a pampanunotek a matayak la koman,” kunana. “Nasaysayaat no mapukawakon ditoy lubong.”

“Ipakita ti dadduma a panagadal nga iti tunggal natay gapu iti panagpakamatay, 200 ti naggandat ken 400 [a dadduma pay] ti nakapanunot iti dayta.”—THE GAZETTE, MONTREAL, CANADA.

Ibagbaga ni Diana a dina met ketdi maitured ti agpakamatay. Ngem adda dagiti panawen nga awanen ti makitana a rason tapno agbiag pay. “Matayak la koman iti aksidente,” kunana. “Para kaniak, ni patay ket maysa a gayyem—saan a kabusor.”

Adu ti kas ken Diana ti marikriknana. Dadduma kadakuada ti nakapanunot—wenno naggandat payen—nga agpakamatay. Ngem kuna dagiti eksperto a kaaduan nga aggandat nga agpakamatay ket dida met talaga a kayat a gibusan ti biagda; kayatda laeng nga agpatingga ti sagsagabaenda. Iti ababa a pannao, mamatida nga adda rasonda a matay; ngem kasapulanda ti rason nga agbiag.

Apay a dika sumuksuko? Usigem ti tallo a rason nga agtultuloyka nga agbiag.

^ par. 3 Nabaliwan ti nagan.