Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | PANAGASAWA

No Kasano ti Dumngeg a Naimbag

No Kasano ti Dumngeg a Naimbag

TI PROBLEMA

“Dinak pay dengdenggen!” kuna ti asawam. ‘Ngem hamman met,’ nalabit mapanunotmo. No kasta, naiduma ti nangngegmo iti imbaga ti asawam isu nga agapakayo manen.

Kabaelam a liklikan dagitoy a panagsupiat. Ngem masapul a maawatam nga umuna no apay nga adda dimo nangngeg a napateg a detalye iti imbaga ti asawam—nupay ipagarupmo nga agim-imdengka.

DAGITI MAKAGAPU

Adda pakasingaam, nabannogka, wenno agpada a kasta. Makaringgor dagiti ubbing, nakapigpigsa ti telebision, ken pampanunotem ti problemam iti pagtrabahuan. Ita, makitungtungtong kenka ti asawam—nalabit maipapan kadagiti bisitayo inton rabii. “Okey,” intung-edmo ngem talaga kadi a nangngegmo ti imbagana? Nalabit saan.

Agipappapanka. Dayta ket makuna a makadangran a kita ti “panangbasa iti isip.” Ipapanmo nga adda sabali a motibo ti asawam iti imbagana, idinto ta kinaagpaysuanna, baka nalabes laeng ti panangipapanmo iti situasion. Kas pagarigan ta kinuna ti asawam: “Namin-adun sa a nagobertaymka ita a lawas.” Gapu ta ipagarupmo a babbabalawennaka, kunaem: “Basolko pay! Kapilitan nga aramidek dayta ta gastadorka.” “Pabpabasolenka aya?” imbugkaw ti asawam—a ti talaga a kayatna nga ibaga ket agpalpaliwakayo koma met a dua iti ngudo ti lawas.

Kayatmo ti insigida a solusion. “No dadduma, kayatko laeng nga ibaga ti marikriknak,” kuna ni Marcie, * “ngem kayat met ni Mike nga ibaga no kasano a solusionan dayta. Saan a dayta ti kasapulak. Kayatko laeng a maammuanna ti marikriknak.” Ti problema? Agpanunot a dagus ni Mike iti solusion isu a nalabit adda dina maawatan wenno naan-anay pay ketdin a dina matarusan ti ibagbaga ni Marcie.

Aniaman ti makagapu iti problema, ania ti aramidem tapno makapagimdengka a naimbag?

 TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Naan-anay nga agatensionka. Adda napateg nga ibaga ti asawam, ngem nakasaganaka kadi a dumngeg? Baka met saan. Nalabit adda sabali a pampanunotem. No kasta, saanka nga agindedengngeg. No posible, bay-am pay laeng ti ar-aramidem ket naan-anay nga agatensionka iti asawam. Wenno saan, nalabit mabalin nga ibagam nga aguray agingga a nakasaganakan a dumngeg a naimbag.—Prinsipio ti Biblia: Santiago 1:19.

Dika makigidgiddan nga agsao. No batangmo ti umimdeng, liklikam ti sumampitaw wenno kumontra. Addanto met batangmo nga agsao. Ngem ita, dumngegka pay laeng.—Prinsipio ti Biblia: Proverbio 18:13.

Agsaludsodka. Tulongannaka daytoy tapno ad-adda a maawatam ti ibagbaga ti asawam. Kuna ti nadakamaten a ni Marcie: “Maay-ayatanak no agsaludsod ni Mike ta mariknak nga interesado iti ibagbagak.”

Imdengam ti kayatna a sawen, saan laeng a dagiti sasao. Tarusam ti ipasimudaag ti tigtignay, garaw ti mata, ken tonada ti boses. Ti talaga a kaipapanan ti “Mayat met” ket mabalin a “Madi”—depende ti pannakaibagana. Ti mabalin a kaipapanan ti “Dinak pay pulos tultulongan,” ket “Panagriknak, saanak a napateg kenka.” Ikagumaam a tarusan ti pudpudno a kayatna a sawen uray dina ibaga dayta. Ta no saan, mabalin a pagsupiatanyo ti sao a naibaga imbes a tarusanyo ti kayat a sawen dayta.

Dumngegka latta. Uray dimo magustuan ti mangmangngegmo, liklikam ti di panangikankano wenno dika pumampanaw. Kas pagarigan, kasanon no babalawennaka ti asawam? “Dumngegka latta,” imbalakad ni Gregory a kasadon iti nasurok nga 60 a tawen. “Sipapasnek nga ikabilangam ti ibagbaga ti asawam. Kasapulan ditoy ti kinamanakem ngem pakagunggonaanyo dayta.”—Prinsipio ti Biblia: Proverbio 18:15.

Ipakitam a talaga a maseknanka iti asawam. Saan la a basta teknik ti napasnek a panagimdeng no di ket ebkas dayta ti ayat. No talaga nga interesadoka iti ibagbaga ti asawam, di mapilpilit ken nalaklaka ti panagimdengmo. Iti kasta, matungpalmo ti balakad ti Biblia: “Saan la a ti pagimbaganyo ti kitaenyo. Kitaenyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa.”—Filipos 2:4, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

^ par. 9 Nabaliwan dagiti nagan iti daytoy nga artikulo.