Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  Disiembre 2013

Damdamag iti Lubong

Damdamag iti Lubong

United States

Iti maysa a panagadal, naammuan a dandani 1/3 kadagiti magmagna bayat a bumalballasiwda kadagiti okupado a kalsada ti adda pakasingaanda—dumdumngeg iti musika, makisarsarita iti selpon, ken dadduma pay. Ti panagteks ti kapeggadan a pakasingaanda. Dagiti agteteks ket 18% a nabumbuntog a bumallasiw ngem kadagiti awan pakasingaanda ken 3.9 a daras a mas posible a dida suroten ti traffic lights, bumallasiwda iti di umiso a lugar, wenno bumallasiwda a dida kitkitaen ti kannigid ken kannawan.

Nigeria

Tapno di agipulong dagiti babbai manipud Nigeria nga impuslit dagiti human traffickers iti Europa, napagsapatada kadagiti templo dagiti mangkukulam a juju kas paset ti maysa a ritual. Ti napalaus a buteng dagita a babbai a madusa iti lubong dagiti espiritu ket gundawayan dagiti traffickers tapno makontrolda ida ken masigurado ti panagtulnogda kas sex slaves.

Spain

No agaplayda iti trabaho, 5 agingga iti 10% kadagiti nabayagen nga awanan iti trabaho ti di mangisurat iti résumé-da kadagiti naturposda a kurso iti unibersidad ken iti kapadasanda iti propesionda. Ngamin, agparang a kualipikado unay dagiti aplikante gapu kadagita.

Lubong

Ti asuk dagiti dalikan ket maibilang a maysa a kangrunaan a pakaigapuan ti ipapatay kadagiti napanglaw a pagilian. Uppat a milion ti matmatay iti kada tawen sadiay gapu kadagiti nainaig iti asuk a sakit iti pagangsan. Kuna dagiti managsirarak a dagiti makapapatay a kemikal nga agtaud kadagiti dalikan a masungrodan iti kayo wenno uging ket kas iti kapeggad dagiti sabidong iti asuk ti sigarilio.