Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 INTERBIU | ELDAR NEBOLSIN

Ilawlawag ti Maysa a Klasikal a Pianista No Apay a Mamati iti Dios

Ilawlawag ti Maysa a Klasikal a Pianista No Apay a Mamati iti Dios

Ni Eldar Nebolsin iti Uzbekistan ket maysa a pianista a nalatak iti lubong. Nakapagtokaren kas soloista a kadua dagiti orkestra idiay London, Moscow, St. Petersburg, New York, Paris, Rome, Sydney, Tokyo, ken Vienna. Dimmakkel nga ateista ni Eldar idiay Soviet Union. Ngem idi agangay, nakombinsir a dagiti tattao ket pinarsua ti maysa a naayat a Namarsua. Ininterbiu ti Agriingkayo! maipapan iti musika ken pammatina.

Kasano a nagbalinka a pianista?

Agpada a pianista dagiti nagannakko. Rinugiandak a sinuruan idi lima ti tawenko. Idi agangay, nagadalak idiay Tashkent iti maysa nga eskuelaan iti musika a para kadagiti talentado nga estudiante.

Mabalin kadi nga ibagam dagiti karit iti panagtokar a kadua ti maysa nga orkestra?

Agduduma dagiti orkestra. Kasda la nagdadakkel nga instrumento a “tokaren” dagiti bukodda a konduktor wenno batonero. Nalabit ti kadakkelan a karit para iti maysa a soloista ket ti balanse a pannakidanggayna iti konduktor. Kaasping dayta ti panagsarita ti aggayyem—saan a mabalin a bukbukodan ti maysa ti agsao, masapul nga agsinnublatda. Masansan a maminsan wenno maminduada la nga agpraktis tapno makapagdanggayda.

Kasano kapaut ti panagpraktismo?

Di kumurang a tallo nga oras kada aldaw—ket saan la a basta panagpraktis dayta kadagiti narigat a paset ti matokar a piesa. Ad-adalek met ti pakabuklan ti maipatokar kaniak a piesa—ngem diak pay la toktokaren dayta. Denggek met ti dadduma pay a piesa ti kompositor tapno ad-adda a maawatak ti piesa a tokarek.

Para kenka, ania ti makuna a nalaing a pianista?

Kabaelanna a “pagkantaen” ti piano. Kastoy dayta. Ti piano ket maysa a kita ti matalmegan nga instrumento. Kalpasan a matalmegan ti teklado, in-inut a kumapsut ti unina—saan a kas kadagiti mapuyotan nga instrumento wenno boses ti tao, a makapagtalinaed iti uni ti nota wenno mapapigsana pay ketdi dayta. Ti karit para kadagiti pianista ket ti panamagtalinaed iti uni ti maysa a nota. Maaramidda dayta babaen ti naannayas a panangigarawda kadagiti ramay ken pungngupunguanda, agraman  ti komplikado a panangidanggayda iti makinkanawan a pedal, a mangpapaut iti uni ti nota ken mamagbaliwbaliw iti timbrena. No agbalin a batido dagiti pianista kadagita a narikut a teknik, matokarda ti piano a kasla uni ti plauta, tangguyob, wenno orkestra pay ketdi. Mabalinda met a matokar dayta a kas iti uni ti boses ti tao—ti kasayaatan iti amin nga instrumento.

Talaga a magustuam unay ti musika.

Para kaniak, ti musika ti lengguahe a direkta unay a mangipeksa ken mangtukay iti rikna a narigat, no saan man nga imposible, a mayebkas iti sasao.

Apay a nagintereska kadagiti naespirituan a banag?

Nagadu ti libro iti balaymi ta kanayon nga agisangpet ni tatangko manipud Moscow. Nagustuak unay ti maysa a libro a naglaon kadagiti estoria ti Biblia maipapan iti panangrugi ti historia ken kadagiti kapadasan dagiti Israelita. Ti maysa pay a libro a nagustuak ket ti Mabalinyo ti Agbiag nga Agnanayon iti Paraiso a Daga nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova. * Bilibak iti panangilawlawagna kadagiti pannursuro ti Biblia. Idi immakarak idiay Spain idi 1991 tapno agadal iti musika, intugotko dayta a libro ken namin-adu a binasak. Naammuak ti pammati a saan laeng a naibasar iti emosion no di ket iti umiso a panagrasrason ken makakombinsir nga ebidensia.

Ti kari ti Biblia a mabalin nga agbiag nga agnanayon dagiti tattao iti paraiso a daga ti maysa a sursuro a talaga a naginteresak unay. Rasonable unay dayta! Awan pay idi ti nakasaritak a Saksi ni Jehova. Ngem inkarik iti bagik a no adda makasaritak kadakuada, agpayadalak iti Biblia.

Kasanom a nasarakan dagiti Saksi?

Sumagmamano nga aldaw kalpasan a nagkariak, adda nakitak a dua a babbai. Tunggal maysa ket nakaiggem iti Biblia. ‘Kasla isuda dagiti tattao a nabasak iti librok,’ kinunak iti un-unegko. ‘Mangaskasabada a kas kadagiti Kristiano idi panawen ti Biblia.’ Di nagbayag, makipagad-adalakon iti Biblia iti maysa a Saksi. Ti kangrunaan a pakaragsakak itan ket ti panangtulongko iti sabsabali a mangammo maipapan iti Namarsua kadatayo.

Kas dati nga ateista, ania ti nakakombinsiram a mamati iti Namarsua?

Ti musika a mismo. Dandani amin ket mangapresiar iti musika ken iti wagas a di kabaelan nga aramiden ti aniaman nga animal. Ti rag-o, panagtalek, kinadungngo ken dandani aniaman nga emosion ket mabalin nga iyebkas ti musika. Gagangay a maibuyogtayo kadagiti ritmo ti musika. Ngem makatulong kadi dayta tapno agtultuloytayo nga agbiag? Adda kadi papelna iti isursuro dagiti ebolusionista a dagiti laeng kabilgan ti agtalinaed nga agbiag? Para kaniak, awan. Ngamin, di nainkalintegan a panunoten a ti utek ti tao, a makabael nga agputar ken mangapresiar iti musika a kas kada Mozart ken Beethoven, ket timmaud gapu iti ebolusion. Ti ad-adda nga amang a rasonable nga eksplanasion ket produkto dayta ti masirib ken nadungngo a Namarsua.

Ti Biblia ket kasla maysa a simponia a nagpintas ti pannakaputarna a musika, nagsayaat ti pannakaurnosna, ken addaan iti makapikapik puso a mensahe agpaay iti amin a tattao

Apay a mamatikan a ti Biblia ket nagtaud iti Dios?

Ti Biblia ket maysa a koleksion ti 66 a babbabassit a libro nga insurat ti agarup 40 a lallaki iti agarup 1,600 a tawen. Pinampanunotko, ‘Asino ti nakabael a mangimaniobra iti pannakaisurat daytoy nga agtutunos nga obramaestra?’ Ti kakaisuna a rasonable a sungbat ket ti Dios. Para kaniak, ti Biblia ket kasla maysa a simponia a nagpintas ti pannakaputarna a musika, nagsayaat ti pannakaurnosna, ken addaan iti makapikapik puso a mensahe agpaay iti amin a tattao.

^ par. 15 Us-usaren itan dagiti Saksi ni Jehova ti Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? a katulongan iti panagadal iti Biblia. Mabasa ken mai-download dayta iti www.jw.org./ilo.