Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Panagasawa

Panagasawa

Ti kadi panagasawa ket maysa laeng a panagtipon ti lalaki ken babai?

“Ti pinagsinnangol ti Dios saan koma a pagsinaen ti tao.”—Mateo 19:6.

TI KUNA TI BIBLIA

Iti imatang ti Dios, ti panagasawa ket saan laeng a basta tulagan ti dua a tao. Maysa dayta a sagrado a panagtipon ti maysa a lalaki ken maysa a babai. Kuna ti Biblia: “Nanipud idi panangrugi ti panamarsua ‘[ti Dios] inaramidna ida a lalaki ken babai. Gapu itoy ti maysa a lalaki panawannanto ti amana ken inana, ket dagiti dua maymaysadanton a lasag’ . . . Gapuna ti pinagsinnangol ti Dios saan koma a pagsinaen ti tao.” *Marcos 10:6-9; Genesis 2:24.

Ti sasao a “ti pinagsinnangol [wenno, pinagtipon] ti Dios” dina kaipapanan nga inkeddengen ti Dios no asino ti agbalin nga asawa ti maysa. Imbes ketdi, iti panangipasimudaagna a ti Namarsua kadatayo ti Namunganay iti urnos ti panagasawa, ipagpaganetget ti Biblia ti kinaserioso daytoy a panagtipon. No kasta ti panangmatmat ti agassawa iti relasionda, ibilangda dayta a sagrado ken permanente, isu a bumileg ti determinasionda a mamagballigi iti dayta. Dakdakkel ti posibilidad nga agballigida no agpaiwanwanda iti Biblia iti panangtungpalda kadagiti bukodda a papel kas asawa a lalaki ken babai.

 Ania ti papel ti lalaki?

“Ti lalaki isu ti ulo ti asawana.”—Efeso 5:23.

TI KUNA TI BIBLIA

Tapno naurnos ti pamilia, masapul nga adda mangaramid kadagiti pinal a desision. Ti asawa a lalaki ti nangitudingan ti Biblia iti dayta a responsabilidad. Ngem dina kayat a sawen nga agbalin a diktador wenno naturay. Wenno mabalinnan a baybay-an dagiti responsabilidadna isu a mapukaw ti panagraem kenkuana ti asawana ken mapadagsenan. Imbes ketdi, namnamaen ti Dios nga aramidenna ti amin a kabaelanna a mangaywan iti asawana ken itudingna kas kasingedan ken mapagtalkan unay a kaduana. (1 Timoteo 5:8; 1 Pedro 3:7) “Rebbeng a dagiti lallaki ayatenda dagiti assawada a kas kadagiti bukodda a bagi,” kuna ti Efeso 5:28.

No talaga nga ay-ayaten ti maysa a lalaki ti asawana, ipategna dagiti abilidad ken talentona ken siraraem nga ikabilanganna dagiti opinionna, nangruna kadagiti banag a mabalin a mangapektar iti pamilia. Rumbeng a dina ipilit ti kayatna gapu laeng ta isu ti ulo ti pamilia. Idi saan nga impangag ti managbuteng iti Dios a ni Abraham ti nasayaat a balakad ni baketna maipapan iti maysa a pakaseknan ti pamilia, kinuna ni Jehova a Dios kenkuana: “Imdengam ti timekna.” (Genesis 21:9-12) Sipapakumbaba a nagtulnog ni Abraham isu a naaddaan ti pamiliana iti talna ken panagkaykaysa ken binendisionan ida ti Dios.

Ania ti papel ti babai?

“Dakayo nga assawa a babbai, agpasakupkayo kadagiti bukodyo nga assawa.”—1 Pedro 3:1.

TI KUNA TI BIBLIA

Sakbay la unay a nangparsua iti asawa para iti umuna a lalaki, kinuna ti Dios: “Saan a nasayaat iti tao nga agtultuloy nga is-isuna. Mangaramidak iti katulongan maipaay kenkuana, kas maysa a komplimentona.” (Genesis 2:18) Ti komplemento ket maysa a mangkompleto wenno mangan-anay. Dayta ti gapuna a ti Dios pinarsuana ti babai, saan a tapno agbalin a kapada wenno kakompetensia ti lalaki, no di ket kas kaasmangna. Agkaduada a mangtungpal iti bilin ti Dios a maaddaanda iti annak ken punnuenda ti daga kadagiti kaputotanda.—Genesis 1:28.

Tapno matungpal ti babai ti papelna, isu ket impaayan ti Dios kadagiti nagsayaat a pisikal, mental, ken emosional a galad. No nainsiriban ken nadungngo ti panangusarna kadagita, dakkel ti maitulongna iti panagballigi ti panagasawana ken matulonganna ni lakayna a makarikna iti pannakapnek ken agtalek nga ay-ayaten a talaga ni baketna. Iti imatang ti Dios, maikari iti pammadayaw ti kasta a nagsayaat a babai. *Proverbio 31:28, 31.

^ par. 5 Ipalubos ti Biblia ti panagdiborsio no dayta ket gapu iti pannakikamalala.—Mateo 19:9.

^ par. 14 Makasarak dagiti pagassawaan iti adu a makatulong a singasing maipapan iti panagasawa ken biag ti pamilia iti “Tulong Para iti Pamilia” a regular a paset ti Agriingkayo!