Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

AGRIINGKAYO! NOBIEMBRE 2013

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Panagasawa

Panagasawa

Ti kadi panagasawa ket maysa laeng a panagtipon ti lalaki ken babai?

“Ti pinagsinnangol ti Dios saan koma a pagsinaen ti tao.”—Mateo 19:6.

TI KUNA TI BIBLIA

Iti imatang ti Dios, ti panagasawa ket saan laeng a basta tulagan ti dua a tao. Maysa dayta a sagrado a panagtipon ti maysa a lalaki ken maysa a babai. Kuna ti Biblia: “Nanipud idi panangrugi ti panamarsua ‘[ti Dios] inaramidna ida a lalaki ken babai. Gapu itoy ti maysa a lalaki panawannanto ti amana ken inana, ket dagiti dua maymaysadanton a lasag’ . . . Gapuna ti pinagsinnangol ti Dios saan koma a pagsinaen ti tao.” *Marcos 10:6-9; Genesis 2:24.

Ti sasao a “ti pinagsinnangol [wenno, pinagtipon] ti Dios” dina kaipapanan nga inkeddengen ti Dios no asino ti agbalin nga asawa ti maysa. Imbes ketdi, iti panangipasimudaagna a ti Namarsua kadatayo ti Namunganay iti urnos ti panagasawa, ipagpaganetget ti Biblia ti kinaserioso daytoy a panagtipon. No kasta ti panangmatmat ti agassawa iti relasionda, ibilangda dayta a sagrado ken permanente, isu a bumileg ti determinasionda a mamagballigi iti dayta. Dakdakkel ti posibilidad nga agballigida no agpaiwanwanda iti Biblia iti panangtungpalda kadagiti bukodda a papel kas asawa a lalaki ken babai.

 Ania ti papel ti lalaki?

“Ti lalaki isu ti ulo ti asawana.”—Efeso 5:23.

TI KUNA TI BIBLIA

Tapno naurnos ti pamilia, masapul nga adda mangaramid kadagiti pinal a desision. Ti asawa a lalaki ti nangitudingan ti Biblia iti dayta a responsabilidad. Ngem dina kayat a sawen nga agbalin a diktador wenno naturay. Wenno mabalinnan a baybay-an dagiti responsabilidadna isu a mapukaw ti panagraem kenkuana ti asawana ken mapadagsenan. Imbes ketdi, namnamaen ti Dios nga aramidenna ti amin a kabaelanna a mangaywan iti asawana ken itudingna kas kasingedan ken mapagtalkan unay a kaduana. (1 Timoteo 5:8; 1 Pedro 3:7) “Rebbeng a dagiti lallaki ayatenda dagiti assawada a kas kadagiti bukodda a bagi,” kuna ti Efeso 5:28.

No talaga nga ay-ayaten ti maysa a lalaki ti asawana, ipategna dagiti abilidad ken talentona ken siraraem nga ikabilanganna dagiti opinionna, nangruna kadagiti banag a mabalin a mangapektar iti pamilia. Rumbeng a dina ipilit ti kayatna gapu laeng ta isu ti ulo ti pamilia. Idi saan nga impangag ti managbuteng iti Dios a ni Abraham ti nasayaat a balakad ni baketna maipapan iti maysa a pakaseknan ti pamilia, kinuna ni Jehova a Dios kenkuana: “Imdengam ti timekna.” (Genesis 21:9-12) Sipapakumbaba a nagtulnog ni Abraham isu a naaddaan ti pamiliana iti talna ken panagkaykaysa ken binendisionan ida ti Dios.

Ania ti papel ti babai?

“Dakayo nga assawa a babbai, agpasakupkayo kadagiti bukodyo nga assawa.”—1 Pedro 3:1.

TI KUNA TI BIBLIA

Sakbay la unay a nangparsua iti asawa para iti umuna a lalaki, kinuna ti Dios: “Saan a nasayaat iti tao nga agtultuloy nga is-isuna. Mangaramidak iti katulongan maipaay kenkuana, kas maysa a komplimentona.” (Genesis 2:18) Ti komplemento ket maysa a mangkompleto wenno mangan-anay. Dayta ti gapuna a ti Dios pinarsuana ti babai, saan a tapno agbalin a kapada wenno kakompetensia ti lalaki, no di ket kas kaasmangna. Agkaduada a mangtungpal iti bilin ti Dios a maaddaanda iti annak ken punnuenda ti daga kadagiti kaputotanda.—Genesis 1:28.

Tapno matungpal ti babai ti papelna, isu ket impaayan ti Dios kadagiti nagsayaat a pisikal, mental, ken emosional a galad. No nainsiriban ken nadungngo ti panangusarna kadagita, dakkel ti maitulongna iti panagballigi ti panagasawana ken matulonganna ni lakayna a makarikna iti pannakapnek ken agtalek nga ay-ayaten a talaga ni baketna. Iti imatang ti Dios, maikari iti pammadayaw ti kasta a nagsayaat a babai. *Proverbio 31:28, 31.

^ par. 5 Ipalubos ti Biblia ti panagdiborsio no dayta ket gapu iti pannakikamalala.—Mateo 19:9.

^ par. 14 Makasarak dagiti pagassawaan iti adu a makatulong a singasing maipapan iti panagasawa ken biag ti pamilia iti “Tulong Para iti Pamilia” a regular a paset ti Agriingkayo!