Dakes kadi ti uminum iti arak?

“Arak a mangparagsak kenkuana, lana ti olibo a mangparaniag iti rupana agraman tinapay a mangted iti pigsana.”Salmo 104:15, “Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.”

TI KUNA TI TATTAO

Iti adu a pagtaengan, gagangay a maidasar ti arak bayat ti pannangan. Ngem iti dadduma, saan a pulos a maipalubos dayta. Apay nga adda ti kasta a panagduma? Gapu iti nadumaduma a rason a kas iti kultura, salun-at, ken relihion.

TI KUNA TI BIBLIA

Kondenaren ti Biblia ti panagbartek ken aglablabes a panaginum, saan a ti kalkalainganna a yiinum iti arak. (1 Corinto 6:9, 10) Kinapudnona, sipud pay idi un-unana, umin-inum iti arak dagiti lallaki ken babbai nga agserserbi iti Dios. Nadakamat ti arak iti nasurok a 200 a daras iti Biblia. (Genesis 27:25) “Kanem ti taraonmo buyogen ti panagrag-o ket inumem ti arakmo buyogen ti naimbag a puso,” kuna ti Eclesiastes 9:7. Yantangay mangparagsak ti arak, kadawyanna a maidasar dayta kadagiti naragsak nga okasion, kas iti padaya ti kasar. Iti kasta nga okasion nga inaramid ni Jesu-Kristo ti kaunaan a milagrona—pinagbalinna ti danum a “nasayaat nga arak.” (Juan 2:1-11) Ti arak ket maus-usar met idi a pagagas.—Lucas 10:34; 1 Timoteo 5:23.

 Adda kadi ibaga ti Biblia a kaadu ti maiparbeng nga inumen?

“Asi pay dagidiay nabileg iti panaginum iti arak.”Isaias 5:22.

APAY A RUMBENG A PANUNOTEM?

Kada tawen, adu a pamilia ti agsagaba gapu ta mangnginum ti maysa wenno ti dua a nagannak. Ti aglablabes a panaginum ti pakaigapuan met ti adu a disgrasia agraman dagiti aksidente iti kalsada. Ti aglablabes a panaginum ti mangdadael met inton agangay iti utek, puso, dalem, ken tian.

TI KUNA TI BIBLIA

Ti kalkalainganna a yiinum ken pannangan ket napateg a kalikagum ti Dios. (Proverbio 23:20; 1 Timoteo 3:2, 3, 8) Dina anamongan ti kinaawan panagteppel. Kuna ti Biblia: “Ti arak ket managuy-uyaw, ti makabartek nga inumen naariwawa, ket ti tunggal maysa a maiwawa babaen iti dayta saan a masirib.”—Proverbio 20:1.

Ti maysa a pamay-an a ti arak maiwawana dagiti saan a masirib ket babaen ti panangpakapuyna iti determinasionda a mangaramid iti umiso. Kuna ti Oseas 4:11: “Ti . . . arak ken nasam-it nga arak isuda ti mangikkat iti nasayaat a motibo.” Napaneknekan ni John nga umiso dayta kalpasan ti nasaem a kapadasanna. * Kalpasan a nagapada ken baketna, napan iti maysa a hotel, nagbartek, ket nakaaramid iti immoralidad—banag a pagbabbabawyanna unay ken inkarina a dinan ul-uliten pay. Ti nalabes a panaginum iti arak ket makadangran kadatayo iti pisikal, moral, ken espiritual. Kuna met ti Biblia a dagiti mammartek ket saan a makagun-od iti biag nga agnanayon.—1 Corinto 6:9, 10.

Kaano a di umiso ti yiinum?

“Makita ti manakem ti dumteng a riribuk ket liklikanna, ngem sarakusoken ti saan nga agpampanunot a tao ket agbabawi kalpasanna.”Proverbio 22:3, “Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.”

APAY A RUMBENG A PANUNOTEM?

“Ti arak ket napigsa a droga,” kuna ti World Book Encyclopedia. Gapuna, adda dagiti situasion wenno tiempo a di nainsiriban ti yiinum iti arak, uray kalkalainganna.

TI KUNA TI BIBLIA

Masansan a “sarakusoken” dagiti tattao ti peggad gapu iti panaginumda iti di umiso a tiempo. Kuna ti Biblia nga “iti tunggal banag adda naituding a tiempo,” agraman ti tiempo a lumiklik iti arak. (Eclesiastes 3:1) Kas pagarigan, mabalin a ti maysa ket awan pay iti legal nga edad nga uminum, nalabit dati nga alkoholiko ken ikagkagumaannan nga isardeng dayta, wenno mabalin nga adda agas a tomtomarenna a saan a nasayaat ti epektona no uminum iti arak. Ken para iti adu, ti “naituding a tiempo” a liklikanda ti uminum ket sakbay a mapanda agtrabaho ken bayat nga agtrabtrabahoda, nangruna no opereytorda iti posible a napeggad a makina. Sigurado nga ibilang dagiti masirib a tattao a ti biag ken salun-at ket napateg a sagut ti Dios. (Salmo 36:9) Maipakitatayo ti panangipategtayo kadagita a sagut no dagiti prinsipio ti Biblia ti mangiwanwan iti kapanunotantayo maipapan iti arak.

^ par. 11 Nabaliwan ti nagan.