Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TULONG PARA ITI PAMILIA | PANANGPADAKKEL ITI ANNAK

No Agalboroto ti Anakmo

No Agalboroto ti Anakmo

TI PROBLEMA

No masuron ti dua ti tawenna nga anakmo, agrungaab, agdabugdabog, ken agdadael. Pampanunotem: ‘Normal kadi ti anakko? Agalboroto kadi gapu ta adda naaramidak a kamali? Agbalbaliwto pay ngata?’

Kabaelam a tulongan nga agbalbaliw ti dua ti tawenna nga anakmo. Ngem ammuem nga umuna no apay nga agalboroto.

DAGITI MAKAGAPU

Saan pay nga ammo dagiti ubbing no kasano a kontrolen ti emosionda isu a pasaray agalborotoda. Ngem adda pay dadduma a rason.

Panunotem ti panagbalbaliw a mapasaran ti maysa nga ubing no agduan ti tawenna. Sipud idi nayanak, as-asikasuen dagiti nagannakna ti amin a kasapulanna. Kas pagarigan no agsangit, darasenda nga asikasuen. ‘Masakit kadi? Masapul kadi a pasusuen? apro-aprosan? sukatan ti diaper-na?’ Aramiden dagiti nagannak ti amin tapno sumardeng nga agsangit. Maitutop met ketdi dayta ta naan-anay a nakadepende ti maladaga kadakuada.

Ngem no agduan ti tawenna, madlawnan nga in-inut a saanen nga ar-aramiden dagiti nagannakna ti amin a kayatna. Kinapudnona, imbes nga itedda dagiti kayatna, namnamaenda nga agtulnog kadagiti kayatda. Sabali itan ti kasasaad ngem di maakseptar dayta ti ubing isu nga agriri. Nalabit ipakitana dayta babaen ti panagalborotona.

Inton agangay, kadawyanna a maawatannanto met laeng a saan la a para aywanna dagiti nagannakna no di ket mannursurona pay ida. Bareng maamirisna met a rebbengenna ti ‘agtulnog kadagiti nagannakna.’ (Colosas 3:20) Kabayatanna, mabalin a subokenna no sadino ti pagpatinggaan ti aanusan ti dadakkelna babaen ti agsasaruno a panagalborotona.

 TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Agbalinka a mannakaawat. Saan pay nga adulto ti anakmo. Dina pay unay ammo a kontrolen ti emosionna isu a mabalin nga agalboroto no masuron. Padasem a tarusan ti kaririknana.—Prinsipio ti Biblia: 1 Corinto 13:11.

Agtalinaedka a kalmado. No agalboroto ti anakmo, saan a makatulong ti panagungetmo. Agingga a posible, dimo pampansinen ti panagalborotona ken dika agpaapekto iti dayta. Makapagtalinaedka a kalmado no laglagipem dagiti makagapu nga agalboroto.—Prinsipio ti Biblia: Proverbio 19:11.

Agtalinaedka a natibker. No pagustuam ti aniaman a kayat ti anakmo, posible nga agalboroto manen inton adda manen sabali a kayatna. Sikakalma nga ipakitam a paypaysuem ti imbagam.—Prinsipio ti Biblia: Mateo 5:37.

Makapagtalinaedka a kalmado no laglagipem dagiti makagapu nga agalboroto

Agan-anuska. Dimo namnamaen nga insigida a mapukaw ti ugalina a panagalboroto, nangruna no nairuamen a kanayon nga itedmo dagiti kayatna no aramidenna dayta. Ngem no umiso ken di agbaliwbaliw ti reaksionmo, nalabit in-inut a maisardengnanto dayta. Kuna ti Biblia: “Ti ayat mabayag-panagituredna.”—1 Corinto 13:4.

Padasem met dagitoy:

  • No mangrugin nga agalboroto ti anakmo, arakupem (no posible) ken lapdam nga aggulagol a di masaktan. Dimo bugbugkawan. Urayem nga agkalma. Inton agangay, maamirisna nga awan maganabna no agalboroto.

  • Mangilatangka iti lugar a pangipanam iti anakmo no agalboroto. Ibagam a sa la makaruar no nagkalman, samo panawanen.

  • Yadayom no agalboroto iti sango ti adu a tattao. Dimo pagustuan ti kayatna gapu laeng ta adu ti kumitkita. No ngamin pagustuam, panunotenna a maalana ti aniaman a kayatna no agalboroto.