Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  Mayo 2013

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Ti Kinapudno Maipapan iti Dios

Ti Kinapudno Maipapan iti Dios

Ania ngata ti bagi ti Dios?

“Ti Dios maysa nga Espiritu.”—Juan 4:24.

TI KUNA TI BIBLIA

Ti Biblia iladawanna ti Dios kas maysa nga espiritu a persona. (2 Corinto 3:17) No kasta, isu ket adayo a natantan-ok ngem kadatayo ken di matukod dagiti pisikal a sentidotayo. Isu ti “Ari ti kinaagnanayon, di agrupsa, di makita,” kuna ti 1 Timoteo 1:17. Kuna pay ti Biblia: “Uray kaano awan asinoman a nakakita iti Dios.”—1 Juan 4:12.

Nakatantan-ok ti Namarsua kadatayo isu a ditay pay ketdi mailadawan no ania ti itsurana. “Siasino ti mabalinyo a pangyaspingan iti Dios, ket ania a kaasping ti mabalinyo nga iyarpad kenkuana?” kuna ti Isaias 40:18. Awan kaimudingan uray ti nakaskasdaaw a langlangit no idilig iti Mannakabalin-amin.—Isaias 40:22, 26.

Ngem adda dagiti intelihente a parsua a makakita iti Dios ken sangonsango a makisarita pay ketdi kenkuana. Kasano a posible dayta? Espirituda met ngamin ken idiay langit ti pagnanaedanda. (1 Ar-ari 22:21; Hebreo 1:7) Kinuna ni Jesu-Kristo maipapan kadagiti anghel—dagiti parsua a nangatngato ngem kadagiti tattao: “Kanayon a makitada ti rupa ni Amak nga adda sadi langit.”—Mateo 18:10.

 Adda kadi ti Dios iti amin a disso?

“Agkararagkayo, ngarud, a kastoy: ‘Amami nga adda iti langlangit.’”—Mateo 6:9.

TI KUNA TI BIBLIA

Saan nga isursuro ti Biblia a ti Dios ket adda iti amin a lugar iti amin nga oras, a kas man la maysa a puersa a saan a persona. Imbes ketdi, kas ipakita ti kinuna ni Jesus iti Mateo 6:9 ken 18:10, ti Dios ket maysa a persona—maysa nga ‘Ama’—ken agnanaed idiay langit, ‘ti naipasdek a disso a pagnanaedanna.’—1 Ar-ari 8:43.

Kinuna ni Jesus idi dandanin mapapatay: “Panawak ti lubong ket mapanak iti Ama.” (Juan 16:28) Kalpasan ti ipapatayna kas tao ken panagungarna kas espiritu, immuli ni Kristo “idiay langit a mismo, tapno agparang ita iti sanguanan a mismo ti Dios.”—Hebreo 9:24.

Napateg dagitoy a kinapudno maipapan iti Dios. Apay? Umuna, gapu ta maysa a persona ti Dios, mabalintay a maammuan ti maipapan kenkuana ken agbalin a nasinged kenkuana. (Santiago 4:8) Maikadua, dayta ti mangsaluad kadatayo iti palso a panagdaydayaw, kas iti panagdayaw kadagiti awan biagna nga imahen ken bambanag. Kuna ti 1 Juan 5:21: “Annak, igagayo ti bagbagiyo manipud kadagiti idolo.”

Kasano a naparsua dagiti tattao iti ladawan ti Dios?

“Ti Dios pinarsuana ti tao iti ladawanna, iti ladawan ti Dios isu pinarsuana; pinarsuana ida a lalaki ken babai.”—Genesis 1:27.

TI KUNA TI BIBLIA

Kas tattao, kabaelantayo nga ipakita dagiti galad ti Dios kas ti ayat, kinahustisia, ken siribna. Kinapudnona, kuna ti Biblia: “Agbalinkayo a tumutulad iti Dios, kas annak a dungdungnguen, ket itultuloyyo ti magna iti ayat.”—Efeso 5:1, 2.

Pinarsuanatayo met nga addaan wayawaya a mangngeddeng, isu a kabaelantayo a pilien ti umiso imbes a ti di umiso ken iyebkas ti ayattayo iti sabsabali iti nadumaduma a wagas. (1 Corinto 13:4-7) Kabaelantayo met ti agpartuat, mangapresiar iti pintas, ken masdaaw iti makapaamanga a dagatayo. Kangrunaan iti amin, impaayannatayo iti nainkasigudan a tarigagay nga agsursuro maipapan iti Namarsua ken iti pagayatanna para kadatayo.—Mateo 5:3.

No kasano a matulongannaka ti kinapudno ti Biblia. Bayat nga umad-adu ti maammuantayo maipapan iti Dios ken isu ket tultuladentayo, ad-adda a makapagbiagtayo maitunos iti pagayatanna. Isu a naragragsak ti biagtayo ken masagraptayo ti pudpudno a pannakapnek, kinatalged, ken kinakontento. (Isaias 48:17, 18) Wen, ammo ti Dios a matukay ti puso ti tattao kadagiti nagsayaat a galadna, isu nga umadani dagiti nasingpet a tattao kenkuana ken maiturongda iti dalan nga agtungpal iti biag nga awan inggana.—Juan 6:44; 17:3.