Ania ti Paraiso?

TI KUNA TI TATTAO

Adda dagiti agkuna a maysa laeng a sarsarita ti Paraiso. Kuna met ti dadduma a dayta kano ket kasla hardin a nagpintas a lugar nga agnanayon a pagnaedan ti nasingpet a tattao ken pangaramidanda kadagiti makaparagsak ken makagunggona a trabaho.

TI KUNA TI BIBLIA

Nausar ti sao a “paraiso” a mangtukoy iti hardin ti Eden, ti immuna a pagtaengan ti tao. (Genesis 2:7-15) Iladawan ti Biblia dayta a hardin kas pudpudno a lugar a nagnaedan ti umuna a pagassawaan a sadiay, awan ti sakit ken ipapatay. (Genesis 1:27, 28) Gapu ta simmukirda iti Dios, napapanawda iti paraiso a pagtaenganda. Nupay kasta, sigun iti adu a padto ti Biblia, tagiragsakento dagiti tattao ti naisubli a Paraiso iti masanguanan.

APAY A PAKASEKNAM DAYTA?

No pudno a naayat ti Dios, nainkalintegan ngarud a gunggonaanna dagiti matalek nga agdaydayaw kenkuana iti nasayaat a biag iti lugar a kas iti Paraiso. Nainkalintegan met nga ipakaammona kadagiti tattao no ania ti masapul nga aramidenda tapno magun-odda ti anamongna. Kuna ti Biblia a magun-odmo ti anamong ti Dios no adalem ti maipapan kenkuana ken agtulnogka kadagiti bilinna.—Juan 17:3; 1 Juan 5:3.

“Nangimula ni Jehova a Dios iti maysa a minuyongan idiay Eden, . . . ket inkabilna sadiay ti tao a binukelna.”—Genesis 2:8.

 Sadino ti ayan ti Paraiso?

TI KUNA TI TATTAO

Patien ti dadduma nga adda idiay langit ti Paraiso ngem kuna ti dadduma a maipasdekto dayta ditoy daga.

TI KUNA TI BIBLIA

Ditoy daga ti ayan ti immuna a Paraiso a nagnaedan ti tao. Nalawag nga inranta ti Dios ti daga kas manayon a pagnaedan ti tattao. Kuna ti Biblia nga inaramid ti Dios ti planetatayo nga agtalinaed iti agnanayon. (Salmo 104:5) Kunana pay: “Kukua ni Jehova ti langlangit, ngem ti daga intedna iti annak ti tattao.”—Salmo 115:16.

Ditay ngarud pakasdaawan nga ikari ti Biblia nga agbalinto a Paraiso daytoy daga. Ti Dios ipaayannanto ti sangatauan iti biag nga agnanayon. Agrairanto ti panagkaykaysa ken talna. Awanton ti ut-ot ken panagsagaba. Naan-anayto metten a matagiragsak dagiti tattao ti nakaskasdaaw a buya ti nakaparsuaan.—Isaias 65:21-23.

“Ti tolda ti Dios adda iti sangatauan, . . . ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot.”Apocalipsis 21:3, 4.

Siasino ti agnaedto iti Paraiso?

TI KUNA TI TATTAO

Isursuro ti adu a relihion a dagiti laeng nasingpet a tattao ti agnaedto iti Paraiso. Ngem adu ti mariro no asino ti maibilang a “nasingpet.” Ibaga ti dadduma nga umdasen ti basta makiraman kadagiti narelihiosuan a seremonia ken ti maulit-ulit a panagkararag.

TI KUNA TI BIBLIA

Isursuro ti Biblia nga agnaedto “dagiti nalinteg” iti Paraiso. Ngem siasino dagiti ibilang ti Dios a nalinteg? Saan a dagidiay mangan-annurot kadagiti narelihiosuan a ritual a di agar-aramid iti pagayatan ti Dios. Kuna ti Biblia: “Ad-adda kadi a pakaragsakan ni Jehova dagiti daton a mapuoran ken sakripisio ngem ti panagtulnog iti timek ni Jehova? Adtoy! Ti panagtulnog nasaysayaat ngem iti sakripisio.” (1 Samuel 15:22) Iti ababa a pannao, “dagiti nalinteg” nga agnaedto nga agnanayon iti Paraiso ket isu dagidiay agtultulnog kadagiti bilin ti Dios a nailanad iti Biblia.

TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

Saan la a ti pannakipartisipar kadagiti narelihiosuan a seremonia ti ramanen ti panagtulnog kadagiti bilin ti Dios. Iti inaldaw a konduktam, mabalin a maparagsak wenno mapaguram ti Dios. Maammuam no kasano a paragsaken ti Dios babaen iti panangadalmo a naimbag iti Biblia. Saan a narigat a paragsaken ti Dios. Kuna ti Biblia a “dagiti bilinna saanda a makapadagsen.” (1 Juan 5:3) Magagaran ti Dios a manggunggona iti panagtulnogmo babaen ti panangipaayna kenka iti pribilehio nga agnaed iti Paraiso.

“Dagiti nalinteg tagikuaendanto ti daga, ket agtaengdanto nga agnanayon iti dayta.”—Salmo 37:29.