AGRIINGKAYO! Disiembre 2012 | Apay a Din Makaan-anus Dagiti Tattao?

Usigen daytoy a serye no apay nga ad-adda a di makaan-anus ita dagiti tattao ngem iti napalabas. Ania ti makagapu ken apay a makadangran dayta?

TOPIKO ITI AKKUB

Apay a Din Makaan-anus Dagiti Tattao?

Kuna ti dadduma nga eksperto a ti teknolohia ti makagapu nga adu ti din makaan-anus. Apay?

TOPIKO ITI AKKUB

Makadangran ti Kinaawan Anus

No awan aanusam, saanka la nga agproblema iti kuarta. Ammuem ti innem a dakes a resultana iti biagmo.

TOPIKO ITI AKKUB

No Kasano ti Agbalin a Naan-anus

Parmekem ti kinaawan anus ken dagiti dakes nga epektona babaen dagitoy uppat a simple a pamay-an.

NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Us-usaren Kadi ti Dios Dagiti Natural a Didigra a Mangdusa Kadagiti Tattao Ita?

Adu ti mamati nga us-usaren ti Dios dagiti natural a didigra a mangdusa, ngem ania ti maadaltayo kadagiti kasta a pasamak a nadakamat iti Biblia?

Burboran a Baka

Naidumduma a baka ti highlander ta napuskol ti burborna.

Diksionario a 90 a Tawen a Naaramid

Ti Assyrian Dictionary ket addaan iti 26 a paset ken nasurok a 9,700 a panid! Makatulong dayta tapno maawatantayo ti nagkauna a Mesopotamia.

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Ania ti Pudpudno a Lalaki?

Ania ti makuna a “pudpudno a lalaki,” ken kasanoka nga agbalin a kasta aniaman ti kasasaadmo?

Caucasus—Kabambantayan nga Aduan iti Lenguahe

Ipakita dagiti lenguahe iti Caucasus ti nabayagen a pakasaritaanna, nabaknang a kulturana, ken ti adu ken nadumaduma a tribuna.

Ti Biblia—Libro ti Umiso a Padto—Paset 8

Ania ti Pagarian nga ikarkararag ti nagadu a tattao, ken ania ti kaipapanan kenka ti iyaay dayta?

“Dika Agpakagat iti Kiteb!”

Ammuem no kasano a mapaksiatmo dagiti kiteb ken malapdam ti panagsublida.

Panangmatmat iti Lubong

Karaman a suheto: Berde a pader a mangballasiw iti Africa, no apay nga agsuyaabtayo, ken dagiti nakalasat iti kanser iti U.S.

Indise Dagiti Suheto iti 2012 nga Agriingkayo!

Indise ti amin nga artikulo a naipablaak iti 2012 nga Agriingkayo! sigun iti suheto.

Adalen ti Pamilia

Ammuem ita a bulan ti maipapan ken Abraham ken dagiti naimbag nga inaramidna, ni Samson, ken dagiti Saksi ni Jehova iti Mexico.