Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Agpatulongka

Agpatulongka

Agpatulongka kadagidiay mapagtalkam a kakabagian ken gagayyem

“Addaankami kadagiti nagsayaat a gagayyem iti kongregasionmi. Nadungngo ken sisasaganada a tumulong. Imbilangdakami a kasla pudno a kapamiliada.”—LIZAAN, INA TI DUA A TIN-EDYER.

Ti karit.

Kinuna ni Alina, nga addaan iti dua a babbarito: “Ti bannog ken ti kanayon a kurang a tiempo ti kadakkelan a karit.” Gagangay ti situasion ni Alina kadagiti agsolsolo nga inna, isu nga adu kadakuada ti umasideg kadagidiay dida kabain a pagpatulongan.

Singasing.

Agpatulongka kadagidiay mapagtalkam a kakabagian ken gagayyem. Ilistam ti nagan dagidiay mabalinmo a pagpatulongan, para man iti panagawir, transportasion, panagtarimaan iti balay, wenno emosional a suporta. Kanayon koma nga up-to-date ti listaam. Ammuem met ti maitulong kenka dagiti ahensia ti gobierno wenno pribado a sektor.

Ni Renata, a maysa kadagiti Saksi ni Jehova ket makaaw-awat iti adu a tulong manipud kadagiti padana a Kristiano. “Kanayon a sisasaganada a tumulong,” kunana. “Idi nagtrangkasoak agraman ti singin nga annakko a babbai nga agtawen iti 9, diak makaluto. Apaman a naammuan dagiti kakongregasionko, inaldaw nga adda immay nangyeg iti taraon.” Ti kasta a kinaimbag ipalagipna ti kuna ti Biblia iti 1 Juan 3:18: “Babassit nga annak, agayattayo koma, saan nga iti sao wenno babaen iti dila, no di ket iti aramid.”

Mabalin kadi a tumulong ti ama wenno ina a di nakaipoderan ti annak? Mabalinmo ti agpatulong kenkuana, a kadawyanna ti ama, no naikkan iti kalintegan iti annakyo, no responsable, ken no sidadaan a tumulong. Total, kasapulan dagiti annak a makalangen ti amada. *

Sanayem ti annakmo a tumulong. No adda dagiti trabaho iti balay nga ipaaramidmo iti annakmo a maitutop iti edadda, tultulongam ti bagim ken uray isuda. Ti trabaho ti pakasursuruanda nga agbalin a responsable ket dagiti nasayaat a kababalin iti trabaho ti makatulongto iti unos ti panagbiagda.

^ par. 6 Dagiti prinsipio ti Biblia ket masapul nga iyaplikar dagiti Kristiano a nagannak iti kasayaatan a pamay-an no ipalubos dagiti kasasaad ken panunotenda dagiti pagimbagan ti annakda. Masapul a maraem dagiti desision ti korte.