Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Agimtuod Dagiti Agtutubo

Ania ti Manamnamak Inton Addan Asawak?—Paset 1

Ania ti Manamnamak Inton Addan Asawak?—Paset 1

“No agkaduakami, kaslaak la adda iti ulep! Agkasarkami koman!”

“Dikam pulos agkatunosan. Imbes nga agassawa, kaskam la agkakuarto laeng. Malmaldayak unay!”

KAS iti nalabit napanunotmo, maysa a balasang ti nangibaga iti umuna a sasao iti ngato; ti met maikadua ket sasao ti addan asawana. Ngem nalabit ti dimo napanunot, maymaysa a tao ti nangibaga kadagita.

Ania ti napasamak? No planom ti makiasawanto, kasanom a maliklikan nga agbalin a nariribuk a panagasawa ti romantiko nga arapaapmo?

Realidad: Ti kinaragsakmo iti panagasawam kaaduanna nga agpannuray iti ekspektarem iti dayta.

Daytoy nga artikulo—ken ti artikulo nga “Agimtuod Dagiti Agtutubo” iti Agriingkayo! iti sumaganad a bulan—tulongannaka nga agbalin a realistiko kadagiti namnamaem.

 Ania ti mabalin a realistiko a namnamaem iti panagasawa? Iti pangababaan:

  1. Manamnamam dagiti pagimbagam
  2. Manamnamam dagiti problema
  3. Manamnamam dagiti dimo ekspektaren

Saggaysaentayo nga usigen dagita.

MANAMNAMAM DAGITI PAGIMBAGAM

Iparegta ti Biblia ti positibo a panangmatmat iti panagasawa. (Proverbio 18:22) Adtoy ti dadduma a pagimbagan a mabalin nga ekspektarem.

Addan kaduam. Kuna ti Biblia a kalpasan a naparsua ti umuna a lalaki a ni Adan, kinuna ti Dios: “Saan a nasayaat iti tao nga agtultuloy nga is-isuna.” Kalpasanna, pinarsuana ni Eva tapno adda kadua ni Adan. (Genesis 2:18) Pinarsuana ti tunggal maysa kadakuada nga addaan kadagiti naisangsangayan a kualidad tapno agdumada, ngem kaskasdi nga agkabagayda. Isu a ti agassawa ket makapagbalin a nagsayaat nga agkadua.—Proverbio 5:18.

Addan katinnulongmo. Kuna ti Biblia: “Ti dua nasaysayaat ngem iti maysa . . . ta no ti maysa kadakuada matuang, daydiay sabali mabalinna a bangonen ti kaduana.” (Eclesiastes 4:9, 10) Sigurado nga agaplikar met dayta iti panagasawa. “Kaipapananna ti panagtinnulong nga agtrabaho ken ti panagbalin a napakumbaba ken ti pasaray panagpabus-oy,” kuna ti agtutubo a ni Brenda * a nabiit pay a nagkasar.

Addan kasinningedmo. Kuna ti Biblia: “Masapul nga annongen ti lalaki ti rebbengna iti asawana, ket kasta koma met ti aramiden ti babai. Agpadada koma a mangted iti kasapulan ti tunggal maysa.” (1 Corinto 7:3, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) No kasadokan, matagiragsakmo ti pannakidenna a dika madandanagan ken agbabbabawi, a masansan a nakalkaldaang nga epekto ti panagdenna sakbay ti panagkasar.—Proverbio 7:22, 23; 1 Corinto 7:8, 9.

Laglagipem: Ti panagasawa ket sagut ti Dios. (Santiago 1:17) No surotem dagiti prinsipiona, manamnamam a naragsakto ti panagasawam.

Panunotem daytoy: Negatibo kadi ti panangmatmatmo iti panagasawa gapu iti saan a nasayaat a makitkitam—nalabit iti mismo a pamiliam? No wen, siasino dagiti nasayaat a pagwadan a mabalinmo a tuladen?

 MANAMNAMAM DAGITI PROBLEMA

Realistiko ti panangmatmat ti Biblia iti panagasawa. (1 Corinto 7:28) Adtoy ti sumagmamano a problema a mabalinmo nga ekspektaren.

Di pagkinnaawatan. Awan ti dua a tao nga eksakto nga agpada—malaksid iti kinaimperpektoda. (Roma 3:23) Isu a sagpaminsan a di agkinnaawatan ti agassawa uray no agkatunosanda unay. No dadduma, makaibagada pay ketdi iti di nasayaat a sasao a pagbabawyandanto met laeng. “No ti asinoman saan a maitibkol iti sao, daytoy ket perpekto a tao,” kuna ti Biblia. (Santiago 3:2) Imbes nga ikagumaanda ti di realistiko a panangliklik iti amin a dida pagkinnaawatan, dagiti naballigi a pagassawaan sursuruenda a pagsaritaan ken risuten dagita apaman a tumaudda.

Pannakapaay. “Nagadu ti mabuybuya kadagiti sine ken programa iti TV maipapan iti babai a nakasarak iti ‘perpekto’ nga asawana ket kanayonton a naragsak ti biagda,” kinuna ti agtutubo a ni Karen. Mabalin a maupay ti agassawa no saan a kasta ti pagtungpalan ti relasionda. Siempre, kalpasan ti kasar addanto pay dagiti pakapilawan ken ugali a madiskobreda. Ngem nasken a laglagipenda a ti pudno nga ayat “ibturanna ti amin a bambanag”—uray ti pannakapaay.—1 Corinto 13:4, 7.

Pakaringgoran. Kuna ti Biblia a dagiti naasawaan ket “maringgoran iti bambanag ti lubong.” (1 Corinto 7:33, 34) Natural laeng ti kasta a pakaringgoran ken masansan a maitutop pay ketdi. Kas pagarigan, mabalin a marigatanka a mangyan-anay iti sapulmo. Nalabit nasken a duakayo nga agassawa ti agtrabaho tapno adda igatangyo iti taraon, kawes, ken pagabangyo iti balay. Ngem makapagballigikayo no agtinnulongkayo a mangsuporta iti pamiliayo.—1 Timoteo 5:8.

Laglagipem: No ti pannakinobio ket kas iti panagpatayab iti ullaw, ti panagasawa ket kas iti panagpatayab iti eroplano. Ad-adu nga abilidad ken panagregget ti kasapulan tapno masolbar dagiti narigat a problema, ngem makapagballigikayo.

Panunotem daytoy: No adda diyo pagkinnaawatan kadagiti nagannak wenno kakabsatmo, kasano ti panangsangom ita iti dayta? Rasonableka kadi latta uray nasaktan ti riknam? Kasano ti panangsangom iti pakaringgoran?

ITI SUMAGANAD NGA “AGIMTUOD DAGITI AGTUTUBO” . . . Kasano a matulongannaka dagiti prinsipio ti Biblia tapno mapakadaam dagiti dimo ekspektaren?

^ par. 17 Nabaliwan ti dadduma a nagan iti daytoy nga artikulo.