Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Ti Panangmatmat ti Biblia

Kasapulan Kadi a Makimiembroka iti Organisado a Relihion?

Kasapulan Kadi a Makimiembroka iti Organisado a Relihion?

NO MAUP-UPAYKA iti organisado a relihion wenno saanka nga interesado iti dayta, saan la a siksika ti kasta. Kinapudnona, umad-adu ti mangikedkeddeng a didan makimiembro kadagiti organisado a relihion.

Dadduma ti nangpanawen kadagiti organisado a relihion gapu ta patienda a dagita nga institusion ti mangisungsungsong iti panaginsisingpet ken diskriminasion. Adda met dagidiay marigatan a mangsurot iti organisado a kita ti panagdaydayaw. Para iti sabsabali, dida kasapulan ti organisado a relihion iti panagdaydayawda iti Dios. Ania a talaga ti isursuro ti Biblia maipapan iti organisado a relihion?

Dagiti Gagayyem ti Dios Idi Un-unana

Nalawag ti panangiladawan ti Biblia iti kita ti panagdaydayaw dagiti nagkauna a patriarka (ulo ti pamilia wenno tribu) a kas kada Abraham, Isaac, ken Jacob. Kas pagarigan, kuna ti Dios iti maysa a gundaway: “Naam-ammok [ni Abraham] tapno mabilinna ti annakna ken ti sangakabbalayanna a sumaruno kenkuana iti kasta salimetmetanda ti dana ni Jehova tapno aramidenda ti kinalinteg ken panangukom.” (Genesis 18:19) Ni Abraham ket gayyem ti Dios isu a nasinged ti relasionna iti Namarsua. (Santiago 2:23) Ngem nagdaydayaw met a kadua ti sangakabbalayanna. Kasta met laeng ti dadduma a patriarka a matalek iti Dios. Nagdaydayawda kas maysa a grupo, a masansan a kaduada ti pamilia, kakabagian, ken ad-adipenda.

Idi agangay, imbilin ti Dios kadagiti nagkauna nga Israelita, ken kadagiti Kristiano idi umuna a siglo, nga agtataripnongda tapno agdaydayaw. (Levitico 23:2, 4; Hebreo 10:24, 25) Ti panagkanta, panagbasa manipud iti Kasuratan, ken panagkararag iti publiko ket karaman kadagita a taripnong agpaay iti organisado a panagdaydayaw. (Nehemias 8:1-8; Colosas 3:16) Imbilin met ti Biblia nga adda kualipikado a lallaki a mangidaulo iti kongregasion iti panagdaydayaw.—1 Timoteo 3:1-10.

Dagiti Pagimbagan ti Panagdaydayaw kas Maysa a Kongregasion

Maibatay kadagita a pagtuladan a nadakamat iti Biblia, nainkalintegan ngarud a namnamaen ita ti Dios a dagiti gagayyemna ket agdaydayawda kenkuana iti organisado a pamay-an. Ken adda dagiti pagimbagan ti panagdaydayaw iti Dios kas paset ti kongregasion.

Kas pagarigan, inyarig ti Biblia ti pudno a managdaydayaw iti magmagna iti nailet a dalan. (Mateo 7:14) Iti sabali met a gundaway, kas iti tumataray iti lumba. (1 Corinto 9:24-27) Bayat nga agtartaray iti nawatiwat ken narigat a dalan, mabalin a nalaka a mabannog ken sumuko inton agangay. Ngem masansan a naporporsegi nga agtaray iti labes ti kabaelanna no pabpabilgen ti dadduma. Kasta met laeng ti tao a mayat nga agdaydayaw iti Dios iti umiso a pamay-an. Mataginayonna ti relasionna iti Dios iti laksid dagiti pakarigatan no parparegtaen dagiti padana a managdaydayaw.

Dayta ti kaipapanan ti sasao iti Hebreo 10:24, 25 a kastoy ti kuna ti Biblia: “Agpipinnanunottayo koma iti maysa ken maysa tapno mangparegta iti ayat ken nasayaat nga ar-aramid, a saantay a baybay-an ti panagtataripnongtayo a sangsangkamaysa.” Kinapudnona, ibaga ti Biblia  a kas iti literal a bagi, dagiti pudno nga agdaydayaw ket sangsangkamaysa nga agdaydayawda iti Dios kas agkakabsat.

Rumbeng kadi a liklikam ti amin nga organisado a relihion?

Ti Biblia deskribirenna ti bagi, wenno kongregasion, kas agkaykaysa babaen iti singgalut ti ayat ken talna. Kas pagarigan, ibalakad ti Efeso 4:2, 3 kadagiti pudno nga agdaydayaw nga agtignayda “buyogen ti naan-anay a kinapakumbaba iti panagpampanunot ken kinaalumamay, agraman ti mabayag a panagitured, nga agiinnanuskayo iti ayat, a sipapasnek nga ikagumaanyo a salimetmetan ti panagmaymaysa ti espiritu iti mamagkaykaysa a singgalut ti talna.” Kasano a masurotmo dayta no maymaysaka nga agdaydayaw ken no dika makikadua kadagiti padam nga agdaydayaw?

Pagayatan ti Dios nga imbes nga agsisina dagiti pudno nga agdaydayaw Kenkuana, agbalinda ketdi a maysa a grupo dagiti nasinged nga agkakapammatian. Ibalakad ti Biblia kadagiti agdaydayaw iti Dios nga agsaoda a sangsangkatunos, liklikanda ti panaglalasin, ken ‘naan-anay nga agkaykaysada iti isu met laeng a panunot ken iti isu met laeng a wagas ti panagpampanunot.’ (1 Corinto 1:10) Awan kaes-eskan dagita a sasao no kayat ti Dios nga agsolsolo ti tattao nga agdaydayaw kenkuana.

Nalawag nga ipakita dagiti ebidensia iti Biblia a ti akseptaren ti Dios ket daydiay organisado a kita ti panagdaydayaw. Ti deskribiren ti Biblia nga organisado a relihion nga anamongan ti Dios ket makatulong kenka a naan-anay a mangpennek kadagiti naespirituan a kasapulam.—Mateo 5:3.

Agpayso met ketdi nga adu nga organisado a relihion ti managinsisingpet ken adu ti kinadakes nga ar-aramidenda. Ngem dina kayat a sawen a rumbeng a liklikamon ti amin a kita ti organisado a relihion. Adda la ketdi relihion ditoy daga nga organisado a mangipakpakita iti ayat iti amin a tao—nga organisado a mangisursuro maipapan kadagiti moral a prinsipio ti Dios. Matulongannaka ti kasta nga organisado a relihion a maaddaan iti pudno a pammati. Mangipaay ti Biblia iti kasapulam nga impormasion a makatulong kenka tapno masarakam ti kita ti organisado a panagdaydayaw nga anamongan ti Dios.