Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Agimtuod Dagiti Agtutubo

Dakes Kadi ti Agbalin a Popular?

Dakes Kadi ti Agbalin a Popular?

Isuratmo ti sao a mangkompleto iti sumaganad:

․․․․․ a nasayaat ti agbalin a popular.

  1. A. Kanayon

  2. B. Sagpaminsan

  3. C. Saan a pulos

TI UMISO a sungbat ket “B.” Apay? No ngamin popularka, kaipapananna a magusgustuannaka ti adu a tao​—ket saan a kanayon a dakes dayta! Impakpakauna ti Biblia a dagiti Kristiano ket agbalin a “silaw dagiti nasion” ken magustuan ida dagiti tattao. (Isaias 42:6; Aramid 13:47) Iti dayta nga anag, makuna a popular dagiti Kristiano.

Ammom kadi?

Popular ni Jesus. Uray idi ubing pay, nagun-odnan ti “pabor ti Dios ken dagiti tattao.” (Lucas 2:52) Kuna pay ti Biblia nga idi agkabannuagen ni Jesus, “simmurot kenkuana dagiti dadakkel a bunggoy manipud Galilea ken Decapolis ken Jerusalem ken Judea ken manipud iti sabali a bangir ti Jordan.”​—Mateo 4:25.

Apay a nasayaat dayta?

Gapu ta di tinarigagayan ni Jesus ti maidaydayaw wenno dina inkagumaan ti agbalin a popular. Saan met nga agbibisin iti anamong ti sabsabali. Inaramidna laeng ti umiso​—ket no dadduma, dayta ti makagapu nga adu ti naay-ayo kenkuana. (Juan 8:29, 30) Nabigbig met idi ni Jesus a temporario laeng ti aniaman nga anamong a magun-odanna iti publiko ta agbaliwbaliw ti panunotda. Imbagana nga isu ket papatayen dagiti tattao!​—Lucas 9:22.

Laglagipem:

Ti panagbalin a popular ket umasping iti kinabaknang. Saan a kanayon a dakes ti maaddaan iti dayta. Ti problema ket ti ar-aramiden dagiti tattao tapno magun-od wenno mataginayonda dayta.

Pakdaar!

Adu nga agtutubo ti mangaramid iti aniaman tapno agbalinda a popular. Ti dadduma ket manangpagusto iti tattao, a sumursurotda lattan iti kaaduan. Adda met dagidiay siga a mangpilit kadagiti tattao a manggusto kadakuada​—nupay gapu laeng dayta iti buteng. *

Kadagiti sumaganad a panid, usigentayo ti dua a napeggad a dalan iti panagbalin a popular. Kalpasanna, kitaentayo ti nasaysayaat a ruta.

 

^ par. 12 Dinakamat ti Biblia dagiti siga a naawagan iti “Nefilim” a natukoy met kas “agdindinamag a lallaki.” Agpasindayag ti kangrunaan a panggepda.​—Genesis 6:4.