Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Apay a Makaallukoy?

Apay a Makaallukoy?

 Apay a Makaallukoy?

ANIA kadagiti sumaganad a pamay-an ti komunikasion ti inus-usarmo iti napalabas a bulan?

Personal a pannakisarita

Insurat-ima a kard wenno surat

Telepono

E-mail

Text message

Instant message

Video chat

Social network

Nagadu itan ti pagpilian a pamay-an ti pannakikomunikar. Adda bentaha ken disbentaha ti tunggal maysa. Usigem ti sumagmamano a pagarigan:

PERSONAL A PANNAKISARITA

Bentaha: Iramanna ti amin a detalye ti ekspresion ti rupa, tono ti boses, ken tigtignay.

Disbentaha: Masapul nga agpadakayo nga adda wayana a makisarita.

INSURAT-IMA A KARD WENNO SURAT

Bentaha: Nadungngo ken nairanta para iti umawat.

Disbentaha: Nabayag ti agsurat ken adu nga aldaw sakbay a makadanon.

E-MAIL

Bentaha: Nalaka nga aramiden ken napartak a makadanon.

Disbentaha: Masansan a kurang iti emosion wenno nalaka a mapagkamalian ti mensahena.

Adtoyen ti social networking, nga ibagbaga ti dadduma a kasayaatan a pamay-an ti pannakikomunikar. Ginasuten ti social network. Ti Facebook ti kalatakan ta addaanen iti agarup 800 milion a miembro! Kuna ti magasin a Time a “no ti Facebook ket maysa a pagilian, dayta ti maikatlo a kadakkelan, sumaruno iti China ken India.” Ania dagiti social network, ken apay a nagbalinda a nakalatlatak?

Ti social network ket maysa a site iti Internet a mabalin a pangiranudan iti impormasion kadagiti pilien a grupo ti gagayyem. “Nasayaat a pamay-an dayta a pakikomunikar,” kuna ti 21 anyos a ni Jean. “Nalaka met dayta a pangipabuyaan kadagiti retrato iti panagpasiar wenno okasion.”

Apay a dika laengen agaramid iti surat? ‘Mangibus dayta iti adu a tiempo,’ mabalin a kuna ti dadduma​—ken nangina ti agpaimprenta kadagiti retrato. Apay a dika laengen agtelepono?  Mangibus manen dayta iti adu a tiempo nangruna ta masapul a saggaysada nga awagam, ken awan ti dadduma iti balayda wenno di mabalin a kasarita ida no umawagka. Ti ngay met e-mail? “Awanen ti sumungsungbat kadagiti e-mail,” inreklamo ti 20 anyos a ni Danielle, “ken uray sumungbatda, adu pay a lawas ti mapalabas. Iti social network, mangikabilak laeng iti comment maipapan iti ar-aramidek, ket mabalin metten nga agi-post ti gagayyemko kadagiti comment-da maipapan iti kasasaadda. Ammomi amin ti mapaspasamak kadakami apaman a nag-log on-kami. Nagsimple!”

Adda met ketdi pagimbagan ti social networking. Kas pagarigan, no adda didigra​—kas ti ginggined ken tsunami a nangdadael iti paspaset ti Japan idi Marso 11, 2011​—adu ti naglukat kadagiti social network tapno maammuanda ti kasasaad dagiti ay-ayatenda.

Usigem ti kapadasan ni Benjamin a taga-Estados Unidos. “Napugsat dagiti linia ti telepono kalpasan ti tsunami idiay Japan,” kunana. “Imbaga kaniak ti maysa a gayyem a nag-e-mail iti gayyemmi idiay Tokyo ngem saan a nagsubalit. Dagus nga innalak ti selponko sa naginternetak. Kinitak ti page-na iti social network. Nabasak a dagus sadiay ti inkabilna nga ababa a mensahe a nasayaat ti kasasaadna ken mangipakaammonto pay iti kanayonan a detalye.”

Intuloy ni Benjamin: “Tapno mapakaammuak ti gagayyemko a makaam-ammo kenkuana ngem awanan iti account iti social network, masapul a saggaysaek ida a patulodan iti e-mail. Ngem kasapulan ti panawen tapno maalak ti adresda sa saggaysada a suratak. Simmungbat ti dadduma kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Ti maysa kadakuada ket simmungbat kalpasan ti agarup dua a lawas! Nagadu ngamin nga e-mail ti maaw-awatda isu a saan a kaskarina a sungbatanda dagita. Saan koma a nasayang ti adu nga oras no nagusarda iti social networking. Sumagmamano la a minuto, napakaammuan koman ti amin!”

Nalawag nga adda sumagmamano a bentaha ti social networking. Ngem adda kadi aniaman a peggadna? No adda, ania dagita ken kasano a maliklikam?

[Kahon/Dagiti Ladawan iti panid 5]

NO KASANO NGA USAREN

1. Agi-post-ka iti message (status update) iti page-mo.

2. Ti message-mo ket maawat ti amin nga adda iti friends list-mo no ag-log on-da iti bukodda a page. Maawatmo met dagiti message-da no ag-log on-ka iti bukodmo a page.