Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Nadisenio Kadi?

Alumpipinig—Nainkasigudan a Nalaing iti Inhenieria

Alumpipinig—Nainkasigudan a Nalaing iti Inhenieria

● Nadeskribir dagiti insekto nga alumpipinig kas eksperto iti inhenieria. Apay ngata?

Usigem: Ti balay ti maysa a kita ti alumpipinig ket kasla rara ti uyokan. Aramiden ken mantenerenna dayta babaen ti espesial a papel a bukbukodna a pinataud. * Agurnong daytoy nga insekto kadagiti gunnot ti mulmula ken nagango a kayo iti nadumaduma a lugar​—kadagiti troso, alad, poste ti telepono, ken materiales a pagbangon. Kalpasanna, ngatingatenna dagita a gunnot a nabaknang iti cellulose, sana ilaok ti napigket a katayna a nabaknang iti protina, isu a makaaramid iti nalag-an, natangken, ngem nalagda a papel. Gapu ta naisangsangayan ti katayna, ti papel ket naimeng ken makaagsep iti bara isu a kalkalainganna latta ti temperatura iti uneg ti balayna no nalamiis ti tiempo.

Ngiwat ti us-usaren daytoy nga alumpipinig a pagaramid iti balayna. Ti aramidenna a balay a papel ket nagdedekket nga innem ti sulina a siled isu a nalagda ken awan ti masayang nga espasiona. Saan a maslep dagita ken addaan iti sinan payong nga akkub. Dagiti alumpipinig nga agnanaed iti lugar a masansan ti tudo ket mangiruar iti ad-adu a katay tapno saan a nalaka a maslep ti balayda. Agpilida met iti medio nalinong a pagaramidanda iti balayda. Kadagita nga ibitinda ti pannakaungkay ti nakabalinsuek a balayda. Kanayonanna, awan ti pataudenda a banag a makadangran iti aglawlaw, saan a kas iti proseso ti panagaramid ti tao iti papel a mangrugit iti angin, danum, ken daga!

Gapuna, ad-adalen dagiti arkitekto ken managsira- rak dagiti produkto ti alumpipinig tapno makadisenioda kadagiti de kalidad a materiales a pagbangon a nalag-an, nalagda, nalaplap-it, ken marunaw iti natural a pamay-an.

Ania ti makunam? Ti kadi insekto a ti utekna ket kadkadakkel ti dua a binukel ti darat naadalna a bukbukod ti agaramid iti papel ken iti disenio ti balayna? Wenno ti kinasigona iti kemikal ken mekanikal nga inhenieria ket ebidensia nga adda nangdisenio kenkuana?

[Footnote]

^ par. 4 Adu a kita ti alumpipinig ti agaramid kadagiti balay a papel. Dagiti pannakasiled dagita a balay ket agserbi a pagyanan dagiti itlog nga agbalinto a larva.