Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Ti Panangmatmat ti Biblia

Mabalin Kadi nga Ikalintegan nga Umiso ti Homoseksualidad?

Mabalin Kadi nga Ikalintegan nga Umiso ti Homoseksualidad?

ITI adu a lugar, umad-adu ti mangak-akseptar iti homoseksualidad. Adda grupo iti maysa a relihion idiay Estados Unidos a mangkidkiddaw a mapabaro koma ti interpretasion iti ibagbaga ti Biblia maipapan iti homoseksualidad tapno maibagay iti “moderno a pannakaawat.” Iparparegta met ti pastor idiay Brazil a nabiit pay a nangikasar iti padana a lalaki a “masukimat koma manen ti Biblia” tapno maakseptar ti agdama a panangmatmat ti relihionna.

Iti kasumbangirna, dagidiay kumonkontra kadagiti homoseksual nga aramid ket maibilang a manangidumduma wenno gumurgura kadagiti bakla ken tomboy. Ngem ania a talaga ti kuna ti Biblia maipapan iti homoseksualidad?

Ania ti Kuna ti Biblia?

Saan nga isursuro ti Biblia ti pananggura kadagiti tattao. Nupay kasta, nalawag ti panangmatmatna maipapan kadagiti homoseksual nga aramid.

“Dika makikaidda iti maysa a lalaki a kas ti pannakikaiddam iti maysa a babai. Nakarimrimon a banag dayta.”​—Levitico 18:22.

Kas paset ti Mosaiko a Linteg, dayta a panangiparit ket maysa iti adu a moral a linteg nga espesipiko a naited iti nasion ti Israel. Nupay kasta, ipakita dayta a linteg no ania ti panangmatmat ti Dios maipapan kadagiti homoseksual nga aramid dagiti Judio wenno saan a Judio idi kinunana: “Nakarimrimon a banag dayta.” Dagiti nasion iti aglawlaw ti Israel ket mangar-aramid iti homoseksualidad, insesto, pannakikamalala, ken dadduma pay nga iparit ti Linteg. Gapuna, ti Dios ibilangna a narugit dagita a nasion. (Levitico 18:24, 25) Nagbalbaliw kadi ti panangmatmat ti Biblia idi panawen Kristiano? Usigem ti sumaganad a teksto:

“Ti Dios inyawatna ida kadagiti nakababain a panaggartem iti sekso, ta agpadpada a dagiti babbaida sinukatanda ti nakaisigudan nga usar ti bagbagida iti maysa a maikaniwas iti nakaparsuaan; ken kasta met nga uray dagiti lallaki pinanawanda ti nakaisigudan nga usar ti babai ket simgedda a sidadawel iti derrepda iti maysa ken maysa, lallaki iti lallaki, nga ar-aramidenda no ania ti naalas.”​—Roma 1:26, 27.

Apay a deskribiren ti Biblia a di nainkasigudan ken naalas dagiti homoseksual nga aramid? Gapu ta nairaman kadagita ti seksual nga aramid a maikontra iti panggep ti Namarsua kadatayo. Dagiti kasta nga aramid ket di makapataud iti annak. Sigun iti Biblia, ti homoseksual nga aramid ket kayarigan ti seksual a pannakidenna dagiti rebelde nga anghel, a nagbalin a demonio, kadagiti babbai sakbay ti Layus idi kaaldawan ni Noe. (Genesis 6:4; 19:4, 5; Judas 6, 7) Iti panangmatmat ti Dios, agpada a di nainkasigudan dagita nga aramid.

Adda Kadi Dagiti Rason a Mangikalintegan iti Homoseksualidad?

Mabalin nga isaludsod ti dadduma, ‘Mabalin kadi nga ikalintegan ti maysa nga umiso ti tumulok kadagiti homoseksual a tarigagayna gapu kadagiti natawidna a pagannayasan, adda iti aglawlawna, wenno makapaleddaang a kapadasanna kas iti seksual a pannakaabuso?’ Saan. Usigem daytoy a pagarigan: Sigun iti dadduma a sientista, ti maysa a tao ket mabalin a maaddaan kadagiti natawid a pagannayasan nga aginum iti adu unay nga arak, wenno mabalin nga isu ket dimmakkel iti mangnginum a pamilia. Sigurado a maasian ti kaaduan iti kasta a tao. Ngem saan latta a maiparbeng ti panangparegta kenkuana nga itultuloyna ti bisiona wenno isardengnan ti panagreggetna a mangiwaksi iti dayta a bisio gapu la ta natawidna ti kasta a pagannayasan wenno dimmakkel iti mangnginum a pamilia.

Umasping iti dayta, nupay saan a kondenaren ti Biblia dagidiay manglablaban kadagiti homoseksual  a pagannayasan, dina met konsintiren dagidiay tumultulok kadagita a tendensia, maigapu man iti natawidda a pagannayasan wenno dadduma pay a rason. (Roma 7:21-25; 1 Corinto 9:27) Imbes ketdi, mangipapaay ti Biblia kadagiti praktikal a tulong ken pammaregta tapno matulongan dagiti tattao a mangiwaksi kadagiti homoseksual nga aramid.

Ania ti Pagayatan ti Dios Kadagidiay Addaan Kadagiti Homoseksual a Tarigagay?

Ipasigurado kadatayo ti Biblia a ti pagayatan ti Dios ket “maisalakan koma dagiti amin a kita ti tattao ken dumtengda iti umiso a pannakaammo iti kinapudno.” (1 Timoteo 2:4) Nupay di anamongan ti Biblia dagiti homoseksual nga aramid, dina iparparegta ti pananggura kadagiti homoseksual.

Saan a rumbeng a matagilag-an ti panangmatmat ti Dios maipapan iti homoseksualidad. Nalawag ti kuna ti Biblia iti 1 Corinto 6:9, 10 a “dagiti lallaki a makikaidda kadagiti lallaki” ket karaman kadagidiay ‘saanto nga agtawid iti pagarian ti Dios.’ Ngem makaliwliwa ta innayon ti bersikulo 11: “Ket kaskasdi a kasta idi ti sumagmamano kadakayo. Ngem naugasankayon, ngem nasantipikarkayon, ngem naideklarakayon a nalinteg iti nagan ni Apotayo a Jesu-Kristo ken babaen iti espiritu ti Diostayo.”

Nalawag a dagidiay sipapasnek a mayat nga agserbi iti Dios maitunos iti pagayatanna ket naimpusuan a naakseptar idi iti nagkauna a kongregasion Kristiano. Kasta met la ita para kadagiti amin a napudno nga agtarigagay a manggun-od iti anamong ti Dios​—saan a babaen ti baro nga interpretasion iti Biblia​—no di ket babaen ti panagbiagda a maitunos iti dayta.

NAPANUNOTMO KADIN?

● Ania ti panangmatmat ti Biblia maipapan kadagiti homoseksual nga aramid?​—Roma 1:26, 27.

● Ibagbaga kadi ti Biblia a saan a napateg dagidiay addaan kadagiti homoseksual a tarigagay?​—1 Timoteo 2:4.

● Mabalin kadi nga iwaksi dagiti homoseksual nga aramid?​—1 Corinto 6:9-11.

[Ladawan iti panid 29]

Rumbeng kadi a mapabaro ti interpretasion iti panangmatmat ti Dios maipapan iti homoseksualidad?