Mapan iti linaonna

 Agimtuod Dagiti Agtutubo

Kasano nga Agbalin a Talaga a Naragsak ti Maysa nga Okasion?

Kasano nga Agbalin a Talaga a Naragsak ti Maysa nga Okasion?

Tsekam ti segseggaam unay nga aramiden iti maysa nga okasion.

  • mangan
  • agkanta
  • agay-ayam
  • maaddaan iti kabbaro a gagayyem
  • makalangen manen ti nabayagen a gagayyem
  • dadduma pay ․․․․․

TI KAADUAN nga agtutubo pagay-ayatda ti agtataripnong ken awan met ti pagdaksan dayta. Nasayaat pay ketdi ti pannakadakamat dagita iti Biblia.

Ammom kadi?

  • Nangangay ti annak a lallaki ni Job kadagiti padaya para iti pamilia.—Job 1:4.
  • Timmabuno ni Jesus iti panakkelen a padaya ti kasar.—Juan 2:1-11.
  • Idi umuna a siglo, nagtataripnong dagiti Kristiano iti pribado a balbalay.—Aramid 2:46, 47.

Talaga a makaparagsak ti agtataripnong a kadua dagiti gagayyem. Ngem nakalkaldaang ta saan a kasta ti dadduma a taripnong.

PUDNO A KAPADASAN “Naawisak iti maysa a party a mabalin a dar-ayan ti uray siasino. Naangay dayta iti balay ti maysa a baro nga awan dagiti nagannakna sadiay. Imbag laengen ta diak napan. Kabigatanna, nadamagko a nagadu ti nagiinum ket nabartek ti dadduma. Tallo met a lallaki ti naawanan iti puot gapu iti nakaro a bartekda. Adda nagaapa ken kinasapulan payen nga umay dagiti polis tapno mapasardeng ti party.”—Janelle.

LEKSION Dimo itulok a kumporme lattan ti mapasamak! Sika man ti nangyurnos wenno naimbitaranka laeng, siguraduem nga ammom ti sungbat dagiti saludsod kadagiti sumaganad a panid. Iti kasta, dikanto agbabawi ken naragsakto a kapadasan ti malaglagipmo kalpasanna.

 DAGITI NABALLIGI A TARIPNONG

“Idi nangangay ti gayyemko iti party, ammo ni nanangna no ayan ti amin. Uray idi mapanko alaen ti jacket-ko iti kotse, dinamagna no papanak. Sobra kadi ti kinaannadna? Siguro. Ngem saanak a nasair ta ammok a nasaysayaat ti agannad ngem ti agbabawi kalpasanna.”—Kim.

“Nakaatenderakon kadagiti naragsak nga okasion. Panagkunak, naballigi dagidiay ta agduduma ti edad dagiti dimmar-ay. Maysa pay, adda dagiti makaparagsak nga aktibidad nga inyurnos dagiti nagawis isu nga awan ti simminsina tapno aramidenna ti kaykayatna.”—Andrea.