Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Maseknan Kadi ti Dios?

Maseknan Kadi ti Dios?

 Maseknan Kadi ti Dios?

IDI agsapa ti Nobiembre 1, 1755, nagginggined iti siudad ti Lisbon idiay Portugal. Napasarunuan dayta iti tsunami ken uram a nangdadael iti kaaduan a paset ti siudad ken nangpapatay iti rinibu.

Kalpasan ti ginggined idiay Haiti idi 2010, kinuna ti editorial ti diario a National Post idiay Canada: “Amin a dadakkel a trahedia ket mangsubok iti pammati ti sangatauan iti maysa a nangatngato a pannakabalin. Ngem ti dadduma, kas iti moderno a katupag ti [nakaro a trahedia idiay] Lisbon, ket ad-adda a mangsubok iti pammati.” Daytoy ti konklusion ti artikulo: “Ti Haiti ket mabalin a binaybay-anen ti Dios.”

Kas “Daydiay Mannakabalin-amin,” awan limitasion ti pannakabalin ni Jehova, agraman ti pannakabaelna a mamagpatingga iti panagsagaba. (Salmo 91:1) Masiguradotayo met nga isu ket maseknan. Apay?

Ania ti Ammotayo Maipapan iti Dios?

Maasian ti Dios kadagiti tattao nga agsagsagaba. Idi a dagiti Israelita ket naadipen idiay Egipto ken minaltrato dagiti nangkautibo kadakuada, kinuna ti Dios ken ni Moises: “Di mapagduaduaan a nakitak ti pannakaparigat ti ilik nga adda idiay Egipto, ket nangngegko ti ikkisda kas imbunga dagidiay mangdagdagdag kadakuada nga agtrabaho; agsipud ta ammok unay dagiti rigat a sagsagabaenda.” (Exodo 3:7) Ania ti ipakita daytoy? Maseknan ti Dios kadagiti tattao nga agsagsagaba. Ginasut a tawen kalpasan dayta, nagsurat ni propeta Isaias maipapan kadagiti Israelita: “Bayat ti isuamin a pannakaparigatda isu naparigatan.”—Isaias 63:9.

“Amin a daldalanna kinahustisia.” (Deuteronomio 32:4) Nainkalitegan ken di mangidumduma ti Dios iti amin nga aramidenna. “Saluadannanto ti mismo a dalan dagidiay nasungdona,” ngem ‘supapakanna met iti rigat dagidiay mangparigat’ kadagiti nalinteg. (Proverbio 2:8; 2 Tesalonica 1:6, 7) Tangay awan idumdumana, “saanna nga ayonan dagiti agtuturay. Dina idumduma dagiti baknang kadagiti napanglaw ta pinarsua amin ti Dios ida.” (Job 34:19, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Ammo met ti Dios ti kasayaatan a pangsolbar iti panagsagaba ti sangatauan. Ngem iti kasunganina, dagiti solusion ti tao ket mayarig iti panangikabil iti Band-Aid iti agdardara a sugat a gapuanan ti pannakapaltog. Nupay maabbongan ti sugat, saan a makaagas dayta ken dina mapagpatingga ti panagsagaba ti biktima.

Ti Dios ket “naasi ken managparabur . . . ken naruay iti naayat a kinamanangngaasi.” (Exodo 34:6) Ti sao nga “asi,” kas pannakaaramatna iti Biblia, ket tumukoy iti naimpusuan a pannakipagrikna a mangtignay iti maysa a tumulong iti sabali. Ti kaipapanan ti ramut ti Hebreo a sao a naipatarus a “managparabur” ket “naimpusuan nga itutulong ti maysa a tao iti daydiay agkasapulan.” Sigun iti Theological Dictionary of the Old Testament, ti sao a naipatarus kas “naayat a kinamanangngaasi” ramanenna ti “ibaballaet maipagapu iti maysa nga agsagsagaba iti didigra wenno rigat.” No kasta, saan laeng a masaktan ti  rikna ni Jehova a Dios no agsagaba ti tao. Matignay met a tumulong gapu iti asi, kinamanagparabur, ken naayat a kinamanangngaasina. Makapagtalektayo ngarud a pagpatinggaennanto ti panagsagaba.

Dinakamat ti napalabas nga artikulo ti tallo a makagapu iti adu a panagsagaba dagiti tao ita. Awan kadagita ti makuna a gapuanan ti Dios. Usigentayo ita no ania ti puon dagita a makagapu.

Personal a Desision

Idi damo, agpapaituray ni Adan iti Dios. Ngem idi naipasango iti panagpili, inkeddengna a laksiden ti turay ti Dios ken sinubokna dagiti bunga ti isisina iti Dios. Dina inkankano ti pakdaar ni Jehova a nailanad iti Genesis 2:17: “Mataykanto a di bumurong.” Basol ken kinaimperpekto ti imbunga ti dina panagpasakup iti perpekto a turay ti Dios. “Babaen iti maysa a tao simrek ti basol iti lubong ken ti ipapatay babaen iti basol,” ilawlawag ti Biblia, “ket iti kasta ti ipapatay nagsaknap iti amin a tattao agsipud ta nagbasolda amin.” (Roma 5:12) Ngem ikkatento ti Dios dagiti epekto ti basol.

Di Mapakpakadaan a Paspasamak

Kas nadakamat iti ngato, ti kaunaan a tao a ni Adan linaksidna ti panangiwanwan ti Dios—ti mismo a kasapulan tapno agtalinaed a natalged ti tattao— uray kadagiti natural a didigra. Ti desisionna ket mabalin a mayarig iti pasiente a dina kayat ti agpaagas iti nalaing ken aduan kapadasan a doktor. No di ammuen ti pasiente dagiti peggad ken posible a komplikasion nga ammo ti doktor, mabalin nga agsagaba ti pasiente gapu ta inggagarana ti agbalin nga ignorante maipapan iti sakitna. Kas met laeng dayta iti di umiso a panangaywan ti tao iti daga—a pakairamanan ti di panangsurot kadagiti pagannurotan iti natalged a panagbangon ken kinaignorante maipapan kadagiti puersa ti nakaparsuaan—a masansan a pakaigapuan dagiti natural a didigra ditoy daga. Ngem saan nga ipalubos ti Dios nga agtultuloy dayta a kasasaad.

“Ti Agturay iti Daytoy a Lubong”

Apay a ti Dios pinalubosanna ni Satanas a mangituray iti lubong kalpasan a nagrebelde? Sigun iti maysa a reperensia, “dagiti aniaman a baro a kita ti rehimen ket addaan iti ababa a tiempo bayat ti rugi ti turayda a mangipabasol kadagiti problema iti napalabas nga administrasion.” No ni Jehova insigida a dinadaelna “ti agturay daytoy a lubong,” dagiti nagkurangan ni Satanas ket impabasolna koma iti napalabas nga Agturay, ti Dios. (Juan 12:31) Ngem gapu ta naikkan ni Satanas iti gundaway a naan-anay a mangituray iti lubong, napaneknekan nga awan serserbina nga agturay. Nupay kasta, saan pay a nasungbatan ti saludsod a: Kasanotay a masigurado nga agpatingga ti panagsagaba?

[Ladawan iti panid 6]

Band-Aid la kadi ti usaren ti doktor a pangagas iti agdardara a sugat a gapuanan ti pannakapaltog?