Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  Hulio 2011

Biag nga Awanan Panagsagaba—Mapagtalkan a Kari

Biag nga Awanan Panagsagaba—Mapagtalkan a Kari

 Biag nga Awanan Panagsagaba—Mapagtalkan a Kari

“[Ti Dios] punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.” —Apocalipsis 21:4.

MAPAGTALKAN kadi daytoy makaliwliwa a kari? Panunotem ti maysa kadagiti kaunaan a pakdaar a naited iti tao. Imbaga ti Dios ken ni Adan a no agsukir, sigurado a matay. (Genesis 2:17) Dayta a mismo ti napasamak, kas iti kinuna ti Dios. Dayta agraman ti ipapatay ken panagsagaba a natawid ti sangatauan ket pammaneknek a mapagtalkan ti Dios. Adda kadi panggapuantayo nga agduadua a saan a pumayso ti kari ti Dios nga isublina dagiti perpekto a kasasaad ditoy daga?

Lagipem met dagiti galad ti Dios a nadakamat iti immun-una nga artikulo. Ti tarigagaytayo a mamagpatingga iti panagsagaba iyanninawna laeng ti asi, ayat, ken hustisia ti Dios. Paneknekan met ti paspasamak iti lubong ken dagiti agraraira ita a kababalin ti tattao nga asidegen nga agtignay ti Dios.—Kitaem ti kahon a  “Kaanonto a Mapasamak Dagitoy a Banag?”

Apay a ni Jehova a Dios ti kakaisuna a kualipikado a mamagpatingga iti panagsagaba ti tao? Panunotem no kasano a babaen iti Anakna a ni Jesus, kabaelanna ken nayurnosna a paruten dagiti ramut ti panagsagaba.

Personal a desision. Ti inapotayo a ni Adan ket nagaramid iti desision a nangyeg kadagiti nasaem a resulta kadagiti putotna. Insurat ni apostol Pablo: “Ti intero a sangaparsuaan agtultuloy nga agas-asug a sangsangkamaysa ken agpapaut-ot a sangsangkamaysa.” (Roma 8:22) Ti solusion ti Dios ket nakalinlinteg, nakaas-asi, ken nakasimsimple. Ilawlawag ti Roma 6:23: “Dagiti isupapak ti basol isu ti ipapatay, ngem ti sagut nga ipaay ti Dios isu ti agnanayon a biag babaen ken Kristo Jesus nga Apotayo.”

Ti perpekto a tao a ni Jesus ket nagbiag nga awanan basol. Gapu iti ipapatayna iti kayo a pagtutuokan, mawayawayaan ti natulnog a tattao manipud iti lunod ti basol ken ipapatay. Adda namnamatayon nga agbiag nga agnanayon iti lubong a sadiay ditayon agannayas nga agbasol ken agaramid kadagiti minamaag a desision. Awanto metten dagiti tattao a mangigagara a mamagsagaba iti dadduma, “ta magessatto dagiti mismo a managaramid iti dakes.”—Salmo 37:9.

Di mapakpakadaan a paspasamak ken kinaimperpekto. Ti dinutokan ti Dios kas Ari a ni Jesu-Kristo kabaelanna a kontrolen dagiti natural a puersa ti daga. Idi umuna a siglo C.E., nakalugan ni Jesus ken dagiti apostolna iti pagkalap a barangay idi “dimteng ti dakkel a nadawel nga allawig, ket dagiti dalluyon immabla-ablatda iti barangay, iti kasta ngannganin matinep ti barangay.” Idi nagpatulongda, ni Jesus “bimmangon ket binabalawna ti angin ken kinunana iti baybay: ‘Agtalnaka! Agulimekka!’ Ket nagtalna ti angin, ket naglinak unay.” Nasdaaw dagiti  apostol ket kinunada: “Uray ti angin ken ti baybay agtulnogda kenkuana.”—Marcos 4:37-41.

Bayat ti panangituray ni Jesus, ti natulnog a tattao “agtaengto iti kinatalged ket saanto a masinga manipud alinggaget ti didigra.” (Proverbio 1:33) Karaman iti dayta a didigra dagiti natural a kalamidad. Awanto metten ti di umiso a panangaywan iti daga, di panangsurot kadagiti pagannurotan iti natalged a panagbangon, ken ti di panangikankano kadagiti pakdaar ti nakaparsuaan, kasta met ti dadduma pay a panagkamali ti tattao. Awanton ti agsagaba gapu iti pannakairana kadagiti di mapakpakadaan a pasamak.

Idi adda ni Jesus ditoy daga, imbagana ti maysa pay nga aramiden ti turayna a mangikkat iti aniaman a panagsagaba ita a resulta dagiti di mapakpakadaan a pasamak. “Siak ti panagungar ken ti biag,” kinunana. (Juan 11:25) Wen, kabaelan ken kayat ni Jesus a pagungaren ti minilion a natay kadagiti trahedia kas resulta dagiti natural a didigra. Kari la kadi dayta? Pinabileg ni Jesus ti panagtalektayo kenkuana babaen kadagiti pinagungarna idi adda ditoy daga. Tallo kadagita ti nairekord iti Biblia.—Marcos 5:38-43; Lucas 7:11-15; Juan 11:38-44.

“Ti agturay iti daytoy a lubong.” Ti Dios dinutokanna ni Kristo Jesus a ‘mangpukaw iti daydiay addaan iti pannakabalin a mangyeg iti ipapatay, awan sabali, ti Diablo.’ (Hebreo 2:14) Kinuna ni Jesus: “Adda panangukom iti daytoy a lubong; ita ti agturay iti daytoy a lubong maparuarto.” (Juan 12:31) “Dadaelenna dagiti aramid ti Diablo” babaen ti panangikkatna iti impluensia ti Diablo iti ar-aramid ti lubong. (1 Juan 3:8) Anian a naidumanto ti kasasaad ti kagimongan ti tao inton awanen ti impluensia ti Diablo a kas iti korapsion, kinaagum, ken panagimbubukodan!

[Kahon iti panid 9]

 “Kaanonto a Mapasamak Dagitoy a Banag?”

Insaludsod dagiti adalan ni Jesus kenkuana: “Kaanonto a mapasamak dagitoy a banag, ket anianto ti pagilasinan ti kaaddam ken ti panungpalan ti sistema ti bambanag?” (Mateo 24:3) Ti sungbat ni Jesus, agraman ti dadduma pay a naipaltiing a surat kalpasan ti ipapatayna, ibagada kadatayo ti mapasamak inton ti panagsagaba ket dandanin pagpatinggaen ti Dios. * Pagdiligem dagiti padto iti baba ken dagiti kasasaad ken kababalin nga agraraira ita.

● Sangalubongan a gubatMateo 24:7; Apocalipsis 6:4.

● Bisin ken sakitLucas 21:11; Apocalipsis 6:5-8.

● Panangdadael iti dagaApocalipsis 11:18.

● “Managayat iti kuarta”2 Timoteo 3:2.

● “Nasukir kadagiti nagannak”2 Timoteo 3:2.

● “Managayat iti ragragsak imbes a managayat iti Dios”2 Timoteo 3:4.

Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a tumulong kenka a mangammo nga asidegen ti biag nga awanan panagsagaba. Kontakem dagiti Saksi iti lugaryo wenno agsuratka iti maitutop nga adres iti panid 5 daytoy a magasin. Mabalinmo met a kitaen ti Web site-mi a www.watchtower.org. Maragsakanda a tumulong kenka a mangadal iti Biblia iti pagnanaedam wenno iti lugar a kombiniente kenka.

[Footnote]

^ par. 14 Para iti kanayonan nga impormasion, kitaem ti kapitulo 9 nga “Agbibiagtayo Kadin Kadagiti ‘Maudi nga Aldaw’?” iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Ania ti Panggep ti Dios Para iti Daga?

Ilawlawag ti Biblia no apay a pinarsua ti Dios ti daga, no kaano nga agpatingga ti panagsagaba, ken no ania ti agur-uray iti masanguanan para iti daga ken dagiti agnaed iti dayta.

PROGRAMA A PANAGADAL ITI BIBLIA

Kasano ti Panagadal iti Biblia?

Iti intero a lubong, pagaammo dagiti Saksi ni Jehova a mangituktukon iti libre a panagadal iti Biblia. Buyaem no kasano a maar-aramid dayta.