Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  Marso 2011

Ikagumaam a Pasayaaten ti Salun-atmo

Ikagumaam a Pasayaaten ti Salun-atmo

MALAGIPMO kadi ni Ram a nadakamat iti umuna nga artikulo daytoy a serye? Kas iti adu a tattao iti intero a lubong, di ammo idi ni Ram no kasano kapateg iti salun-at ti umiso a taraon ken dadduma pay nga inaldaw nga aktibidad. Kinunana: “Ti artikulo iti Agriingkayo! a ‘Dagiti Nasustansia a Taraon a Nalaka a Magun-odam’ (Mayo 8, 2002) ti nangipaamiris kaniak a rumbeng a sipapanunottayo iti nutrision.”

Ilawlawag ni Ram: “Inkagumaanmi a sangapamiliaan nga iyaplikar dagiti nasursuromi iti artikulo. Idi agangay, nariknami a pimmigsa ti resistensiami. Idi saanmi pay nga ikabkabilangan ti nutrisionmi, masansan nga agpanatengkami, ngem ita manmanon. Nasursuromi met no kasano a makaekonomiakami ken no ania dagiti nalaka a pamay-an iti pananggun-od iti nadalus a mainum a danum gapu iti artikulo iti Agriingkayo! nga ‘Innem a Pamay-an a Pangsaluad iti Salun-atmo.’Setiembre 22, 2003.

“Adda pay artikulo iti Agriingkayo! a nakatulong kaniak a mangpasalun-at iti pamiliak. Napauluan dayta iti ‘Sabon—“Pagbakunam iti Bagim,”’ iti Nobiembre 22, 2003 a ruar. Inyaplikarmi dagiti singasing daytoy nga artikulo apaman a nabasami. Ita, manmanon a maimpeksion dagiti matami.

“Iti lugarmi, baybay-an laeng dagiti tattao ti nagadu nga agtatayab a ngilaw ken lamok. Ngem manipud iti video a The Bible—Its Power in Your Life, * naammuan ti pamiliami a rumbeng a paksiatenmi dagita nga insekto. Nakatulong met dayta kadakami tapno agtalinaedkami a nasalun-at.”

Dika sumuko! Aniaman a panagbalbaliw ti masapul nga aramidem, nabalballigika no in-inut a rugiam imbes a mangaramidka kadagiti kalat a narigat a ragpaten. Kas pagarigan, ikagumaam a kissayan dagiti di nasustansia a kankanem imbes a dika pulos manganen kadagita. Isapsapam ti maturog ken naynayonam pay bassit ti panagehersisiom. Nasaysayaat nga adda ar-aramidem ngem iti awan. Kadawyanna a kasapulan ti panawen—lawlawas wenno bulbulan—sakbay a mairuamka iti nasayaat a rutina. Kabayatanna, dika koma maupay no saanmo a dagus a makita dagiti naimbag a resulta dagiti panagreggetmo. No porsegidoka, uray no adda dagiti lapped, posible a sumayaat ti salun-atmo.

Iti daytoy imperpekto a lubong, imposible ti maaddaan iti perpekto a salun-at. No agsakitka, nalabit saan a gapu iti kinaliwaymo no di ket iti nainkasigudan a kinarasi ti tao. Dimo unay ngarud pakaburiboran wenno pakadanagan dagiti bambanag mainaig iti salun-at wenno dadduma pay. Inyimtuod ni Jesus: “Asino kadakayo nga iti panagbalinna a maringgoran manayonanna iti maysa a kasiko ti kaatiddog ti biagna?” (Lucas 12:25) Imbes ketdi, liklikam laengen dagiti awan serserbina a banag a mangpaababa ken mangdadael iti kalidad ti biagmo. No aramidem dayta, mabalin a matagiragsakmo ti kasayaatan a salun-at agingga a dumteng ti baro a lubong ti Dios a sadiay “awanto ti agtataeng nga agkuna: ‘Masakitak.’”—Isaias 33:24.

^ par. 5 Inaramid dagiti Saksi ni Jehova.