Ni Rustam

KANAYON nga okupado ni Rustam a taga-Russia. Adda dagiti bisiona idi ngem ap-apitennan ti dakes a bunga dagita. Insardengnan ti agsigarilio ken aginum iti adu nga arak. Kaskasdi, gapu ta agmalmalem a nakasango iti kompiuter, kanayon latta nga aglaladut.

Nupay mangrugi nga agtrabaho ni Rustam iti alas otso ti agsapa, sa la naan-anay a mamurmurayan inton alas dies. Masansan met nga agsakit isu a binaliwanna ti rutinana. Ania ti resultana? “Iti napalabas a pito a tawen, diak pay nagsakit iti nasurok a dua nga aldaw iti makatawen,” kinunana. “Nagsayaat ti panagriknak—nasarantaak, alertoak, ken naragsakak!”

Ni Ram, ni baketna, ken ti dua a balasitangda ket agnanaed idiay Nepal. Narugit ti aglawlawda sa nakaad-adu ti lamok ken ngilaw. Masansan idi nga agsagaba ni Ram ken ti pamiliana kadagiti sakit iti aangsan ken impeksion iti mata. Nangaramidda met iti panagbalbaliw isu a dakkel ti simmayaatan ti salun-atda.

Aywanam ti Salun-atmo!

Nabaknangda man wenno napanglaw, adu ti di makaamiris nga adda pakainaigan dagiti bisioda iti salun-atda. Mabalin nga ibilangda a ti kinasalun-at ket naiparna laeng wenno saanda unay kabaelan a kontrolen. Gapuna, didan ikagumaan a pasayaaten ti salun-at ken kabibiagda.

Kinapudnona, nabaknangka man wenno marigrigat, adda dagiti simple a maaramidam tapno masalaknibam ken mapasayaatmo ti salun-atyo a sangapamiliaan. Makagunggona kadi ti kasta a panagregget? Wen! Mapasayaatmo ti kalidad ti biagmo ken mapaatiddogmo dayta.

Ni Ram ken ti pamiliana nga agsaksakdo iti nadalus nga inumen

Babaen ti sao ken aramid, maisuro ti nagannak kadagiti annakda dagiti naimbag nga ugali tapno nasalsalun-atda. Di masayang ti tiempo ken gastos ta maksayan ti panagsagaba, pannakaidalit, ken kuarta a mabusbos iti panagsakit ken panagpaagas. Kas kuna ti nabayagen a pagsasao, Naim-imbag ti agsakbay ngem ti magabay.

Kadagiti sumaganad nga artikulo, usigentayo ti lima a simple a pamay-an a nakatulongen kada Rustam, Ram, ken dadduma pay. Makatulong met kenka dagita!