Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

2—Asikasuem Dagiti Kangrunaan a Kasapulan ti Bagim

2—Asikasuem Dagiti Kangrunaan a Kasapulan ti Bagim

“Awan ti tao a manggura iti bukodna a bagi. Taraonanna ketdi ken taripatoenna.” (Efeso 5:29, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Dakkel ti maitulongna iti salun-atmo no asikasuem ti bagim.

Aginanaka iti umdas. “Nasaysayaat ti sangarakem nga inana ngem iti dua a rakem a napinget a panagtrabaho ken panangkamkamat iti angin.” (Eclesiastes 4:6) Gapu kadagiti trabaho ken pakasingaan ita, umab-ababan ti oras ti pannaturog dagiti tattao. Ngem nagpateg ti turog iti salun-at. Ipakita dagiti panagadal a bayat ti pannaturog, agtarimaan ti bagi ken utektayo isu a sumayaat ti memoria ken riknatayo.

Ti turog papigsaenna ti resistensia ti bagi ken kissayanna ti posibilidad nga agpasartayo iti impeksion, diabetes, istrok, sakit ti puso, kanser, sobra a kinalukmeg, depresion, ken nalabit uray ti Alzheimer’s disease. Imbes a kontraentayo ti panagtuglep babaen ti pannangan wenno iyiinum iti nasam-it, addaan iti caffeine, wenno dadduma a pangpaganaygay, nasaysayaat no maturogtayo laengen. Kada rabii, pito agingga iti walo nga oras a turog ti kasapulan ti kaaduan nga adulto tapno nagsayaat ti langa, rikna, ken kalidad ti trabahoda. Ad-adu pay ti kasapulan dagiti agtutubo. Dagiti mapuypuyat nga agtutubo ket nalaklaka nga agproblema iti isip ken makaridep bayat nga agmanmanehoda.

Nangnangruna a napateg ti turog no masakittayo. Kabaelan ti bagitayo a labanan ti dadduma a sakit kas iti panateng, babaen laeng ti napaut a pannaturog ken panaginum iti adu a likido.

Annadam dagiti ngipenmo. Ti panagsipilio ken panagingat wenno panag-floss kalpasan ti pannangan, nangruna sakbay ti pannaturog ket manglapped iti pannakadadael ti ngipen, panagsakit ti gugot, ken panagtuppol. No awan dagiti ngipentayo, mabalin a ditay naan-anay a magunggonaan kadagiti kanentayo. Sigun iti damag, matay dagiti elepante saan a gapu iti kinalakay wenno kinabaketda no di ket gapu iti in-inut a panagbisinda apaman nadadaelen dagiti ngipenda ta didan makangalngal a naimbag. Dagiti ubbing a nasursuruan nga agsipilio ken agingat wenno ag-floss kalpasan ti pannanganda ket nasalsalun-at iti intero a panagbiagda.

Agpadoktorka. Adda dagiti sakit a nasken nga ipadoktor. Masansan a nasaysayaat no nasapa a maammuan ti sakitmo ken basbassit ti magastosmo. Isu a no adda marikriknam, agpadoktorka tapno maammuam ti makagapu imbes nga ep-epem laeng dagiti sintoma.

Maliklikan ti adu a nakaro a problema no regularka nga agpaeksamen kadagiti eksperto a mangngagas, a kas iti panagpadoktor bayat ti panagsikog. * Ngem laglagipem a dagiti doktor ket di makaaramid kadagiti milagro. Sa la naan-anay nga umimbag ti amin a sakittayo inton ti Dios pagbalinenna a “baro ti amin a bambanag.”—Apocalipsis 21:4, 5.

^ par. 8 Kitaem ti artikulo a “Nasalun-at nga Ina, Nasalun-at a Maladaga,” iti Nobiembre 2009 a ruar ti Agriingkayo!