Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

“Kayatkon ti Makisina!”

“Kayatkon ti Makisina!”

 “Kayatkon ti Makisina!”

Malasin a nabaybay-an ti maperperdin a balay. Iti panaglabas ti tiempo, nalasatanna ti adu a bagyo. Ngem ita, narukopen ken kasla dandanin marpuog.

ILADAWAN dayta ti kasasaad ita ti adu a pagassawaan. Marikriknam kadi a kasta ti mapaspasamak kadakayo nga agassawa? No wen, laglagipem nga awan ti agassawa a saan a makapasar kadagiti problema. Kinapudnona, realistiko a dinakamat ti Biblia a dagidiay makiasawa posible a makapasarda iti “saem ken ladingit.”—1 Corinto 7:28, The New English Bible.

Tapno mapasingkedan ti kinaagpayso dagita a sasao, adda grupo dagiti managsirarak a nangdeskribir iti panagasawa kas “ti kapeggadan nga annongen a masansan nga ibakbaklay ti kaaduan kadatayo.” Kinunada pay: “Dayta a relasion a napnuan iti rag-o ken kari idi damo ket posible nga agbalin a makapaupay unay ken nasaem a gannuat iti unos ti panagbiag ti maysa a tao.”

Ti met ngay relasionyo kas agassawa? Madaddadael kadi dayta gapu iti maysa wenno ad-adu pay kadagiti sumaganad?

● Kanayon a panagsubang

● Nasakit a panagsasao

● Di kinamatalek iti asawa

● Panagsakit ti nakem

No kasla narukop ken dandanin marpuog ti relasionyo nga agassawa, ania ti rumbeng nga aramidem? Ti kadi panagsina wenno diborsio ti solusion?

[Kahon/Ladawan iti panid 3]

“NAGBALINEN A KADAWYAN”

Iti dadduma a pagilian, nagbiit nga immadu dagiti agdidiborsio. Usigem ti Estados Unidos nga iti adu a tawen, manmano idi ti agdiborsio. Kalpasan ti 1960, “makapasiddaaw ti kinapartak ti iyaadu dagiti agdidiborsio,” kuna ni Barbara Dafoe Whitehead iti librona a The Divorce Culture. Innayonna: “Iti agarup 10 a tawen, nagdoble dayta ken nagtultuloy nga immadu agingga idi rugrugi ti dekada 1980, idi a nadanonnan ti kangatuan a bilang ket nagtultuloyen a kasta ti kasasaad kadagiti Makinlaud a nadur-as a pagilian. Gapu iti daytoy a kellaat ken agtultuloy nga iyaadu, ti diborsio ket nagbalinen a kadawyan iti biag dagiti Americano iti las-ud ti 30 a tawen.”