Mapan iti linaonna

 Ti Panangmatmat ti Biblia

Ania ti Aldaw ti Panangukom?

Ania ti Aldaw ti Panangukom?

Kuna ti Biblia a ti Dios “nangituding iti aldaw nga iti dayta panggepna nga ukomen ti mapagnaedan a daga.” (Aramid 17:31) Para iti adu, dida kayat a mapasaran ti aniaman a kita ti panangukom. Kastaka met kadi?

NO WEN, maliwliwaka la ketdi no maammuam a ti Aldaw ti Panangukom ket maysa a naayat nga urnos a mangyeg iti adu a bendision iti sangatauan—agraman kadagidiay pimmusayen. (Mateo 20:28; Juan 3:16) Apay a kasapulan ti Aldaw ti Panangukom? Ania a talaga ti mapasamak kabayatan dayta nga “aldaw”?

Aldaw ti Panangukom—Apay a Kasapulan?

Idi pinarsua ti Dios dagiti tattao ditoy daga, dina pinanggep a ti daga ket pakasubokan laeng ti tattao sadanto agbiag iti sabali a disso. Pinarsuana ti tattao tapno agbiagda nga agnanayon ditoy daga. Nupay perpekto ti panunot ken bagida, ti immuna a pagassawaan ket simmukir iti Dios. Kas resultana, napukawda ti namnama nga agbiag nga agnanayon ken impatawidda ti basol ken ipapatay iti amin a kaputotanda.—Genesis 2:15-17; Roma 5:12.

Ti Aldaw ti Panangukom ket agpaut iti 1,000 a tawen, inton maaddaan dagiti tattao iti gundaway a mangsagrap iti napukaw da Adan ken Eva. * Imutektekam ta sigun iti Aramid 17:31 a nadakamat iti ngato, ti Aldaw ti Panangukom apektarannanto dagidiay sibibiag iti “mapagnaedan a daga.” Dagidiay makagun-od iti nasayaat a pannakaukom ket agbiag nga agnanayon ditoy daga iti sidong dagiti perpekto a kasasaad. (Apocalipsis 21:3, 4) No kasta, tumulong ti Aldaw ti Panangukom a mangibanag iti orihinal a panggep ti Dios kadagiti tattao ken iti daga.

Ni Kristo Jesus ti Ukom a dinutokan ti Dios. Kuna ti Biblia a ni Jesus “mangukom kadagiti sibibiag ken kadagiti natay.” (2 Timoteo 4:1) Siasino dagiti “sibibiag” a maukom? Kasano nga agbiagto manen dagiti natay iti “mapagnaedan a daga”?

Ukomen ni Jesus Dagiti “Sibibiag”

Mapaspasungadantayon ti naipadto a panagpatingga ti agdama a sistema ti bambanag, inton dadaelen ti Dios ti amin a paset ti nadangkes a kagimongan ti tao ken pukawenna dagiti managdakdakes.  Dagidiay makalasat iti panagpatingga daytoy a sistema ket isu dagiti “sibibiag” a maukomto.—Apocalipsis 7:9-14; 19:11-16.

Bayat dayta a tiempo ti panangukom nga agpaut iti 1,000 a tawen, ni Kristo Jesus agraman ti 144,000 a lallaki ken babbai a mapagungar idiay langit ti mangituray iti daga. Agserbidanto kas ar-ari ken papadi. Iburaydanto dagiti bendision nga itden ti subbot a sakripisio ni Jesus ken tumulongda iti in-inut a panagbalin a perpekto ti bagi ken panunot dagiti matalek a tattao.—Apocalipsis 5:10; 14:1-4; 20:4-6.

Bayat ti Aldaw ti Panangukom, saan a mapalubosan ni Satanas ken dagiti demoniona a mangimpluensia iti aramid dagiti tattao. (Apocalipsis 20:1-3) Ngem iti ngudo ti Aldaw ti Panangukom, ti Dios palubosannanto ni Satanas a mangsubok iti kinasungdo ti tunggal sibibiag a tao. Dagidiay agtalinaed a nasungdo iti Dios ket makapasa iti pannubok a di naipasa da Adan ken Eva. Maukomdanto a maikari nga agbiag nga agnanayon iti daga nga agbalinto manen a Paraiso. Dagidiay ikeddengda ti sumukir iti Dios ket naan-anay a madadael, a kas ken Satanas agraman dagiti demoniona.—Apocalipsis 20:7-9.

Panangukom Kadagiti “Natay”

Kuna ti Biblia a kabayatan ti Aldaw ti Panangukom, dagiti natay “tumakderdanto.” (Mateo 12:41) Kinuna ni Jesus nga “um-umayen ti oras nga amin dagidiay adda kadagiti pakalaglagipan a tanem mangngegdanto ti timekna ket rummuarda, dagidiay nagaramid iti naimbag a bambanag iti panagungar iti biag, dagidiay nangyugali iti nakadakdakes a bambanag iti panagungar iti pannakaukom.” (Juan 5:28, 29) Saan a tumukoy daytoy kadagiti simmina a kararua dagiti natay. Awan a pulos ti puot dagiti natay ken awananda iti kararua a simmina kalpasan ti ipapatayda. (Eclesiastes 9:5; Juan 11:11-14, 23, 24) Pagungarento manen ni Jesus ditoy daga dagidiay matmaturog ken patay.

Bayat ti panagturay ni Kristo, dagiti natay ket mapagungarto iti paraiso a daga

Ti kadi pannakaukom dagiti mapagungar ket maibasar kadagiti inaramidda sakbay a natayda? Saan. Isursuro ti Biblia a “ti natayen naluk-atanen iti basolna.” (Roma 6:7) Gapuna, kas kadagidiay makalasat iti panagpatingga daytoy a sistema, dagiti mapagungar ditoy daga ket maukomto “sigun kadagiti aramidda” bayat ti Aldaw ti Panangukom. (Apocalipsis 20:12, 13) Depende iti maudi a pagbanagan dagiti aramidda, agresultanto daytoy iti panagungar maipaay iti agnanayon a biag wenno panagungar maipaay iti pannakadadael. Adu kadagiti mapagungar ti damodanto pay laeng a maammuan ti maipapan ken Jehova a Dios ken kadagiti ipaannurotna tapno agtultuloyda nga agbiag. Addaandanto iti gundaway nga agbiag maitunos iti pagayatan ti Dios ken mangsagrap iti biag nga agnanayon ditoy daga.

Awan ti Rason nga Agbuteng

Ti Aldaw ti Panangukom ket saanto la a tiempo ti panagsursuro manipud iti Dios no di ket tiempo pay para kadagidiay sibibiag a mangyaplikar kadagiti masursuroda ken mangsagrap kadagiti bendision a resulta dayta. Panunotem laengen ti ragsakmo a makikaduanto manen kadagiti napagungar nga ay-ayatem ken ti sangsangkamaysa nga in-inut a panagbalinyo a perpekto!

Panunotem laengen ti ragsakmo a makikaduanto manen kadagiti napagungar nga ay-ayatem

Iti arinunos ti Aldaw ti Panangukom, ipalubosto ti Dios a suboken ni Satanas ti kinasungdo dagiti tattao. Ngem awan ti rason nga agdanag wenno agbutengtayo. Iti ngudo ti Aldaw ti Panangukom, amin a sibibiag ket naan-anayton a nakabalan a mangsango iti daytoy maudi a pannubok. Ti ngarud Aldaw ti Panangukom ket paset ti pannakaibanag ti panggep ti Dios a mangpukaw iti amin nga epekto ti kaunaan a panagsukir iti Dios idiay minuyongan ti Eden.

^ par. 7 Iti Biblia, ti sao nga “aldaw” tukoyenna ti nagduduma a kapaut ti tiempo. Kas pagarigan, kitaem ti Genesis 2:4.