Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Biag iti Naisubli a Paraiso

Biag iti Naisubli a Paraiso

IMPANAMNAMA ni Jesus nga agbiagto manen dagiti natay, ket imbagana kadagiti adalanna a sigurado dayta. “Iti pannakaparsua manen,” kinunana, ‘tawidenyonto ti agnanayon a biag.’ Ania ti kayat a sawen ni Jesus idi dinakamatna ti “pannakaparsua manen”?Mateo 19:25-29.

Sigun iti pumada a salaysay ti mannurat iti Biblia a ni Lucas, kinuna ni Jesus nga “iti um-umay a sistema ti bambanag,” tagiragsakento dagiti adalanna ti “agnanayon a biag.” (Lucas 18:28-30) Apay a pinagpada ti Biblia ti “um-umay a sistema ti bambanag” ken ti “pannakaparsua manen”?

Nalawag a kayat a siguraduen ni Jehova a matungpal ti orihinal a panggepna nga agbiag nga agnanayon ti sangatauan iti paraiso a daga. Maisubli kadagiti tattao ti perpekto a biag a tinagiragsak idi da Adan ken Eva sakbay a nagbasolda. Isu nga “iti um-umay a sistema ti bambanag,” ‘maparsua manen’ dagiti Paraiso a kasasaad nga adda idi iti minuyongan ti Eden.

No Kasano a Maisubli ti Paraiso

Idi adda ditoy daga, insuro ni Jesus kadagiti pasurotna nga ikararagda ti gobierno nga usaren ti Dios a mangisubli kadagiti nalinteg a kasasaad iti intero a daga. Kinuna ni Jesus a rumbeng nga ikararagtayo: “Umay koma ti pagariam. Maaramid koma ti pagayatam, kas sadi langit, kasta met iti daga.” (Mateo 6:10) Ti Dios dinutokanna ti Anakna kas Agturay iti dayta a Pagarian, a mangitungpal iti panggep ti Dios nga agbalin a Paraiso ti intero a daga.

Maisublinton ti Paraiso a napukaw gapu iti panagsukir ti immuna nga agassawa

No maipapan iti Daydiay dinutokan ti Dios kas Agturay, kinuna ti Biblia: “Adda maysa nga ubing a nayanak kadatayo, adda maysa nga anak a lalaki a naited kadatayo; ket ti naprinsipean a panagturay maiparabawto iti abagana. Ket mapanagananto iti . . . Prinsipe ti Kappia. Ti kinaruay ti naprinsipean a panagturay ken ti kappia awanto ti ngudona.” (Isaias 9:6, 7) Ngem kasano a daytoy a gobierno iti sidong ti kasta a “naprinsipean a panagturay” maibanagna ti pagayatan ti Dios?

Sumungbat ti Biblia: “Iti kaaldawan dagidiay nga ar-ari mangipasdekto ti Dios ti langit iti maysa a pagarian [ti naprinsipean a panagturay] a saanto a pulos madadael. Ket ti met laeng pagarian saanto a mayawat iti aniaman a sabali nga ili. Rumekennanto ken pagpatinggaenna amin dagitoy a pagarian, ket dayta agtalinaedto agingga kadagiti tiempo a di nakedngan.”Daniel 2:44.

Usigentayo dagiti kasasaad nga agrairanto iti maisubli a Paraiso, wen, “iti pannakaparsua manen,” inton ti Anak ti Dios usarenna ti pannakabalinna kas ti ‘naprinsipean nga Agturay’ iti Pagarian ni Amana.

 Ti Kasasaad ti Biag Idiay Paraiso

Agungar dagiti natay

“Um-umayen ti oras nga amin dagidiay adda kadagiti pakalaglagipan a tanem mangngegdanto ti timekna ket rummuarda.”Juan 5:28, 29.

“Addanto panagungar agpadpada dagiti nalinteg ken dagiti nakillo.”Aramid 24:15.

Awanen ti sakit, panaglakay, wenno ipapatay

“Iti dayta a tiempo maluktanto ti matmata dagidiay bulsek, ket maluktanto ti mismo a laplapayag dagidiay tuleng. Iti dayta a tiempo kumalay-atto daydiay pilay a kas iti panagkalay-at ti kalakian nga ugsa, ket ti dila daydiay umel umkisto gapu iti ragsak.”Isaias 35:5, 6.

“Ti Dios a mismo addanto kadakuada. Ket punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.”Apocalipsis 21:3, 4.

 Aglaplapusanan dagiti naimas a taraon

“Ti met laeng daga sigurado nga ipaaynanto ti bungana; ti Dios, a Diostayo, bendisionannatayto.”Salmo 67:6.

“Maaddanto ti naruay a bukbukel iti daga; iti tapaw dagiti bantay addanto ti panaglaplapusanan.”Salmo 72:16.

Disente a pagtaengan ken makaay-ayo a trabaho para iti isuamin

“Pudno unay a mangbangondanto iti balbalay ket agnaedda; ket pudno unay nga agmuladanto kadagiti kaubasan ket kanenda ti bungada. Saandanto a mangbangon ket sabali ti agnaed; saandanto nga agmula ket sabali ti mangan.”Isaias 65:21, 22.

 Awanen ti krimen, kinaranggas, wenno gubat

“No maipapan kadagiti nadangkes, magessatdanto iti mismo a daga.”Proverbio 2:22.

“Pitpitendanto dagiti kampilanda a pagbalinen a subsob ti arado ken dagiti pikada a pagbalinen a pangarbas a getgetteng. Ti nasion saanto a mangitag-ay iti kampilan maibusor iti nasion, saandanto met a sursuruenen ti pannakigubat.”Isaias 2:4.

Awanen ti buteng, agarinto ti talna

“Pudno nga agnaeddanto a sitatalged, nga awan asinoman a mamagpigerger kadakuada.”Ezequiel 34:28.

“Saandanto a mangaramid iti aniaman a panangdangran wenno mangpataud iti aniaman a panangdadael iti intero a nasantuan a bantayko; agsipud ta ti daga sigurado a mapnonto iti pannakaammo ken Jehova kas iti dandanum abbonganda ti mismo a baybay.”Isaias 11:9.

Anian a makaay-ayo ti agbiag inton agari dagita a kasasaad iti intero a daga, inton ti amin a tattao ay-ayatenda ti Dios ken dagiti kaarrubada! (Mateo 22:37-39) Manamnamayo a matungpalto ti amin nga inkari ti Dios. “Sinaok a mismo dayta,” kuna ti Dios, “iyegkonto met.”Isaias 46:11.

Adu pay ti mabalinyo nga adalen maipapan ken Jehova a Dios ken iti inkarina a baro a lubong. Kas pagarigan, ania ti pammaneknek nga asidegen ti baro a lubong? Kasano a ti Pagarian ti Dios sukatanna ti amin a gobierno ditoy daga? Ken ania dagiti pasamak sakbay a maibanag dayta? Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a tumulong kadakayo a mangusig kadagita a saludsod. Para iti kanayonan nga impormasion, kitaenyo ti panid 32 daytoy a pagbasaan.

Dandani umayen ti baro a lubong ti kinalinteg a nabayagen nga il-iliwen dagiti tattao. Para iti kaaduan a tattao a natayen, saan nga ipapatay ti patingga ti amin. Saan laeng a posible ti agbiag manen—talaga a pagayatan ti Dios dayta. Pudno nga adda biag kalpasan ti ipapatay! Wen, dayta “ti pudpudno a biag,” daydiay “umay.”1 Timoteo 4:8; 6:19.