Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 No Apay a Mapagtalkan ti Biblia

2. Prangka ken Napudno

2. Prangka ken Napudno

Mapagtalkam ti tao a napudno yantangay ti panagbalin a napudno ti pundasion ti panagtalek. Ngem no nagulbod uray naminsan laeng, mapukaw ti panagtalekmo kenkuana.

NAPUDNO dagiti mannurat iti Biblia. Ti kinaprangkada ipakitana a pudno dagiti insuratda.

Kamali ken pagkapuyan.

Saan nga inlibak dagiti mannurat iti Biblia dagiti kamali ken pagkapuyanda. Imbaga ni Moises ti nagkamalianna a nakaigapuan ti saanna a pannakastrek iti Naikari a Daga. (Numeros 20:7-13) Impudno ni Asaf nga adda panawen nga inapalanna ti narang-ay a biag dagiti nadangkes. (Salmo 73:1-14) Dinakamat ni Jonas ti panagsukirna ken ti di umiso a panangmatmatna idi kinaasian ti Dios dagiti nagbabawi a managbasol. (Jonas 1:1-3; 3:10; 4:1-3) Sipaprangka nga insalaysay ni Mateo ti panangbaybay-ana ken Jesus idi karabiyan ti pannakaarestona.—Mateo 26:56.

Dagiti mannurat iti Biblia, kas ken Jonas, inlanadda dagiti mismo a nagkamalianda

Dagiti mannurat iti Hebreo a Kasuratan impalgakda ti maulit-ulit a panagreklamo ken iyaalsa dagiti kailianda. (2 Cronicas 36:15, 16) Awan ti impuera dagiti mannurat, uray dagiti agtuturay iti nasionda. (Ezequiel 34:1-10) Kasta met laeng ti kinaprangka ti sursurat dagiti apostol a naglaon kadagiti nadagsen a parikut a napasaran ti sumagmamano a Kristiano, agraman dagiti addaan iti annongen, ken dadduma pay a kongregasion idi umuna a siglo K.P.—1 Corinto 1:10-13; 2 Timoteo 2:16-18; 4:10.

Di makaay-ayo ngem pudno.

Dagiti mannurat iti Biblia saanda a binalbaliwan dagiti pudno a pasamak uray dagiti ibilang ti dadduma a nakababain. Dagiti Kristiano idi umuna a siglo sipaprangka a binigbigda a saan a naay-ayo kadakuada dagiti tattao no di ket minatmatanda ida kas maag ken maibabain. (1 Corinto 1:26-29) Kinuna dagiti mannurat a naibilang dagiti apostol ni Jesus kas ‘awanan iti adal ken gagangay.’—Aramid 4:13.

Dagiti mannurat iti Ebanghelio saanda a binallikug dagiti kinapudno tapno laeng pagbalinenda nga ad-adda a makaay-ayo ti kasasaad ni Jesus. Imbes ketdi, nalawag nga imbagada a nayanak iti nanumo a pamilia, saan a nagadal kadagiti prestihioso a pagadalan idi kaaldawanna, ken adu ti di nangipangag iti mensahena.—Mateo 27:25; Lucas 2:4-7; Juan 7:15.

Nabatad nga adu dagiti pammaneknek ti Biblia a mangipakita a napudno dagiti nangisurat iti dayta. Agtalekkayo kadi kadakuada gapu iti dayta?