Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  2004-01-08

 Ti Panangmatmat ti Biblia

Ti Diplomasia Aya ti Mangyeg iti Sangalubongan a Talna?

Ti Diplomasia Aya ti Mangyeg iti Sangalubongan a Talna?

KAYATMO kadi a makita nga agpatinggan ti amin a gubat? Sigurado nga adda la ketdi diplomatiko a solusion kadagiti nasional ken internasional a susik. Patien ti adu a no agkaykaysa laeng koma dagiti panguluen iti intero a lubong, awan koman ti gubat. Ngem mabalin a maysaka kadagiti adu a maup-upay gapu iti resulta ti diplomasia wenno negosasion. Sinigsiglon a pinasingkedan ti adu a diplomatiko dagiti tulagan, naaramiden dagiti resolusion, ken naangayen dagiti komperensia, ngem manmano dagiti parikut a permanente a narisut.

Nagadu ti maibaga ti Biblia maipapan iti diplomasia ken talna. Sungbatanna dagiti sumaganad a saludsod: Ania dagiti manglaplapped ita iti diplomasia tapno agari ti talna? Rumbeng kadi a makipaset dagiti Kristiano iti diplomasia? Kasano nga agari ti talna inton agangay?

Ania ti Manglaplapped iti Talna?

Iyilustrar ti sumagmamano a salaysay ti Biblia no kasano a ti pannakitungtong ket mabalin a mangyeg iti kappia. Kas pagarigan, ni David ken ti buyotna ket sisisigo a kinombinsir ni Abigail  a dida agibales iti sangakabbalayanna. (1 Samuel 25:18-35) Nangted ni Jesus iti ilustrasion maipapan iti ari nga awanen ti nainkalintegan a pamuspusanna no di ti mangibaon kadagiti embahador a makikappia. (Lucas 14:31, 32) Wen, bigbigen ti Biblia a makarisut kadagiti susik ti dadduma a kita ti diplomasia. Apay ngarud a manmano nga agballigi dagiti miting maipapan iti talna?

Siuumiso nga impadto ti Biblia a nariribuk ti panawentayo. Gapu iti dakes nga impluensia ni Satanas a Diablo, dagiti tattao ‘saanda a sidadaan iti aniaman a tulagan, . . . narungsot, awanan panagayat iti kinaimbag, mangliliput, natangken ti uloda, natangsit gapu iti panagpannakkel.’ (2 Timoteo 3:3, 4; Apocalipsis 12:12) Impadto met ni Jesus a ti panungpalan ti agdama a sistema ti bambanag ket mailasin babaen iti “gubgubat ken damdamag ti gubgubat.” (Marcos 13:7, 8) Asino ti makailibak a kumarkaro dagitoy? Yantangay pudno dayta, pakasdaawan kadi no masansan a matungday ti panagregget dagiti nasion nga agkikinnappia?

Panunotem met daytoy: Nupay mabalin nga ikagumaan dagiti diplomatiko wenno negosiador a liklikan ti rinnupak, ti panangyun-una kadagiti interes ti pagilianda ti kangrunaan a kalatda. Dayta ti kapatgan iti napolitikaan a diplomasia. Rumbeng kadi a makipaset dagiti Kristiano kadagita a banag?

Aniaman dagiti motiboda, saan a kabaelan wenno awan pannakabalin dagiti diplomatiko iti lubong a mangaramid kadagiti permanente a solusion

Dagiti Kristiano ken ti Diplomasia

Mamalakad ti Biblia: “Dikay ikabil ti panagtalekyo kadagiti natan-ok, wenno uray iti anak ti naindagaan a tao, a kenkuana awan pannakaisalakan.” (Salmo 146:3) Kaipapanan daytoy nga aniaman dagiti motiboda, saan a kabaelan wenno awan pannakabalin dagiti diplomatiko iti lubong a mangaramid kadagiti permanente a solusion.

Idi nabista ni Jesus iti saklang ti Poncio Pilato, kinunana: “Ti pagariak saan a paset daytoy a lubong. No koma ti pagariak paset daytoy a lubong, nakibakal koma dagiti agserserbi kaniak tapno saanak a mayawat kadagiti Judio. Ngem, iti kinaagpaysuanna, ti pagariak saan a manipud itoy a gubuayan.” (Juan 18:36) Ti nasionalistiko a gura ken napolitikaan a kinaagum ti masansan a mangim-impluensia kadagiti plano maipanggep iti talna. Dayta ti gapuna a saan a makipaset dagiti Kristiano kadagiti susik iti daytoy a lubong ken ti panagreggetna iti diplomasia.

Kayat kadi a sawen dayta nga aleng-aleng wenno saan nga interesado dagiti Kristiano kadagiti pakaseknan ti lubong? Dida aya maseknan iti panagsagaba ti sangatauan? Maseknanda. Deskribiren pay ketdi ti Biblia dagiti pudno nga agdaydayaw iti Dios kas “agsensennaay ken umas-asug” kadagiti dakes a mapaspasamak iti aglawlawda. (Ezequiel 9:4) Agpampannuray laeng ngamin dagiti Kristiano iti Dios a mangipaay iti inkarina a talna. Makunam aya nga adda talna no agpatingga ti gubat? Sigurado nga ibanagto ti Pagarian ti Dios dayta. (Salmo 46:8, 9) Ngem kanayonanna, siertuenna a dumtengto ti naan-anay a kinatalged ken nasayaat a kasasaad ti amin nga agnanaed ditoy daga. (Mikias 4:3, 4; Apocalipsis 21:3, 4) Saan a pulos a magun-odan ti kasta a naan-anay a talna babaen ti diplomasia wenno panagregget dagiti natauan nga organisasion a “mangtagtaginayon iti talna.”

Nalawag nga ipakita ti padto ti Biblia ken ti napalabas a paspasamak a makapaupay laeng ti panagtalek iti natauan a diplomasia. Dagidiay manginanama ken Jesu-Kristo ken mangsupsuportar iti Pagarian ti Dios makitadanto ti kaitungpalan ti il-iliwenda a pudno a talna ken tagiragsakendanto dayta iti agnanayon!—Salmo 37:11, 29.