Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Kinamanagyaman

Kinamanagyaman

Nakaad-adun ti napaneknekan a pagsayaatan ti panangipakita iti kinamanagyaman—pagsayaatan iti pisikal, mental, ken emosional. Isu a masapul nga ipakitatayo dayta iti inaldaw a panagbiagtayo.

Kasano a pagsayaatam ti kinamanagyaman?

TI IBAGA TI MEDISINA

Sigun iti artikulo iti Harvard Mental Health Letter, “ti kinamanagyaman ket dakkel ken kanayon nga adda pakainaiganna iti naragragsak a biag. Makatulong ti kinamanagyaman tapno agbalin a mas positibo dagiti tattao, matagiragsakda dagiti nasasayaat a kapadasan, sumayaat ti salun-atda, nasayaat ti panangsangoda kadagiti pakarigatan, ken maaddaanda iti natibker a relasion iti sabsabali.”

TI KUNA TI BIBLIA

Ibaga ti Biblia a sursuruentayo ti kinamanagyaman. “Ipakitayo a managyamankayo,” insurat ni apostol Pablo, a nangipakita iti nasayaat a pagtuladan. Kas pagarigan, isu ket ‘di agressat a nagyaman iti Dios’ gapu iti panangawat ti dadduma iti mensahe nga impakaammona. (Colosas 3:15; 1 Tesalonica 2:13) Ti agpaut a kinaragsak ket saan a resulta ti sagpaminsan a basta panangibaga iti pagyamanan no di ket resulta ti managyaman a kababalin. No kastatayo, saantayo a marikna a mas importantetayo ngem iti dadduma, saantayo a marikna ti apal ken sakit ti nakem a mabalin a rason nga umadayo kadatayo dagiti tattao ken mapukaw ti ragsaktayo.

Nangted ti Namarsua kadatayo iti nasayaat a pagtuladan iti panangipakitana iti apresasionna uray kadagiti imperpekto a tattao! Kuna ti Hebreo 6:10: “Saan a nakillo ti Dios tapno lipatenna ti aramidyo ken ti ayat nga impakitayo maipaay iti naganna.” Ibilang ti Dios a kinakillo, wenno saan a nainkalintegan, ti di panangipakita iti panagyaman.

“Agrag-okayo a kankanayon. Mainaig iti isuamin agyamankayo.”1 Tesalonica 5:16, 18.

 Kasano a pasayaaten ti kinamanagyaman ti relasiontayo iti sabsabali?

TI IPAKITA DAGITI KAPADASAN

No iyebkastayo ti naimpusuan a panagyaman—gapu iti naawattayo a regalo, nasayaat a sasao, wenno praktikal a tulong—maipariknatayo iti nangted a napateg ken maap-apresiar isuna. Uray dagiti estranghero ket maragsakan no agyaman kadakuada dagiti impakitaanda iti nasayaat, kas iti panangilukat iti ridaw para kadakuada.

TI KUNA TI BIBLIA

“Iyugaliyo ti mangted,” kinuna ni Jesus, “ket mangtedto kadakayo dagiti tattao. Ibukbokdanto kadagiti saklotyo ti nasayaat a rukod, nasedsed, nayegyeg ken agliplippias.” (Lucas 6:38) Panunotem ti kapadasan ni Rose, maysa nga umel a balasitang a taga-Vanuatu, maysa nga isla ken nasion iti South Pacific.

Umat-atender ni Rose kadagiti gimong dagiti Saksi ni Jehova ngem saan unay a mabembenepisiaran idi kadagita ta dina ammo ti sign-language ken uray dagiti miembro ti kongregasion. Idi bimmisita iti dayta a kongregasion ti maysa nga agassawa a nalaing nga ag-interpret iti sign-language, nakitada ti problema isu a nangirugida iti klase iti sign-language. Nagyamyaman unay ni Rose. “Maragsakanak ta nagadu ti gagayyemko a mangay-ayat kaniak,” kinunana. Nagdakkel a gunggona para iti agassawa a timmulong kenkuana ti pannakakitada iti kinamanagyamanna ken iti pannakipartisiparna kadagiti gimong. Apresiaren met unay ni Rose ti panangikagumaan ti dadduma nga agsursuro iti sign-language tapno makasaritada isuna.—Aramid 20:35.

“Daydiay mangidatdaton iti panagyaman kas sakripisiona isu ti mangidayaw [iti Dios].”—Salmo 50:23.

Kasanom a sursuruen ti kinamanagyaman?

TI KUNA TI BIBLIA

Ti rikriknatayo ket dakkel ti koneksionna iti pampanunottayo. Ti mannurat iti Biblia a ni David inkararagna iti Dios: “Minennamennak ti isuamin nga aramidmo; situtulokak a nangut-utob iti aramid dagiti bukodmo nga ima.” (Salmo 143:5) Pinampanunot ni David dagiti inaramid ti Dios para kenkuana. Ti managyaman a kababalinna ket resulta ti regular a panangpampanunotna iti ar-aramid ti Dios. Dayta ti nakairuamanna nga aramiden iti intero a panagbiagna.—Salmo 71:5, 17.

Ibaga ti Biblia daytoy a nagsayaat a balakad: ‘Aniaman a bambanag a napudno, maay-ayat, naimbag ti pakasarsaritaanda, aniaman ti adda a kinasingpet ken nadayaw—itultuloyyo nga utoben dagitoy a banag.’ (Filipos 4:8) Ti sasao nga “itultuloyyo nga utoben” ipakitana manen ti kinapateg ti kanayon a panagutob ta makatulong dayta tapno maaddaantayo iti managyaman a kababalin.

“Ti panagmennamenna ti pusok maipapanto iti bambanag ti pannakaawat.”Salmo 49:3.