Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Pisikal a Kinapintas

Pisikal a Kinapintas

No balanse ti kapanunotam maipapan iti pisikal a kinapintas, agbalinka a naragsak.

Apay a maapresiartayo ti kinapintas?

Mailasin ti utektayo ti kinapintas, ngem misterio pay laeng no kasano a maaramidna dayta. Saan nga ilawlawag ti Biblia dayta, ngem ipakitana no apay a maapresiartayo dagiti napintas a bambanag: Inaramidnatayo ti Dios iti pamay-an a maipakitatayo dagiti kababalinna. (Genesis 1:27; Eclesiastes 3:11) Pinarsuana met ti nakakomkomplikado a bagi ti tao, a nakasaysayaat ti pannakaporma ken panagandarna. Isu a kinuna ti maysa a nagkauna a kompositor iti kanta: “Idayawkanto [O Dios] agsipud ta . . . nakaskasdaaw ti pannakaaramidko.”—Salmo 139:14.

Ngem kaaduanna a saan a balanse ti pangibilangan dagiti tattao iti pisikal a kinapintas—dayta ti imulmula ti fashion industry ken media iti panunot dagiti tattao. Sigun iti libro a Body Image, ipakita dagiti surbey kadagiti kultura dagiti taga-Europa ken taga-North America nga “adu a tao ti saan a kontento iti bagida uray no nasingpetda met. Makontentoda laeng no napintas ti itsurada.” Ngem no kasta kaakikid ti panagpampanunot ti maysa a tao, mabalin a dina makitan ti adayo a napatpateg a banag—ti puso ti maysa nga indibidual.—1 Samuel 16:7.

Adu a kultura ti nalabes unay ti panangipategda iti itsura ken makagargari a pammagi

Saan la a pisikal nga itsura ti kanayon a maibagbaga a napateg, uray met ti sexual appeal, wenno panagbalin a makagargari, aglalo dagiti babbai. Kuna ti 2007 American Psychological Association (APA), “dandani amin a kita ti media a naadal,” kas ti telebision, adbertismen, ken Internet, “ket mangted iti adu nga ebidensia nga adda dagiti babbai a maiparparang kadagiti media gapu laeng ta makagargarida.” Ibalbalakad ti Biblia a masapul a ditay agpaimpluensia kadagita, ken pagsayaatantayo dayta!—Colosas 3:5, 6.

“Ti arkosyo saan koma a daydiay makinruar . . . , no di ket isu koma ti nalimed a kinatao ti puso iti di agrupsa a pagan-anay ti naulimek ken naalumamay nga espiritu, nga addaan dakkel a pateg iti imatang ti Dios.”1 Pedro 3:3, 4.

Apay a nasayaat a balanse ti kapanunotantayo maipapan iti kinapintas?

Kuna ti dadduma: “No napintas ti pammagim, ipakitam!” Kadagiti kultura a gagangay ti kasta a kapanunotan, nasursuro dagiti tin-edyer ken dagiti babbalasitang nga ibilang ti bagida “kas banag a pakaatrakaran ti dadduma . . . , a masapul a kitaen ken ikabilangan gapu iti itsurada,” kuna ti report ti APA. Mabalin a delikado unay dayta a kapanunotan. Kinapudnona,  nagdakkel a problema daytan iti komunidad ken salun-at. Sigun iti APA, mabalin nga agresulta dayta “iti nagadu a problema iti emosion,” kas iti panagdandanag ken “uray ti nakaro a pananggura iti bagi . . . , problema iti pannangan, nababa a panangkita iti bagi, ken depresion wenno kinaliday.”

“Ikkatem ti panagluksaw manipud pusom, ket iwaksim ti didigra manipud lasagmo; ta ti kinaagtutubo ken ti kinaagkabannuag kinaubbawda.”Eclesiastes 11:10.

Ania nga ugali ti mangipakita a rasonabletayo?

Iti Biblia, ti “kinasimbeng ti panunot,” wenno kinarasonable, ket konektado iti kinapakumbaba. (1 Timoteo 2:9) Panunotem: Ti napakumbaba a tao ket saan a narabaw ti panagpampanunotna ken dina pagpannakkel ti langana, a ti la itsurana ti pampanunotenna. Imbes ketdi, balanse ti panangkitana iti bagina. Ikonsiderarna met ti rikna ti dadduma, isu nga apresiaren ken respetuenda isuna, ken kangrunaanna, maparagsakna ti Dios. (Mikias 6:8) Dakdakkel met ti posibilidadna a maaddaan isuna iti pudno a gagayyem ken maatrakar kenkuana ti posible nga agbalin nga asawana, a mas interesado iti permanente ken naragsak a panagasawa ngem iti seksual a relasion.

Adu ti nasayaat a rason a balakadannatayo ti Biblia nga agpokus iti makin-uneg a kinatao—ti “nalimed a kinatao ti puso.” (1 Pedro 3:3, 4) Saan nga agkupas ti makin-uneg a kinapintas, wenno ti napintas a personalidad. Ad-adda pay ketdi a pumintas dayta iti panaglabas ti tawen! “Ti kinaubanan ket korona ti kinapintas no masarakan dayta iti dalan ti kinalinteg,” kuna ti Proverbio 16:31. Isu nga agtutubo man wenno saan, no surotenda dagiti nasayaat a balakad ti Biblia, makitada ti tulbek ti di agkupas a kinapintas, kontentoda, ken respetuen ida ti dadduma.

“Ti kayaw mabalin nga ulbod, ken ti kinalibnos mabalin nga ubbaw; ngem ti babai nga agbuteng ken Jehova isu ti makagun-od iti dayaw.”Proverbio 31:30.