Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA

Pammati

Pammati

Kuna ti dadduma a relihiosoda, ngem dida met unay maawatan ti kayat a sawen ti “pammati.” Ania ti pammati, ken apay nga importante dayta?

Ania ti pammati?

TI KUNA TI DADDUMA

Adu ti mangibagbaga a ti tao nga adda pammatina ket basta akseptarenna lattan ti maysa a sursuro uray no awan ti pudpudno nga ebidensia. Kas pagarigan, panunotem ti maysa a relihioso a mangibagbaga, “Mamatiak iti Dios.” No maisaludsod kenkuana, “Apay a mamatika?” mabalin nga isungbatna, “Napadakkelak ngamin a kasta” wenno, “Dayta ti nabayagen a naisuro kaniak.” No kasta ti sungbatna, mabalin a kasla awan unayen ti nagdumaan ti tao nga addaan pammati ken ti alisto a mamatpati.

TI KUNA TI BIBLIA

“Ti pammati isu ti sigurado a panangsegsegga iti bambanag nga in-inanamaen, ti nabatad a parangarang dagiti kinapudno nupay saan a makita.” (Hebreo 11:1) Tapno saan nga agduadua ti maysa a tao a sigurado a pumudno dagiti segseggaanna, masapul a maaddaan kadagiti mapagtalkan a rason. Kinapudnona, ti kaipapanan ti orihinal a sao a naipatarus kas “sigurado a panangsegsegga” ket saan a basta rikna wenno basta panagar-arapaap. Isu a ti pammati ramanenna ti panagbalin a kombinsido gapu kadagiti ebidensia.

“Dagiti di makita a kualidad [ti Dios] ket silalawag a makita manipud pannakaparsua ti lubong ken agpatpatuloy, agsipud ta matarusan ida babaen iti bambanag a naaramid, ti mismo nga agnanayon a pannakabalin ken kina-Diosna.”Roma 1:20.

Apay nga importante a maaddaanka iti pammati?

TI KUNA TI BIBLIA

“No awan ti pammati isu di mabalin nga ay-aywen a naan-anay, ta ti umadani iti Dios masapul a patienna nga isu adda ken isu agbalin a mananggunggona kadagidiay sipapasnek a mangsapsapul kenkuana.”—Hebreo 11:6.

Kas naibaga itayen, adu ti mamati iti Dios gapu laeng ta naisuro kadakuada a patienda ti Dios. ‘Napadakkelak ngamin a kasta,’ mabalin a maibagada. Ngem kayat ti Dios a masapul a kombinsido dagiti agdaydayaw kenkuana nga adda a talaga isuna ken masapul nga agtalekda iti ayatna. Dayta ti maysa a rason no apay nga iyunay-unay ti Biblia a masapul a naimpusuan a birokentayo ti Dios tapno talaga a maam-ammotayo isuna.

“Umadanikayo iti Dios, ket isu umadaninto kadakayo.”Santiago 4:8.

 Kasano a maaddaanka iti pammati?

TI KUNA TI BIBLIA

“Ti pammati sumaruno iti banag a nangngeg,” sigun iti Biblia. (Roma 10:17) Isu a ti umuna a masapul nga aramidentayo tapno maaddaantayo iti pammati iti Dios ket ‘dumngeg’ iti ibagbaga ti Biblia maipapan kenkuana. (2 Timoteo 3:16) No adalem ti Biblia, makitam dagiti makapnek a sungbat kadagiti importante a saludsod, kas iti: Asino ti Dios? Ania dagiti ebidensia a talaga nga adda Dios? Talaga kadi nga interesado ti Dios kaniak? Ania ti kayat ti Dios a mapasamak para iti masanguanan?

Dagiti ebidensia nga adda Dios ket makita iti uray sadinoman

Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a tumulong kenka a mangadal iti Biblia. Kas naibaga iti website-mi a jw.org/ilo, “Pagragsakan dagiti Saksi ni Jehova nga isuro kadagiti tattao ti maipapan iti Biblia, ngem pulos a saanmi a piliten ti siasinoman nga agbalin a miembro ti relihionmi. Imbes ketdi, siraraem nga ilawlawagmi no ania ti kuna ti Biblia ket bigbigenmi nga adda kalintegan ti tunggal maysa nga agpili no ania ti patienna.”

Kas konklusion, ti pammatim ket masapul a naibatay kadagiti ebidensia a nakitam bayat nga an-analisarem ti kinaagpayso dagiti nabasam iti Biblia. Iti kasta a pamay-an, sursurotem ti inaramid dagiti nangadal iti Sao ti Dios idi umuna a siglo ta “inawatda ti sao buyogen ti napalalo unay a kinagagar ti panunot, a siaannad a suksukimatenda ti Kasuratan iti inaldaw no agpayso dagitoy a banag.”—Aramid 17:11.

“Daytoy kaipapananna ti agnanayon a biag, ti pananggun-odda iti pannakaammo maipapan kenka, ti maymaysa a pudno a Dios, ken iti daydiay imbaonmo, ni Jesu-Kristo.”Juan 17:3.