Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti panagsasao a nabuyogan iti respeto ket kas iti semento a mangpatibker iti panagassawayo

 PARA ITI AGASSAWA

3: Respeto

3: Respeto

TI KAIPAPANANNA

Ti agrinrinnespeto nga agassawa maseknanda iti maysa ken maysa uray no adda dida pagkinnaawatan. Kuna ti libro a Ten Lessons to Transform Your Marriage: “Dagiti kasta nga agassawa saanda nga agpinnapilit no agduma ti opinionda. Imbes ketdi, pagsaritaanda ti aniaman a dida pagkinnaawatan. Siraraem a denggenda ti ibagbaga ti asawada ken pagsaritaanda no kasanoda nga agtunos.”

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Ti ayat . . . saanna a sapulen dagiti bukodna a pagimbagan.”​—1 Corinto 13:4, 5.

“Maipakitak a resrespetuek ni baketko no ipatpategko ken diak agaramid iti aniaman a mangpasakit kenkuana wenno mangdadael iti relasionmi.”​—Micah.

NO APAY A NAPATEG

No saan nga agrinnespeto ti agassawa, ti panagsaritada ket malaokan iti panangkritikar, pananginsulto, ken pananglais pay ketdi​—dagiti kababalin a pagilasinan ti panagdiborsio sigun kadagiti agsuksukimat.

“No kritikarem, pasagidam, wenno aramidem a pagkakatawaan ni baketmo, mapukaw ti kompiansana ken ti panagtalekna kenka, ken madadael ti panagasawayo.”​—Brian.

TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

SUBOKEM TI BAGIM

Obserbaram ti pannakisaritam ken tigtignaymo iti makalawas sa isaludsodmo iti bagim:

  • ‘Namin-anok a krinitikar ti asawak, ken namin-anok nga inapresiar?’

  • ‘Ania dagiti espesipiko a pamay-an nga impakitak ti respeto iti asawak?’

PAGSARITAANYO NGA AGASSAWA

  • Ania dagiti tignay ken sao a mangiparikna a resrespetuenyo ti maysa ken maysa?

  • Ania dagiti tignay ken sao a mangiparikna a saanyo a resrespetuen ti maysa ken maysa?

TIP

  • Mangisuratka iti tallo a pamay-an a kayatmo a maipakitaanka iti respeto. Kasta met laeng ti aramiden ti asawam. Agsinnukatkayo iti listaan, ken ikagumaanyo nga ipakita ti respeto kadagiti banag nga insuratyo.

  • Ilistam dagiti magusgustuam a kababalin ti asawam. Kalpasanna, ibagam iti asawam nga ap-apresiarem unay dagita.

“Maipakitak a resrespetuek ni lakayko no ipariknak babaen ti aramid nga ipatpategko ken kayatko nga agbalin a naragsak. Saan a kanayon a nagarbo dayta. No dadduma, maipakitak a resrespetuek ti asawak uray kadagiti babassit laeng a banag.”​—Megan.

Saan a napateg no ibagam a resrespetuem ti asawam; ti napateg ket no marikna ti asawam a resrespetuem.

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Kawesanyo ti bagbagiyo kadagiti kinalailo ti pannakipagrikna, kinamanangngaasi, kinapakumbaba iti panagpampanunot, kinaalumamay, ken mabayag a panagitured.”​—Colosas 3:12.