Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti panangpakawan sebsebanna ti nabara a riri

 PARA ITI AGASSAWA

4: Panangpakawan

4: Panangpakawan

TI KAIPAPANANNA

Ti panangpakawan ket panangpalabas iti basol ken iti aniaman a sakit ti nakem nga impaayna. No mangpakawanka, dina kayat a sawen a tagtagibassitem ti di umiso nga aramid wenno kasla saan a napasamak dayta.

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Itultuloyyo nga anusan ti maysa ken maysa ken sibubulos a pakawanen ti maysa ken maysa no ti asinoman adda pakaigapuan ti reklamona maibusor iti sabali.”​—Colosas 3:13.

“No ay-ayatem ti maysa a tao, saan a dagiti kamalina ti kitkitaem no di ket ti panagreggetna nga agbalin a nasaysayaat.”​—Aaron.

NO APAY A NAPATEG

No agipempenka iti sakit ti nakem, dangdangram ti bagim ken ti emosionmo, ken uray ti panagasawayo.

“Naminsan, nagpakawan ni lakayko ta nasaktanna unay ti riknak. Diak pinakawan a dagus. Idi agangay, pinakawanko met laeng, ngem nasapsapa koma nga inaramidko dayta. Naliklikanmi koma ti saan a nasayaat nga epekto dayta iti relasionmi.”​—Julia.

TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

SUBOKEM TI BAGIM

No masaktanka manen iti mabalin nga ibaga wenno aramiden ti asawam, isaludsodmo iti bagim:

  • ‘Arsagidak kadi unay?’

  • ‘Nakaro kadi unay ti basolna ta kasapulan nga agpakawan, wenno palabsek lattan dayta?’

PAGSARITAANYO NGA AGASSAWA

  • Kasano kapaut ti panagpinnakawanta?

  • Ania ti mabalinta nga aramiden tapno naparpartak ti panagpinnakawanta?

TIP

  • No nasaktanka, saanmo a panunoten nga inranta dayta ti asawam.

  • Ikagumaam a tarusan ti asawam, ken laglagipem a “maitibkoltayo amin iti adu a daras.”​—Santiago 3:2.

“Alisto laeng ti agpinnakawan no basolyo a dua, ngem narigrigat ti mangpakawan no maysa laeng ti nakabasol. Agkasapulan iti kinapakumbaba ti panagpakawan ken panangpakawan.”​—Kimberly.

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Darasem ti makirinnisut.”​—Mateo 5:25.

No agipempenka iti sakit ti nakem, dangdangram ti bagim ken ti emosionmo, ken uray ti panagasawayo