Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti agtintinnulong nga agassawa ket kas iti piloto ken kadua a piloto a maymaysa ti planoda iti panagpatayab

 PARA ITI AGASSAWA

2: Panagtinnulong

2: Panagtinnulong

TI KAIPAPANANNA

No agtinnulong ti agassawa, mayarigda iti piloto ken kadua a piloto a maymaysa ti planoda iti panagpatayab. Uray no tumaud ti problema, kanayonda a panunoten ti pagsayaatanda a “dua” saan la a ti “maysa.”

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Saandan a dua, no di ket maymaysadan a lasag.”​—Mateo 19:6.

“Masapul nga agtinnulong ti agassawa tapno naballigi ti panagassawada.”​—Christopher.

NO APAY A NAPATEG

No adda saan a pagkinnaawatan ti agassawa ket saanda nga agtinnulong, mabalin nga agpinnabasolda imbes a solbarenda ti problema. No kasta, dumakkel ti babassit a problema.

“Napateg ti panagtinnulong ti agassawa. No saankami nga agtinnulong ken lakayko, kaskam la saan nga agassawa no di ket agkakuarto laeng​—agkaduakami ngem agduma no maipapan kadagiti napateg a desision.”​—Alexandra.

TI MABALINMO NGA ARAMIDEN

SUBOKEM TI BAGIM

  • Ibilangko kadi a “kuartak laeng” ti masapsapulak?

  • Masapul kadi nga umadayoak iti asawak tapno marelaksak?

  • Adayo kadi ti riknak kadagiti kabagian ti asawak, uray no nadekket kadakuada?

PAGSARITAANYO NGA AGASSAWA

  • Ania dagiti ar-aramidenta a mangipakita nga agtintinnulongta?

  • Ania pay dagiti mabalinta a parang-ayen?

  • Ania pay dagiti mabalinta nga aramiden tapno nasaysayaat ti panagtinnulongta?

TIP

  • Panunotenyo ti ay-ayam a tennis a dakayo ti adda iti agsumbangir a dasig. Ania dagiti mabalinyo nga aramiden tapno makapagkaduakayo kas maysa a team?

  • Imbes a panunotenyo, ‘Kasanoak ngata a mangabak?’ nasaysayaat no ‘Kasanokami ngata a mangabak?’

“Lipatenyo no asino ti adda basolna ken awan basolna. Saan a makatulong dayta iti talna ken panagtunosyo kas agassawa.”​—Ethan.

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Itultuloyyo a kitaen, saan a ti personal a panaginteres iti laeng bukodyo a bambanag, no di ket kasta met ti personal a panaginteres iti bambanag ti sabsabali.”​—Filipos 2:3, 4.