Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TOPIKO ITI AKKUB | ANIA TI ADDA ITI LIKUDAN DAGITI MISTERIOSO A BAMBANAG?

Agusioso iti Misterioso a Bambanag!

Agusioso iti Misterioso a Bambanag!

“Lausen dagiti bampira, tao a lobo ken zombie ta ti sikat itan ket dagiti naluganan iti demonio ken mangparparuar iti demonio.”—The Wall Street Journal.

DAGITI salamangkero a tin-edyer ken lallakay, makagargari a mangkukulam, ken napintas wenno naguapo a bampira—dadduma laeng dagita kadagiti misterioso wenno datdatlag a karakter a gagangayen kadagiti libro, pelikula, ken video-game. Apay a magustuan dagita dagiti tattao? *

Insurat ti propesor ti sociology a ni Claude Fischer: “Kadagiti napalabas a dekada, bigla nga immadu ti Americano a mamati iti al-alia, manipud maysa iti kada sangapulo, nagbalinen a maysa iti kada tallo.” Intuloyna: “No ikompara kadagiti nataengan, mapan a mamindua a dakdakkel ti posibilidad nga ibaga dagiti agtutubo a nagkonsultada kadagiti psychic, mamatida iti al-alia, ken mamatida iti haunted house.”

Di ngarud pakasdaawan a bigla a sikat manen dagiti estoria maipapan iti tao a naluganan iti dakes nga espiritu. “Ti panagsikat manen ti maipapan iti naluganan iti espiritu ket gapu iti bigla a panaglatak dagiti zombie, tao a lobo ken bampira iti napalabas a dekada,” insurat ni Michael Calia iti The Wall Street Journal.

Kuna ti maysa a report nga iti “intero a lubong, adda iti 25-50 a porsiento ti mamati iti al-alia, ken kanayon a maibidbida dagiti al-alia kadagiti pagbasaan iti kaaduan a kultura.” Ken sigun iti surbey idiay United States nga inaramid dagiti propesor ti sociology a ni Christopher Bader ken Carson Mencken, “makapakigtot ta 70-80 a porsiento nga Americano ti talaga a mamati iti maysa wenno ad-adu pay a klase ti datdatlag nga aramid.”

Dagiti kadi aktibidad nga adda koneksionna iti espiritismo ken iti misterioso a bambanag ket pagraragsakan laeng nga awan pagdaksanna?

^ par. 4 Misterioso: Banag a “saan a mailawlawag ti siensia wenno dagiti linteg ti nakaparsuaan.”—Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary.