Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

AGRIINGKAYO! NO. 2 2016

Ti Biblia—Ordinario Laeng Kadi a Libro?

Adda nasayaat a rason no apay a dayta pay laeng a libro ti kasasaknapan ti pannakaipablaakna ken pannakaipatarusna.

Ti Biblia—Ordinario Laeng Kadi a Libro?

Apay nga irisgo ti dadduma ti biagda tapno agbasa iti Biblia wenno tapno laeng maaddaan iti Biblia?

No Mangrugin ti Panagbalbaliw iti Bagi ti Anakmo

Adda lima a tips ti Biblia a makatulong tapno nalaklaka a sanguen daytoy narigat a situasion.

Ilawlawag ti Maysa nga Embryologist no Apay a Mamati iti Dios

Mamati idi ni Propesor Yan-Der Hsuuw iti ebolusion, ngem binalbaliwanna ti kapanunotanna idi nagbalin a research scientist.

Panagdandanag

Mabalin a makatulong ti umiso a kita ti panagdandanag, ngem mangted met iti pagdaksan ti di umiso a panagdandanag. Kasanom a mapagballigian dayta?

Nagpipintas a Macaw

Ammuem ti dadduma nga impormasion maipapan kadagitoy a nakapimpintas a billit.

Maipapan iti Relasion

Paneknekan dagiti nabiit pay a panagadal a husto dagiti prinsipio ti Biblia.

Dagiti Features a Makita Online

Naumaakon iti Panagbiagko

Mammartek idi ni Dmitry Korshunov. Ngem rinugianna a basaen ti Biblia iti inaldaw. Apay a nagdakkel ti namalbaliwanna ken nakaragragsak itan?

Simmayaat a Biag iti Pagbaludan

Isalaysay ti dati a balud a ni Donald no kasano a nakatulong ti panagadalna iti Biblia tapno maam-ammona ti Dios, agbalbaliw ken agbalin a nasaysayaat nga asawa.