Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion

Introduksion

PAKABIROKANTAYO KADAGITI MAPAGTALKAN A PRINSIPIO PARA ITI NARAGSAK A BIAG?

Kuna ti Biblia: “Naragsak dagidiay awan pagkuranganna iti dalanda.”—Salmo 119:1.

Ilawlawag ti pito nga agsasaruno nga artikulo dagiti mapagtalkan ken di agkupas a prinsipio a makatulong unay iti naragsak a biag.