Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TI DALAN TI KINARAGSAK

Kinakontento ken Kinaparabur

Kinakontento ken Kinaparabur

NAMIN-ANON A NANGNGEGMO A MARUKOD TI RAGSAK KEN BALLIGI BABAEN TI SANIKUA WENNO KINABAKNANG? Gapu iti dayta a kapanunotan, minilion ti agtrabaho iti napaut ken makabannog tapno ad-adu ti kuartada. Ngem makaited kadi iti manayon a ragsak ti kuarta ken sanikua? Ania ti ipakita dagiti ebidensia?

Sigun iti Journal of Happiness Studies, no addan dagiti kangrunaan a kasapulantayo, saannatayon a mapagbalin a naragragsak ti ad-adu a kuarta. Ngem saan a ti kuarta ti problema. “Ti panangikagumaan a maaddaan [iti adu a kuarta] ti mangpukaw iti ragsak,” kuna ti artikulo ti magasin a Monitor on Psychology. Kapada unay dagita a sasao ti balakad ti Biblia agarup dua ribu a tawenen ti napalabas: “Ti ayat iti kuarta isu ti ramut dagiti amin a kita ti makadangran a bambanag, ket babaen ti panangragpat iti daytoy nga ayat . . . ti sumagmamano . . . sinalputda ti intero a bagbagida iti adu nga ut-ot.” (1 Timoteo 6:9, 10) Ania ti mabalin a karaman kadagita nga ut-ot?

DANAG KEN SAAN A PANNAKATURTUROG TA MASAPUL A PROTEKTARAN TI KINABAKNANG. “Nasam-it ti turog daydiay agserserbi, uray pay no bassit wenno adu ti kanenna; ngem ti aglaplapusanan a kukua daydiay nabaknang saan a mangipalubos kenkuana a maturog.”—Eclesiastes 5:12.

NO SAAN A MATUNGPAL TI NAMNAMAEN A RAGSAK. Mabalin a dayta a pannakadismaya ket gapu ta saan a mapennek ti panagtarigagay iti ad-adu a kuarta. “Ti managayat laeng iti pirak saanto a mapnek iti pirak, uray ti asinoman a managayat iti kinabaknang saanto a mapnek iti sapul.” (Eclesiastes 5:10) Kasta met, ti panagtarigagay iti kinabaknang tignayenna ti maysa a mangisakripisio kadagiti importante a banag a mangyeg iti ragsak, kas iti tiempo para iti pamilia ken gagayyem wenno kadagiti naespirituan nga aktibidad.

LADINGIT KEN SAKIT TI NAKEM NO BUMABA TI BALOR TI KUARTA WENNO MALUGI TI PUONAN. “Dika agbannog a manggun-od iti kinabaknang. Sumardengka manipud bukodmo a pannakaawat. Intaldiapmo kadi dagita matam iti dayta, idinto nga awan? Ta di bumurong a mangaramid dayta kadagiti payak maipaay iti bagina kas kadagiti payak ti agila.”—Proverbio 23:4, 5.

 KUALIDAD A MANGYEG ITI RAGSAK

KINAKONTENTO. “Ta awan ti inyegtayo iti lubong, ket saantay met a mabalin ti mangitugot iti aniaman a banag. Gapuna, no adda pagtaraon ken pagkawestayo, mapnektayon kadagitoy a banag.” (1 Timoteo 6:7, 8) Ti tao a kontento ket saan a managreklamo wenno managdayamudom, a makatulong tapno saan nga umapal. Ken gapu ta saanna a tartarigagayan dagiti saanna a kabaelan a gatangen, saan unay nga agdanag ken ma-stress.

KINAPARABUR. “Ad-adu ti kinaragsak iti panangted ngem iti panangawat.” (Aramid 20:35) Naragsak dagiti naparabur ta magusgustuanda a paragsaken ti sabsabali, uray bassit laeng a tiempo ken pigsa ti maitedda. Masansan nga adu ti maawatda a saan a pulos a magatang ti kuarta—ti ayat, respeto, ken pudno a gagayyem nga agsubad a sipaparabur!—Lucas 6:38.

PANANGYUN-UNA KADAGITI TATTAO IMBES A BAMBANAG. “Nasaysayaat ti putahe a natnateng a sadiay adda ayat ngem iti toro a pinalukmeg iti kulluong ket gura ti naipakuyog iti dayta.” (Proverbio 15:17) Ania ti punto? Napatpateg ti relasion iti sabsabali a napnuan iti ayat ngem iti material a kinabaknang. Kas makitatayto, napateg ti ayat iti kinaragsak.

Ni Sabina a taga-South America, nga addaan iti dua a balasitang, nasursurona ti pateg dagiti prinsipio ti Biblia. Gapu ta pinanawan ni lakayna, inkarigatan ni Sabina ti nagbirok iti pagbiagda nga agiina. Dua ti trabahona ken inaldaw nga agriing iti 4:00 ti parbangon. Ngem uray makabannog ti eskediulna, nagdesision nga agadal iti Biblia. Ania ti resultana?

Saan nga immadu ti masapsapulanna. Ngem dakkel ti simmayaatan ti panangmatmatna iti bambanag! Kas pagarigan, naragsakan ta napennek ti naespirituan a kasapulanna. (Mateo 5:3) Naaddaan kadagiti pudno a gagayyem a kapammatianna. Naragsakan met iti panangipakaammona kadagiti nasursurona.

Kuna ti Biblia: “Ti kinasirib mapaneknekan a nalinteg babaen iti ar-aramidna [wenno, resultana].” (Mateo 11:19) Nalawag ngarud a nasayaat ti agbalin a kontento ken naparabur, kasta met ti panangyun-una iti dadduma imbes a dagiti bambanag!