Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Isemmo—Nagmayat nga Iregalo

Ti Isemmo—Nagmayat nga Iregalo

ANIA ti aramidem no adda naragsak a mangisem kenka? Sigurado nga isemam met. Ken mabalin a lallalo pay a rumagsakka. Wen, makaakar ken mangpasayaat iti rikna ti naimpusuan nga isem, naggapu man dayta iti gayyemmo wenno iti saanmo nga am-ammo. Kinuna ti maysa a babai a ni Magdalena: “Nasam-it ti isem daydi lakayko a ni Georg. No agsinnabat dagiti matami, kalmado ken kampante ti riknak.”

Ipakpakita ti naimpusuan nga isem dagiti positibo a rikna a kas iti pannakaray-aw, ragsak, ken pannakapnek. Kinapudnona, ‘agparang a naisigud iti tao ti panagisem,’ sigun iti artikulo iti Observer, maysa nga online a pagbasaan ti Association for Psychological Science. Imbagana nga uray dagiti kayyanak kabaelanda nga “ilasin ti eksakto a kaipapanan dagiti ekspresion ti rupa.” Kinunana pay: “Saan laeng a makaala dagiti tattao iti makatulong nga impormasion kadagiti isem, usarenda pay dayta nga impormasion tapno ammoda no ania ti maibagay nga aramidenda.”

Inadal dagiti researcher ti Harvard University idiay United States ti maysa a grupo dagiti pasiente a lallakay ken babbaket ken ti reaksionda iti ekspresion ti rupa dagiti propesional a mangas-asikaso kadakuada. Kuna dagiti researcher a no ti ekspresion ti rupa dagiti caregiver, wenno paraaywan, ket “madlaw a mas manangasikaso, manangisakit, mannakipagrikna, ken nadungdungngo,” ad-adda a marikna dagiti pasiente ti pannakapnek ken sumayaat ti pisikal ken mental a kondisionda. Ngem baliktad ti mapasamak  no saan a nainggayyeman ti ekspresion ti rupa ken tigtignay dagiti paraaywan.

Mabalin a tultulongam pay ti bagim no agisemka. Sigun kadagiti panagadal, karaman kadagiti nasayaat nga epektona kenka ket dumakkel ti kompiansam iti bagim, naragragsakka ken maksayan ti stress-mo. Ngem no agmisuotka, baliktad ti epektona.

TI ISEMDA TI ‘NANGPATIBKER ITI PAKINAKEMKO’

Nagbiag bayat ti Gubat Sangalubongan II ti Saksi ni Jehova a ni Magdalena a nadakamat itay. Kaduana dagiti kapamiliana a naipupok iti Ravensbrück a pagbaludan idiay Germany ta dida kayat a suroten ti pannursuro ti Nazi. Inyestoriana: “Pasaray paritandakami dagiti guardia a makisarita iti dadduma a balud. Ngem saanda a makontrol ti ekspresion ti rupami. Makitak la a nakaisem da Nanang ken Manang, tumibkeren ti pakinakemko ken bumileg ti determinasionko nga agibtur.”

Mabalin a saanka unay a makaisem gapu kadagiti problema iti biag. Ngem laglagipem a kaaduanna, no ania ti pampanunotem isu ti mariknam. (Proverbio 15:15; Filipos 4:8, 9) Isu nga uray no narigat nga aramiden, mayat no ikagumaam a panunoten dagiti positibo ken makaay-ayo a bambanag. * Adu ti natulongan a mangaramid iti dayta gapu iti panagbasada iti Biblia ken panagkararagda. (Mateo 5:3; Filipos 4:6, 7) Kinapudnona, ginasut a daras a mabasa iti Biblia ti sasao a “ragsak” ken “rag-o” ken dagiti sasao a naggapu kadagita! Nasayaat no mangbasaka iti maysa wenno dua a panid iti inaldaw. Dimo la ammo, baka mas masansanton a nakaisemka.

Maysa pay, saanmon nga urayen nga isemandaka. Sikan ti umuna; nayonam bassit ti ragsak ti dadduma. Wen, ti isem ket regalo ti Dios a nasayaat ti epektona kenka ken kadagiti makakita iti dayta. Kasta koma ti pangibilangam iti isem.

^ par. 8 Kitaem ti artikulo nga “Addaanka Kadi iti ‘Padaya a Patinayon’?” iti Nobiembre 2013 a ruar ti Agriingkayo!