Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  No. 1 2016

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Langit

Langit

Agduduma ti opinion dagiti tattao maipapan iti langit. Pagdedebateanda pay ketdi dayta. Ngem adayo a naiduma ti isursuro ti Biblia kadagiti naisuro iti adu a tattao.

Ania ti langit?

TI KUNA TI DADDUMA

Agduduma ti patpatien dagiti tattao maipapan iti langit ken ti nakairantaanna. Kas pagarigan:

  • Adu nga agkunkuna a Kristiano ti mamati iti ibagbaga ti New Catholic Encyclopedia a ti langit “ti maudi a destinasion ti nasingpet a tao a natay a matalek iti Apo.”

  • Ad-adda a nakasentro ti sursuro ti Judaismo iti agdama a biag imbes nga iti biag kalpasan ti ipapatay, sigun ken ni Rabbi Bentzion Kravitz. Ngem kunana a mabalin nga “idiay langit a mapadasan ti kararua ti posible a kararagsakan a biag—mas maawatam ken mariknam ti kinadekket iti Dios kompara iti dati.” Ngem inamin ni Kravitz a “mamati ti Judaismo iti langit, ngem nagbassit laeng ti mabasa iti Torah maipapan iti dayta.”

  • Mamati dagiti Hindu ken Budista nga adu ti tukad ti langit. Temporario laeng kano dayta a pagyanan. Kalpasanna, mayanak manen ti maysa ditoy daga wenno madanonna ti kasasaad a nangatngato ngem iti langit.

  • Adda met dagiti saan a mamati iti aniaman a pannursuro maipapan iti langit ken ibagada nga inuubing ken nakakatkatawa nga ideya dayta.

Agduduma ti opinion dagiti tattao maipapan iti langit

TI ISURSURO TI BIBLIA

Iti Biblia, adu ti kayat a sawen ti sao a “langit.” Kas pagarigan:

  • Mabasa iti Genesis 1:20 ti pannakaaramid dagiti billit nga ‘agtaytayab iti ngatuen ti daga iti tangatang ti langlangit.’ Iti daytoy a teksto, tumukoy ti sao a “langlangit” iti atmosperatayo, ti makitkitatayo a tangatang.

  • Mabasa iti Isaias 13:10 ti maipapan kadagiti “bituen ti langlangit ken dagiti konstelasionda”—ti aw-awagantayo a law-ang wenno outer space.

  • Mabasa iti Biblia ti maipapan iti ‘disso a pagnanaedan [ti Dios] iti langlangit’ ken ibagana pay nga adda aggigian nga ‘anghel sadi langit.’ (1 Ar-ari 8:30; Mateo 18:10) Kitaem ta ti “langlangit” ken “langit” ket saan laeng a simbolikal a sasao, no di ket agpaypayso a lugar a pagyanan. *

“Tumannawagka manipud langit ket kumitaka manipud iti nasantuan ken napintas a nangato a pagyanam.”Isaias 63:15.

 Mapan kadi idiay langit ti amin a nasingpet a tattao no matayda?

Saan nga isursuro ti Biblia a ti daga ket temporario laeng a pagyanan a pangur-urayantayo iti ipapataytayo sa kalpasanna, mapantayo idiay langit. Nalawag nga ibaga ti Biblia a ti ipapatay ket saan a pulos a karaman iti orihinal a panggep ti Dios para kadagiti tattao. Panunotem:

  • Imbilin ti Dios iti immuna nga agassawa: “Agbungakayo ken agadukayo ket punnuenyo ti daga.” (Genesis 1:28) Nairanta ti daga a permanente a pagyanan ti tao, a mabalin a pagbiaganna iti agnanayon. Matay laeng ti umuna a lalaki wenno babai no agsukirda iti Dios. Makapaladingit ta pinilida ti agsukir.—Genesis 2:17; 3:6.

  • Ti panagsukir ti immuna a lalaki ket nagresulta saan laeng nga iti ipapatayna ken ti asawana, no di ket uray dagiti annakda. (Roma 5:12) Kayatna kadi a sawen nga awanen ti namnama dagiti tattao?

  • Kuna ti Biblia nga “adda baro a langlangit ken baro a daga nga ur-urayentayo sigun iti karina.” * (2 Pedro 3:13) Babaen ti Pagarianna, isublinto ti Dios ti orihinal a kondision ti daga nga inrantana, “ket awanton ni patay.” (Apocalipsis 21:3, 4) Ti kadi biag idiay langit ti tuktukoyen dayta wenno ti biag ditoy daga? Tapno maikuna nga “awanton” ti maysa a banag, masapul nga adda nga umuna dayta. Ngem ni kaanoman, awan ti ipapatay idiay langit. Nalawag ngarud a ti tuktukoyen dayta a teksto ket ti mapasamakto ditoy daga, ti nairanta a pagyanantayo ken ti lugar a kayattayo a pagbiagan a kadua dagiti ipatpategtayo iti biag. Ipakita met ti Biblia nga agbiagto manen dagiti natay ket makaduadanto manen dagiti ay-ayatenda.—Juan 5:28, 29.

Maragragsakan ti adu a tattao a makaammo iti talaga nga isursuro ti Biblia maipapan iti langit. Kas pagarigan, kuna ti maysa a dati a Katoliko a ni George: “Nakitak a makaliwliwa ti isursuro ti Biblia maipapan iti biag nga agnanayon ditoy daga. Mas rasonable a patien dayta ngem iti ipapan idiay langit.” *

“No maipapan iti langlangit, kukua ni Jehova ti langlangit, ngem ti daga intedna iti annak ti tattao.”Salmo 115:16.

^ par. 13 Siempre, espiritu ti Dios, saan a maiggaman ken makita. (Juan 4:24) Isu a ti disso a pagyananna ket masapul nga espiritual met a lugar a naisina iti literal nga unibersotayo.

^ par. 19 Ti termino a “baro a daga” ket saan a literal a baro a planeta; no di ket sasao a mangisimbolo iti kagimongan ti tattao nga agbibiag ditoy daga nga addaan iti anamong ti Dios.—Salmo 66:4.

^ par. 20 Isursuro ti Biblia nga iti turay ti Pagarian ti Dios, 144,000 laeng ti bilang dagiti tattao a napili a kadua ni Jesus idiay langit nga agturay.—1 Pedro 1:3, 4; Apocalipsis 14:1.

Ammuem ti Ad-adu Pay

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Ania ti Panggep ti Dios Para iti Daga?

Ilawlawag ti Biblia no apay a pinarsua ti Dios ti daga, no kaano nga agpatingga ti panagsagaba, ken no ania ti agur-uray iti masanguanan para iti daga ken dagiti agnaed iti dayta.

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Ania ti Pagarian ti Dios?

Siasino ti Ari ti Pagarian ti Dios, ken anianto ti aramiden ti Pagarian?