Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PASET 8

Kasano a Magunggonaanka iti Ipapatay ni Jesus?

Kasano a Magunggonaanka iti Ipapatay ni Jesus?

Natay ni Jesus tapno agbiagtayo. Juan 3:16

Tallo nga aldaw kalpasan a natay ni Jesus, adda babbai a napan iti tanemna ngem awanen ti nagyanna. Pinagungaren ni Jehova ni Jesus.

Di nagbayag, nagpakita ni Jesus kadagiti apostolna.

Wen, pinagungar ni Jehova ni Jesus kas mannakabalin nga espiritu a saan a matay. Nakita dagiti adalan ni Jesus ti panagpangatona idiay langit.

 Pinagungar ti Dios ni Jesus ken pinagbalinna nga Ari ti Pagarian ti Dios. Daniel 7:13, 14

Inted ni Jesus ti biagna tapno mabayadan ti subbot para iti sangatauan. (Mateo 20:28) Babaen dayta a subbot, pinagbalin ti Dios a posible nga agbiagtayo nga agnanayon.

Pinili ni Jehova ni Jesus kas Ari nga agturay iti daga. Kaduananto ti 144,000 a matalek a tattao a mapagungar nga agbiag idiay langit. Ni Jesus ken ti 144,000 ti mangbukel iti nalinteg a nailangitan a gobierno—ti Pagarian ti Dios.—Apocalipsis 14:1-3.

Ti Pagarian ti Dios pagbalinennanto ti daga a paraiso. Awanton ti gubat, krimen, kinapanglaw, ken bisin. Nakaragragsakton dagiti tattao.—Salmo 145:16.