Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PASET 4

Dimngegda ken Satanas​—Ania ti Resultana?

Dimngegda ken Satanas​—Ania ti Resultana?

Saan a nagtulnog da Adan ken Eva iti Dios, isu a natayda. Genesis 3:6, 23

Dimngeg ni Eva iti uleg ket nangan iti bunga. Kalpasanna, inikkanna ni Adan, ket nangan met.

Di umiso ti inaramidda​—basol dayta. Pinagtalaw ida ti Dios iti Paraiso.

Nagrigat ti biagda ken dagiti annakda. Limmakay ken bimmaketda sa natayda. Saanda a napan iti lubong dagiti espiritu no di ket awandan.

 Awan biag dagiti natay a kas iti tapok. Genesis 3:19

Mataytayo ta naggaputayo amin kada Adan ken Eva. Saan a makakita, makangngeg, wenno makaaramid iti aniaman dagiti natay.​—Eclesiastes 9:5, 10.

Saan a panggep ni Jehova a matay dagiti tattao. Din agbayag, pagungarennanto dagidiay matmaturog ken patay. No dumngegda kenkuana, agbiagdanto iti agnanayon.