Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 BENNEG 4

“Ti Dios ket Ayat”

“Ti Dios ket Ayat”

Kadagiti amin a galad ni Jehova, ti ayat ti kabibilgan. Dayta met ti kaimnasan. Bayat nga usigentayo ti sumagmamano kadagiti nagpipintas nga aspeto daytoy arig saniata a galad, matarusantayto no apay a kuna ti Biblia a “ti Dios ket ayat.”—1 Juan 4:8.

ITI DAYTOY A SEKSION

KAPITULO 23

“Isu ti Immuna a Nagayat Kadatayo”

Ania ti kaipapanan ti sasao a “ti Dios ket ayat”?

KAPITULO 24

Awan ti ‘Makaisina Kadatayo iti Ayat ti Dios

Diyo patien ti kinaulbod a saannakayo nga ay-ayaten ti Dios wenno dikay napateg kenkuana.

KAPITULO 25

‘Ti Nadungngo a Panangngaasi ti Diostayo’

Kasano a ti nadungngo a rikna kenka ti Dios ket kas iti rikna ti ina iti maladagana?

KAPITULO 26

Dios a “Sisasagana a Mamakawan”

No malagip ti Dios ti amin a bambanag, kasano a mamakawan ken manglipat?

KAPITULO 27

“O Anian a Nagdakkel ti Kinaimbagna!”

Ania a talaga ti kinaimbag ti Dios?

KAPITULO 28

“Siksika ti Nasungdo”

Apay a natantan-ok ti kinasungdo ti Dios ngem iti kinamatalekna?

KAPITULO 29

“Tapno Maammuanyo ti Ayat ti Kristo”

Ti tallo nga aspeto ti ayat ni Jesus iyanninawna a naan-anay ti ayat ni Jehova.

KAPITULO 30

“Itultuloyyo ti Magna iti Ayat”

Ti Umuna a Corinto itampokna ti 14 a pamay-an a maipakitatayo ti ayat.